مطالعه حرکات دامنه­ای در شرق گیلان به روش آنبالگان(مطالعه موردی: پیلدره از توابع شهرستان املش)

قسمتی از متن پایان نامه :

مخاطره  ( Hazard)

مقصود از مخاطره عموماً ویژگی­های کالبدی (فیزیکی) می باشد که منجر به حوادث غیرمترقبه می­گردد. به عنوان مثال گسل های فعال، آتشفشانها، مناطق سیل خیز و اراضی مستعد قابل اشتعال همگی جزء مخاطرات      می باشند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

 ـ آسیب پذیری

 به صورت اندازه خسارتهای وارده آمده به یک عنصر در معرض خطر یا به مجموعه ای از چندین عناصر که از یک زمین­لرزه با بزرگی و شدت مشخص نتیجه می­گیرد، تعریف می­گردد (ویسه، 1378: 75). در این ارتباط جهت روشن شدن ابعاد موضوع مورد مطالعه، بعضی از عمده­ترین دیدگاهها، مفاهیم و عناصرآسیب پذیری در ارتباط با برنامه ریزی شهری، شامل تراکم­ها، فضاهای بازشهری، شبکه ارتباطی و دسترسیها و تأسیسات زیربنایی مورد بحث و تبیین قرار می گیرد. ابعاد کالبدی و فیزیکی شهر را بایستی به عنوان محسوس­ترین تأثیر برنامه ریزی شهری در کاهش اثرات زلزله دانست. مطالعه اندازه آسیبها و صدمات ناشی از زمین لرزه در شهرها حکایت از آن دارند که آسیبهای وارده بر آنها به گونه مستقیم و غیرمستقیم به وضعیت نامطلوب برنامه ریزی و طراحی شهری آنها مربوط می گردد (پورمحمدی و مصیب زاده،1387: 125). در واقع فرم، شکل، کالبد و بافت شهر شامل عناصر مختلفی می شوند که سازماندهی و نحوه استقرار آنها از طریق برنامه ریزی شهری و طراحی شهری انجام می شود. این بخش می تواند از طریق تقسیمات کالبدی شهر و نظام محله­بندی، نظام شبکه های ارتباطی و سلسله مراتب، مراکز شهری، سطوح و پرو خالی، بخشها و محله ها، نشانه های شهری، نظام قطعه­بندی و بلوک بندی، الگوهای مختلف بافت شهری، فضاهای باز شهری، تراکم­های جمعیتی­و ساختمانی، پراکنش کاربریها و سرانجام جهت­گیری گسترش و رشد شهر پیاده گردد. از همه مهم تر مطالعه نحوه مجاورت قطعات تفکیکی با گذر، همجواری فضاهای باز و ساخته شده هر قطعه با گذر و نیز درجه محوریت معابر می باشد. الگوی فضاهای باز در کل سطح بافت بخشهای مسکونی، عامل دیگری در افزایش کارایی آن بافت هنگام مخاطرات طبیعی می باشد. همچنین جایگاه و سطح قرارگیری فضاهای باز و همجواری با ساختارها یا عوارض طبیعی با در نظر داشتن وسعت آن می تواند موجب آسیب فضاهای باز گردد(حمیدی، 1371 : 210).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 عواملی که منجر به حرکات دامنه ای در روستای پیلدره می شوند کدامند؟

صفحه بندی در انتهای صفحه

سایت منبع

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه