مطالعه طریقه تغییرات یخبندانهای زود رس پاییزه و دیر رس بهاره و اثر سرمازدگی بر محصول برنج مطالعه موردی شهرستان رشت

قسمتی از متن پایان نامه :

پیشینه پژوهش

در ارتباط با یخبندان مطالعاتی در سطح جهان و ایران صورت پذیرفته می باشد که بعضی موارد به تبیین ذیل می باشد:

  1. مهدی خلجی(1380)، به پیش بینی سرمای دیررس بهاره و یخبندان زودرس پاییزه برای تعدادی از گیاهان زراعی و باغی استان چهارمحال و بختیاری پرداختند که در نهایت به این نتیجه رسیدند که طریقه تغییرات زمان و وقوع سرحدهای مضر حرارتی برای دوران سرمای بهاره از یک طریقه صعودی وبرای دوران یخبندان پاییزه از یک طریقه نزولی پیش روی کاهش در صد احتمالات وقوع پیروی می کنند. این مطلب گویای آن می باشد که با در صد احتمال بیشتر زمان وقوع سرحدهای مضر حرارتی در اوایل بهاره یا قبل از آن خواهد بود که بایستی بحث مدیریت باغ ها و زمان کاشت محصولات یک ساله مناطق مورد توجه قرار گیرد. همچنین احتمال وقوع سرحدهای مضر حرارتی در پاییزه در نیمه دوم اتفاق می افتد که بایستی در بحث برداشت محصولات مورد توجه قرار گیرد.
  2. ناصرزاده (1382)، وی به تجزیه و تحلیل یخبندان های زودرس پاییزه و دیر رس بهاره در استان لرستان پرداخته می باشد. در این پژوهش وقوع یخبندان های زودرس پاییزه و دیر رس بهاره در آستانه مورد نظر (صفر و زیر صفر) استخراج و دوره بدون آنها مورد محاسبه قرار گرفته می باشد. وی بر اساس روشهای آماری معتبر مشخص نمود که، توزیع نرمال نسبت به بقیه توزیع ها با سری های موجود تناسب بیشتری دارد. لذا با بکارگیری این توزیع، تاریخ توزیع یخبندان های زودرس پاییزه و دیررس بهاره به بهره گیری از دوره های برگشت تعیین و محاسبه نمود. همچنین در سطح 75 درصد و 90 درصد طول دوره یخبندان و طول دوره رشد را مورد مطالعه قرار داد. وی در این پژوهش به نتایج زیر رسید :

الف : ارتفاع مهمترین عامل در تعیین روزهای یخبندان می باشد.

ب : بین آغاز و خاتمه یخبندان ارتباط معنی داری هست.

  1. محمد تقی کربلائی(بهار 1383)، به مطالعه اندازه درجه حرارت تحمل به سرمای ارقام مختلف برنج در مرحله جوانه زنی پرداختند. نتایج حاصل از تعیین شاخص حساسیت نسبت به تنش برای ارقام مورد مطالعه از نظر صفات درصد جوانه زنی نشان داد که ارقام مورد مطالعه از نظر مقاومت و حساسیت به سرما اختلاف زیادی دارندبه طوریکه در 5 گروه مقاوم(4رقم)، نیمه مقاو(6 رقم)، نیمه حساس (2 رقم) و بسیار حساس (1 رقم) گروه بندی شدند.این در حالی می باشد که از نظر سرعت جوانه زنی، ارقام دارای پراکندگی کمتری بودند.
  2. فتاحی و کاظمیان و دلاور(1384)، به تحلیل الگوهای سینوپتیکی یخبندان های زمستانه ایران پرداختند و نشان دادند که الگوهای گردش جوی تأثیر اصلی را در وقوع یخبندان ها، شدت یخنبدان و توزیع فضایی یخبندان ها به خصوص در مناطق معتدله به عهده دارند و رخداد پدیده های محیطی نظیر یخبندان و سرمازدگی در ارتباط با تکرار سیستم های سینوپتیکی و تیپهای هوا می باشد. تکرار، تغییر یا تداوم سیستم‎های هوایی هر مکانی در تعیین و شناسایی اقلیم آن مکان اهمیت بسزایی دارد. تداوم و تغییر سیستم‎ها از طریق فرآیند طبقه بندی با تعیین تیپهای هوا شناسایی می شوند و به همین دلیل طبقه بندی سیستم های هوایی هوا، یکی از اهداف اصلی اقلیم شناسی سینوپتیک می باشد. (مجله مرجع دانش، همایش علمی کاربردی راههای مقابله با سرمازدگی).
  3. خورشید دوست و سلمان پور(بهار 1387)، به تحلیل نوسانات و آستانه های یخبندان های پاییزه و بهاره شهرستان اهر پرداختند و نشان دادند که بعد از استخراج تاریخ های وقوع اولین یخبندان های پاییزه و آخرین یخبندان های بهاره، با مبدا قرار دادن اول مهر به عنوان مبدا تقویم ژولیوسی، روزشمارهای یخبندان‎ها در آستانه های مذکور به دست آمد و نرمال بودن داده ها با توزیع نرمال در حدود اطمینان 96% به اثبات رسید. پس برای مطالعه نوسانات یخبندان ها به تعیین فاصله اطمینان برای میانگین تاریخ های وقوع یخبندان به روش تی تست در حدود اطمینان 99.9% و 95% و 90% و 80% و 60% پرداخته شده می باشد و معنا داری آزمون در هر مورد با مقادیر پی(p) کوچکتر از 0.01 و 0.05 به اثبات رسید. نتایج حاصله نشانگر نوسانات شدید تاریخ های وقوع یخبندان در چهار آستانه مذکور در فصل بهار نسبت به یخبندان های پاییزه می باشد (فضای جغرافیایی، ش21).
  4. فواد مرادی(1387)، به ارزیابی ژرم پلاسم های برنج نسبت به تنش سرما در مرحله جوانه زنی و گیاهچه ای پرداخت و به این نتیجه رسید بین ژنوتیپ ها و اثر متقابل آن ها با دما، اختلاف معنی داری هست.همچنین بر اساس ضریب همبستگی، عدد کلروفیل متر، ارتفاع گیاه، طول ریشه، ویگور گیاهچه،وزن تر وخشک ریشه و اندام هوایی مشخص گردید که از نظر تحمل به تنش سرما بین ارقام اختلاف زیادی وجود داشته و ارقامی نظیر گرده و اوندا و رسمی که از مناطق سردسیر کشور جمع آوری شده بودند،به گونه کلی تحمل بیشتری به تنش سرما داشتند.
  5. مجید نحوی(1388)، بر اثر تنش سرما(سرمازدگی) بر روی ارقام ولاین های انتخابی در مرحله جوانه زنی محصول برنج پژوهش کردند و به این نتیجه رسیدند که کلیه صفات مطالعه شده (درصد جوانه زنی، درصد خسارت بذر، سرعت جوانه زنی، طول ریشه چه، طول ساقه چه، و نسبت طول ریشه چه به ساقه چه) بین دما، رقم، مدت زمان تنش و اثر متقابل آنها اختلاف معنی داری در سطح احتمال 1 درصد وجود داشته که نشان دهنده اختلاف تیمارهای مورد آزمایش بر روی صفات مورد مطالعه می باشد. در صد جوانه زنی مربوط به لاین شماره 30 با میانگین 80.44 در صد می باشد ضمن اینکه در بین ارقام رایج تحت کشت بیشترین درصد را ارقام درفک و کادوس با میانگین به ترتیب 76.17 و 76.47 درصد دارا بودند. بیشترین درصد خسارت مربوط به رقم هاشمی می باشد با میانگین 52.25 درصد خسارت و کمترین آن با میانگین 18.89 درصد مربوط به لاین شماره 30 می باشد. بیشترین نسبت طول ریشه چه به ساقه چه را لاین های شماره 25 و 28 با میانگین به ترتیب 2.64 و 2.54 داشتند. به گونه کلی و با در نظر داشتن مجموعه صفات چنین نتیجه گیری می گردد که لاین شماره 30 و ارقام درفک و کادوس غیر از ژنوتیپ های مطلوب در مرحله جوانه زنی پیش روی تنش سرما در بین ارقام و لاین های مورد آزمایش به حساب می آیند.
  6. عادل سی و سه مرده و همکاران(زمستان 1388)، به پاسخ فیزیولوژیکی ژنوتیپ های مختلف گندم دیم به تنش سرما (سرما زدگی) پرداختند. نتایج تجزیه و واریانس داده ها نشان داد که اثر دما، ژنوتیپ و بر هم کنش آن دو بر بازده کوانتومی فتوسیستم II معنی دار می باشد. در مقایسه میانگین ها مشخص گردید که بیشترین بازده کوانتومی در ژنوتیپ های گندم دیم در دمای 20 درجه سانتی گراد ایجاد می گردد.
  7. پیمان حسیبی و همکاران(1389)، به مطالعه تأثیر بعضی محافظت کننده های سرمایی در القای تحمل تنش دمای پایین به گیاهچه های برنج پرداختند. در این مطالعه به این نتیجه رسیدند که پرولین وقندهای محلول هر دو می توانند تأثیر محافظت کننده اسمزی را در زمان مواجه شدن گیاه با تنش سرما اعمال نمایند و برنج دارای خصوصیات تجمع مقدار زیادی از مواد محلول محافظت کننده اسمزی نظیر قندهای محلول و آمینو اسیدهایی مانند پرولین می باشد. می توانند نسبت به سرمازدگی تحمل نماید و ظرفیت پایین در تجمع محافظت کننده های اسمزی در بعضی ژنوتیپ های برنج می تواند یکی از علت های ضعف بنیه گیاهچه های برنج حساس به سرمازدگی می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

صفحه بندی در انتهای صفحه

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات اساسی دراین پژوهش به تبیین ذیل مطرح می گردد:

آیا یخبندانها می توانند در طریقه مراحل کاشت برنج تاثیر گذار باشند؟

سرما زدگی چه تاثیری بر روی مراحل رشد گیاه برنج خواهد داشت؟

آیا یخبندانها و سرمازگی فقط تاثیر منفی بر روی محصول برنج خواهد داشت؟یا آثار مثبتی را نیز دارند، اگر اثر مثبت دارد چرا؟

تاثیرات مثبت و منفی سرمازدگی بر گیاه برنج کدامند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه