عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه طریقه تغییرات یخبندانهای زود رس پاییزه و دیر رس بهاره و اثر سرمازدگی بر محصول برنج مطالعه موردی شهرستان رشت

قسمتی از متن پایان نامه :

محاسبه احتمال وقوع یخبندان های دیر رس بهاره

همانطوری که در فصل قبل اظهار گردید برای محاسبه احتمال وقوع یخبندان های دیرس بهاری سه سطح اندازه گیری در هواشناسی لحاظ می گردد، که عبارتند از ارتفاع 1.80 متری از سطح زمین در درون اسکرین و توسط دستگاه سایکرومتر، ارتفاع 5 سانتی متری روی سطح خاک و همچنین اعماق مختلف خاک.در این پژوهش برای محاسبه یخبندان های دیررس بهاری یعنی رسیدن دمای هوا به صفر درجه سانتی گراد و پایین تر از آن از دو سطح ارتفاعی 1.80 متری و 5 سانتی متری بهره گیری می گردد، البته دلیل عدم بهره گیری از سطوح دمایی اعماق خاک این می باشد، که منطقه مورد مطالعه از لحاظ دمایی به گونه ای می باشد که بروز دماهای صفر در اعماق خاک معمولاا” اتفاق نمی افتد، که این امر در آمارهای دریافتی از سازمان هواشناسی نیز مشهود می باشد.

 

4-3. احتمال وقوع یخبندانهای دیر رس بهاری در سطح خاک

برای اندازه گیری دمای هوا در تمامی ایستگاههای هواشناسی یک دما سنج کمینه در ارتفاع 5 سانتی متری از سطح خاک قرار می گیرد، که در طول شبانه روزکمینه دمای اتفاق افتاده شده را اندازه گیری می کنند. با مطالعه آماری بر روی دما های سطح خاک در بیست سال اخیر این منطقه (شهرستان رشت) و پس از اطمینان از صحت داده ها با بهره گیری از ران تست احتمال وقوع یخبندان های دیر رس بهاره در این ارتفاع محاسبه گردید.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

صفحه بندی در انتهای صفحه

همانطور که در شکل شماره 4-5 مشخص گردیده می باشد احتمال وقوع دمای صفر و زیر صفر در بازه زمانی مورد مطالعه (20 ساله) آماری برای روزهای 1، 10 و 17 ژیلیوسی که معادل با روزهای 1، 10 و 17 فروردین می باشد حدود 6 درصد می باشد. بنابر این بالاترین احتمال وقوع دماهای صفر و پائین تر در روزهای اول سال نهایتا” 6 درصد می باشد و آخرین روز برای رخ دادن یخبندان دیر رس بهاری 17 فروردین با احتمال وقوع 6 درصد می باشد. بدیهی می باشد که  احتمال وقوع دماهای صفر و پائین تر در سطح زمین از روز 17ام به بعد حدود 99 درصد می باشد. اما با در نظر داشتن شکل شماره 4-7 احتمال عدم وقوع دماهای صفر و پائین تر از تاریخ 18 فروردین به بعد 99 درصد می باشد.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات اساسی دراین پژوهش به تبیین ذیل مطرح می گردد:

آیا یخبندانها می توانند در طریقه مراحل کاشت برنج تاثیر گذار باشند؟

سرما زدگی چه تاثیری بر روی مراحل رشد گیاه برنج خواهد داشت؟

آیا یخبندانها و سرمازگی فقط تاثیر منفی بر روی محصول برنج خواهد داشت؟یا آثار مثبتی را نیز دارند، اگر اثر مثبت دارد چرا؟

تاثیرات مثبت و منفی سرمازدگی بر گیاه برنج کدامند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه