عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه طریقه تغییرات یخبندانهای زود رس پاییزه و دیر رس بهاره و اثر سرمازدگی بر محصول برنج مطالعه موردی شهرستان رشت

قسمتی از متن پایان نامه :

. تعیین دمای نرمال روزانه

در این پژوهش برای مشخص شدن وقوع یخبندان و سرما زدگی در مزارع برنج نرمال دمای هر روز در بازه زمانی 20 ساله مشخص می گردد. پس با میانگین گیری از دمای روزانه سال های آماری برای هر روز یک نماینده مشخص می گردد که دمای نرمال روز مربوطه در بازه زمانی 20 ساله می باشد.

 

3-4-3. راست آزمایی داده های دمایی

به دلیل اینکه در کارهای آمار ممکن می باشد داده ها دارای دقت لازم نباشند و یا در مواردی دارای خطا باشند که طریقه پژوهش را دچار چالش نماید، پس برای راست آزمایی داده های دریافت در آغاز بایستی با یکی از روش های آماری نسبت به دقت داده های دریافتی اقدام گردد. در این قسمت از یک روش غیر نموداری به نام آزمون همگنی یا ران تست (RUN TEST) بهره گیری می گردد تا صحت دادده ها مشخص گردد.

 

3-4-3-1. آزمون همگنی یا ران تست (RUN TEST)

برای انجام این آزمون به روش زیر اقدام می گردد:

الف. داده ها بر اساس سال وقوع ردیف می شوند.

ب. میانگین هر روز را مشخص می کنیم.

ج. از ابتدای داده ها که بر اساس سال ردیف شده اند شروع می کنیم و هریک از داده ها که از لحاظ مقدار از میانگین بیشتر باشد با علامت a و هر کدام که کمتر از میانگین باشد را با علامت b مشخص می کنیم، به خود عدد میانگین که در داده ها هست علامتی تعلق نمی گیرد. پس زیرا از میانگین بهره گیری شده می باشد مشخص می باشد که تعداد a و b برابر نباشند.د.در این مرحله تعداد a و b را شمارش می کنیم، تا na و  nb مشخص گردد. همچنین تعداد دنباله های a و b را شمارش می کنیم و مجموع هر دودنباله را با u نمایش می دهیم، (مقصود از دنباله یک a یا یکسری a می باشد که به دنبال هم قرار می گیرند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ه. با بهره گیری از جدول شماره 3-7 و  وارد کردن na و  nbو اگر u در بین ارقام نوشته شده در جدول باشد داده های همگن می باشد، یعنی تصادفی بودن داده ها در سطح اعتماد 95 درصد مورد قبول می باشد.در این جدول هرکدام na و  nb بزرگتر بود در ردیف افقی بالای جدول قرار می گیرد و هر کدام که کوچکتر باشد در ستون عمودی قرار می گیرد، اگر U محاسبه شده بین دو عددی که از تلاقی ردیف افقی و ستون عمودی بدست می آید باشد نشان دهنده تصادفی بودن داده ها می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات اساسی دراین پژوهش به تبیین ذیل مطرح می گردد:

آیا یخبندانها می توانند در طریقه مراحل کاشت برنج تاثیر گذار باشند؟

سرما زدگی چه تاثیری بر روی مراحل رشد گیاه برنج خواهد داشت؟

صفحه بندی در انتهای صفحه

آیا یخبندانها و سرمازگی فقط تاثیر منفی بر روی محصول برنج خواهد داشت؟یا آثار مثبتی را نیز دارند، اگر اثر مثبت دارد چرا؟

تاثیرات مثبت و منفی سرمازدگی بر گیاه برنج کدامند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه