مطالعه طریقه تغییرات یخبندانهای زود رس پاییزه و دیر رس بهاره و اثر سرمازدگی بر محصول برنج مطالعه موردی شهرستان رشت

قسمتی از متن پایان نامه :

طویل شدن ساقه

رشد ساقه تا اندازه زیادی به عوامل جوی و عمق آب پای بوته و مواد غذایی در دسترس بستگی دارد. بهترین دما برای رشد ساقه ۲۵ تا ۳۵ درجه سلسیوس بوده و دماهای بالاتر از ۴۰ درجه سلسیوس وکمتر از ۱۵ درجه سانتیگراد، سبب تاخیر یا توقف در رشد ساقه میشود. بروز دماهای ۱۵ تا ۱۸ درجه سانتی گراد طی مرحله طویل شدن میان گره، از طول ساقه میکاهد، که ممکن می باشد باعث گردد تا خوشه کاملا“ از غلاف برگ خارج نشده و در نتیجه قسمتهای خارج نشده اکثراً پوک و به سختی خرمن می‎شوند. برنج در مرحله تشکیل جوانه اولیه خوشه به آسانی تحت تاثیر دماهای پایین قرار می‎گیرد. استقرار دمای پایین می‎تواند از تشکیل خوشه جلوگیری و سبب کاهش عملکرد گیاه گردد. حرارت پایین آب پای بوته (۱۳ تا ۲۱ درجه سلسیوس) طی مراحل افتراق خوشه و تکامل آن ممکن می باشد منجر به تغییرات فیزیولوژیکی و مرفولوژیکی در گیاه برنج گردد مانند تقلیل دانه در خوشه و بالا بودن درصد پوکی ‌، وجود دانه های گرده ناقص و ناتوانی دانه گرده در جوانه زدن بر روی کلاله(مرکز تحقیقات کشاورزی،1389).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در مرحله ظهور خوشه برنج در برابر دمای هوا و آب پای بوته و نیز عمقی که آب کشتزار را می پوشاند، بسیار حساس می باشد. بهترین دما برای ظهور خوشه ۲۵ تا ۳۵درجه سلسیوس می باشد و در دمای کمتر از ۲۰ درجه سلسیوس از رشد طبیعی گیاه جلوگیری میشود. حرارت کمتر از ۱۵ درجه سلسیوس سبب پژمرده شدن و خشک شدن برگهای تحتانی گیاه و در هنگام پیدایش خوشه سبب تغییر شکل سنبلکها میگردد با آغاز مرحله تشکیل خوشه نیاز آبی گیاه به حداکثر میرسد (مرکز تحقیقات کشاورزی،1389).

صادقی و عسگریان (1392)، شاخص دمای 20 تا21 درجه روزانه به عنوان آستانه شروع برای ظهورخوشه می باشدکه فراوانی روزهای بادمای 20 تا 21 درجه درهریک از ایستگاهها مشخص نمودند.

 

4-13-1. یافتن تاریخ طویل شدن ساقه در منطقه مطالعاتی

برای این که گیاه برنج وارد مرحله طویل شدن ساقه یا به تعبیری وارد مرحله ساقه دهی گردد، نیاز به 1370 واحد حرارتی بالای صفر درجه سلسیوس از زمان بذر پاشی دارد(اخگری،1374). اما با در نظر داشتن اثر سایر آیتم های اقلیمی بر رشد گیاه و پراکندگی در زمان بروز این مرحله، همانند مرحله پنجه زنی یک بازه زمانی 11 روزه برای این مرحله در نظر گرفته می گردد، گرچه گیاه برنج برای ورود به مرحله طویل شدن ساقه نیاز به واحد حرارتی مشخصی دارد اما در این مرحله گیاه در دامنه دمایی خاصی قادر به فعالیت مناسب می‎باشد که اگر دمای هوا از دامنه مطلوب مورد نیاز گیاه بالاتر یا پایین تر باشد این  مرحله از گیاه دچار استرس شده و ممکن می باشد کاهش عملکرد را به دنبال داشته باشد. دامنه دمایی مطلوب مورد نیاز گیاه در این مرحله بین 20 تا 35 درجه سانتی گراد می باشد. و با در نظر داشتن فراوانی وقوع دمای روزانه در طی دوره برای هر شهر درصد رخداد مطلوب به درصد محاسبه می گردد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات اساسی دراین پژوهش به تبیین ذیل مطرح می گردد:

آیا یخبندانها می توانند در طریقه مراحل کاشت برنج تاثیر گذار باشند؟

سرما زدگی چه تاثیری بر روی مراحل رشد گیاه برنج خواهد داشت؟

آیا یخبندانها و سرمازگی فقط تاثیر منفی بر روی محصول برنج خواهد داشت؟یا آثار مثبتی را نیز دارند، اگر اثر مثبت دارد چرا؟

تاثیرات مثبت و منفی سرمازدگی بر گیاه برنج کدامند؟

صفحه بندی در انتهای صفحه

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه