مطالعه حرکات دامنه­ای در شرق گیلان به روش آنبالگان(مطالعه موردی: پیلدره از توابع شهرستان املش)

قسمتی از متن پایان نامه :

بازدید صحرائی مقدماتی

رئوس بازدید صحرائی به تبیین ذیل می باشد:

ـ تخمین گسترش زمین لغزش

  • مطالعه زمین شناسی
  • مطالعه ژئومورفولوژی
  • مطالعه وضعیت آب زیرزمینی
  • برآورد نوع حرکت
  • تعیین عوامل لغزش
  • پیش بینی حرکت در آینده
  • تخمین پتانسیل خسارات ناشی از زمین لغزش و ..

در بازید صحرایی مقدماتی آغاز با نظاره زمین لغزش از روی ارتفاعات دامنه مقابل، ژئومورفولوژی عمومی و زمین شناسی منطقه مورد مطالعه کلی قرار می گیرد. در محل زمین لغزش، ترکهای اصلی و نحوه ارتباطشان با یکدیگر، جابجائی قائم ، مقیاس و شکل فروافتادگیها، تغییر شکل خانه ها و دیگر سازه های ساخته بشر جایگاه چشمه ها، سطح آب زیرزمینی در چاه­ها و تغییرات آن، شکل هندسی دره ها، فرسایش پنجه زمین لغزش توسط آبهای جاری، فعالیتهای بشر (خاکبرداری، خاکریز، مخازن آب، آبیاری و…)، وضعیت زمین لغزشهای ثانویه در پنجه و کناره ها، برآمدگی سطح زمین و توپوگرافی و زمین شناسی محیط اطراف زمین لغزش، بایستی به دقت مورد نظاره قرار گیرد. شناسائی اجزاء یک زمین لغزش با بهره گیری از مطالعات توپوگرافیکی زمینم لغزش و محیط اطراف آن، با نظاره مستقیم از نقاط مرتفع مقابل و کناره های آن و پدیده های کوچک مقیاسی که در منطقه زمین لغزش و محیط اطراف آن، با نظاره مستقیم از نقاط مرتفع مقابل و کناره های آن و پدیده های کوچک مقیاسی که در منطقه زمین لغزش اتفاق افتاده، در تخمین گسترش زمین لغزش مفید خواهند بود.

صفحه بندی در انتهای صفحه

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 عواملی که منجر به حرکات دامنه ای در روستای پیلدره می شوند کدامند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه