عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه طریقه تغییرات یخبندانهای زود رس پاییزه و دیر رس بهاره و اثر سرمازدگی بر محصول برنج مطالعه موردی شهرستان رشت

قسمتی از متن پایان نامه :

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات اساسی دراین پژوهش به تبیین ذیل مطرح می گردد:

آیا یخبندانها می توانند در طریقه مراحل کاشت برنج تاثیر گذار باشند؟

سرما زدگی چه تاثیری بر روی مراحل رشد گیاه برنج خواهد داشت؟

آیا یخبندانها و سرمازگی فقط تاثیر منفی بر روی محصول برنج خواهد داشت؟یا آثار مثبتی را نیز دارند، اگر اثر مثبت دارد چرا؟

تاثیرات مثبت و منفی سرمازدگی بر گیاه برنج کدامند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

 پایان نامه سایت ارشدها - رشته جغرافی-جغرافیا

صفحه بندی در انتهای صفحه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه طریقه تغییرات یخبندانهای زود رس پاییزه و دیر رس بهاره و اثر سرمازدگی بر محصول برنج مطالعه موردی شهرستان رشت

قسمتی از متن پایان نامه :

احتیاجات دمایی گیاه برنج

همانطور که در جدول 4-8 احتیاجات دمایی برنج در مراحل مختلف رشد مشخص شده می باشد.هر گیاهی دارای دامنه دمایی متفاوتی می باشد که ممکن می باشد در مراحل مختلف رشد گیاه متفاوت باشد. با در نظر داشتن دامنه دمایی برای مراحل مختلف برنج می توان دریافت در مراحل مختلف رشد برنج رخ دادن دماهای به ظاهر مطلوب برای سایر محصولات می تواند برای گیاه برنج نا مناسب باشد و گیاه را دچار تنش سرمایی کند.

. آزمون صحت داده های دماسنج کمینه سطح زمین

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در این قسمت تمامی داده های 20 سال دمای سطح زمین که به شکل روزانه می باشد آزمون صحت داده ها انجام پذیرفت

آزمون صحت داده های دماسنج کمینه سایکرومتر

با توجه اهمیت صحت داده های مورد مطالعه در این بخش داده های دماسنج کمینه سایکرومتر را به وسیله آزمون ران تست صحت سنجی گردید

آزمون صحت داده های دمای میانگین اسکرین

در این بخش نیز صحت داده های میانگین دمای داخل اسکرین مورد مطالعه قرار می گیرد و همانطور که در جدول شماره 4-11 نظاره می گردد تعداد دنباله های محاسبه شده در حدود تعداد دنباله ها مجاز می‎باشد. پس داده های میانگین داخل اسکرین نیز تائید می گردد و می تواند در این پژوهش مورد بهره گیری قرار گیرد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات اساسی دراین پژوهش به تبیین ذیل مطرح می گردد:

آیا یخبندانها می توانند در طریقه مراحل کاشت برنج تاثیر گذار باشند؟

سرما زدگی چه تاثیری بر روی مراحل رشد گیاه برنج خواهد داشت؟

آیا یخبندانها و سرمازگی فقط تاثیر منفی بر روی محصول برنج خواهد داشت؟یا آثار مثبتی را نیز دارند، اگر اثر مثبت دارد چرا؟

تاثیرات مثبت و منفی سرمازدگی بر گیاه برنج کدامند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه