عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه طریقه تغییرات یخبندانهای زود رس پاییزه و دیر رس بهاره و اثر سرمازدگی بر محصول برنج مطالعه موردی شهرستان رشت

قسمتی از متن پایان نامه :

مرحله پنجه زنی

این مرحله در صورت وجود شرایط مناسب ، ۱۶ تا ۲۲ روز پس از انتقال به درون زمین اصلی صورت میگیرد. در این مرحله ، دمای آب پای بوته ، در پنجه زنی بسیار موثر می باشد. بطوریکه اپتیمم دما برای مرحله پنجه زنی ۳۲ درجه سلسیوس بوده و در کمتر از ۱۹ درجه اقدام پنجه زنی کاملا متوقف می‎گردد. دوران پنجه زنی با در نظر داشتن حساسیت نوع برنج در برابر دما و مدت تابش آفتاب ۳۰ تا ۵۰ روز می باشد و نخستین ساقه ها در پایان این دوره ظاهر می‎گردند (مرکز تحقیقات کشاورزی،1389).شاخص دمای 16 درجه سلسیوس روزانه به عنوان آستانه برای شروع پنجه زنی برنج می باشدکه فراوانی  روزهای با دمای 16درجه در هر یک از ایستگاهها در طول دوره رشد محاسبه می گردد (صادقی و عسگریان،1392).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

4-12-1. یافتن تاریخ پنجه زنی در منطقه مورد مطالعه

براساس منابع برای این که گیاه برنج به مرحله پنجه زنی برسد بایستی  به 680 واحد حرارتی بالای صفر درجه سلسیوساز زمان بذر پاشی دریافت نماید تا مرحله پنجه زنی بروز کند(اخگری،1374). پس با محاسبه، مجموع واحد حرارتی بالای صفر درجه سلسیوساز زمان بذر پاشی محاسبه گردید، که روزهای مشخصی جهت بروز مرحله پنجه زنی بدست آمد. مزرعه برنج می تواند به دلایلی زیرا گستردگی، دریافت آب با دماهای متفاوت، زاویه تابش خورشید، دریافت نور متفاوت و… دارای زمان های متفاوتی در هر مرحله باشد، که این آیتم ها می تواند در مزرعه برنج در عین دریافت واحد حرارتی یکسان در مراحل مختلفی قرار گیرند.

بر همین اساس به جای در نظر گرفتن یک روز برای وقوع هر مرحله 11 روز برای آن در نظر گرفته می‎گردد، به این ترتیب 5 روز قبل و 5 روز پس از زمان در نظر گرفته شده برای مرحله پنجه زنی می تواند به عنوان زمانهای وقوع مرحله پنجه زنی مقصود گردد. گرچه گیاه برنج برای ورود به مرحله پنجه زنی نیاز به واحد حرارتی مشخصی دارد اما در هر مرحله گیاه در دامنه دمایی خاصی قادر به فعالیت می باشد که اگر دما از دامنه مورد نیاز گیاه بالاتر یا پایین تر باشد آن مرحله گیاه دچار استرس شده و کاهش عملکرد را به دنبال دارد.دامنه دمایی مطلوب مورد نیاز گباه در این مرحله بین 20 تا 35 درجه سلسیوسمی باشد.

 

4-12-2. تاریخ پنجه زنی در رشت

تاریخ وقوع پنجه زنی در این ایستگاه روز 6 خرداد ماه تعیین می گردد، پس می توان بازه زمانی 1 خرداد ماه  تا 11 خرداد ماه را جهت پنجه زنی برنج در این منطقه در نظر گرفت. همانطور که در شکل     4-20 دیده می گردد آستانه دمایی منطقه رشت با استان مقایسه شده می باشد و در شکل شماره 4-21 نیز دمای اپتیمم مرحله پنجه زنی با کل استان مقایسه شده می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

صفحه بندی در انتهای صفحه

سوالات اساسی دراین پژوهش به تبیین ذیل مطرح می گردد:

آیا یخبندانها می توانند در طریقه مراحل کاشت برنج تاثیر گذار باشند؟

سرما زدگی چه تاثیری بر روی مراحل رشد گیاه برنج خواهد داشت؟

آیا یخبندانها و سرمازگی فقط تاثیر منفی بر روی محصول برنج خواهد داشت؟یا آثار مثبتی را نیز دارند، اگر اثر مثبت دارد چرا؟

تاثیرات مثبت و منفی سرمازدگی بر گیاه برنج کدامند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه