مطالعه عوامل موثر بر طریقه تغییرات کمی و کیفی صنعت گردشگری در شهر لاهیجان(در سه دهه اخیر)

قسمتی از متن پایان نامه :

عوامل مؤثر در تغییرات کمّی و کیفی گردشگری

2-4-1-عوامل محیط طبیعی

آب‌وهوا هم بر عرضه و هم بر تقاضای خدمات توریستی تأثیر می‌گذارد، پس با در نظر داشتن ویژگی‌های آب و هوایی و تقاضا برای خدمات توریستی، هم منابع و امکانات و هم عوامل محدودکننده بایستی به‌گونه همسان موردتوجه قرار بگیرند. آب‌وهوا مهم‌ترین عامل در توسعه صنعت گردشگری به شمار می رود، مسافرت‌های گروهی و دسته‌جمعی با شرایط آب‌وهوایی پیوند می‌خورد(ذوالفقاری، 1378).

روابط بین هوا و گردشگری اشکال متفاوت و پیچیده‌ای دارد، مرکب بودن موضوع از یک‌سو به چندشکلی بودن پدیده گردشگری و از دیگر سو به اثرهای آب‌وهوا بستگی دارد ، زیرا اثرهای آب‌وهوا درمجموع نسبت به دیگر شاخص‌های گردشگری نمود و برجستگی بیشتری دارد، گرچه مطالعات زیادی در زمینه‌ی گردشگری به‌اقدام‌آمده می باشد اما بیشتر آن‌ها درگیر کلیات موضوع شده‌اند و به مطالعات تفصیلی توجه چندانی نشده می باشد.

ماسترستون در این زمینه عوامل زیر را مؤثر می‌داند:

– اطلاعات کافی در زمینه‌ی آب‌وهوا و گردشگری وجود ندارد؛

– پژوهش در زمینه‌ی آب‌وهوا تا حدی پیچیده می باشد؛

– داده‌های مناسب برای اطلاعات تفصیلی موجود نیست؛

پیچیدگی‌های یادشده هنوز دارای نواقص جدی می باشد. در بیشتر این مطالعات فقط عوامل آب و هوایی موردتوجه قرارگرفته و دیگر به عوامل مؤثر بر گردشگری توجه نشده می باشد و اگر هم اندک توجهی شده باشد اهمیت نسبی آن چندان مدنظر نبوده می باشد و با در نظر داشتن معیارهای مورداستفاده در این تحقیقات، بیشتر آن‌ها به نتایج اغراق‌آمیز و غیرواقعی دست‌یافته‌اند.

صفحه بندی در انتهای صفحه

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

به گفته پری، آب‌وهوا بخش مهمی از مفهوم محیطی را تشکیل می‌دهد که تفریح و گردشگری در قالب آن شکل می‌گیرند، به علت اینکه گردشگری و گردشگری فعالیتی آزادانه و اختیاری می باشد، اغلب به شرایط اقلیمی مطلوب وابسته می باشد .

وابستگی گردشگری به آب‌وهوا در جایی که مسافرت به‌قصد تعطیلات و بر اساس آگاهی از جذابیت و قابلیت اطمینان از شرایط آب و هوایی صورت می‌گیرد، مشخص می باشد . در زمینه‌ی حساسیت تفریحی جهانگردی، جهانگردان قبل از تصمیم‌گیری برای سفر چهار شرط را در نظرمی گیرند:

  • وجود ایستگاه هواشناسی در مقصد
  • شرایط آب و هوایی مقصد
  • پیش‌بینی هوا در طول مسیر
  • هدف از مسافرت

آب‌وهوا به چند دلیل برای صنعت گردشگری اهمیت دارد:

نخست این‌که، گاهی آب‌وهوا خود به‌صورت عامل جاذبه به شمار می رود، مثل جاهایی با زمستان گرم که موردعلاقه مردمی می باشد که در مناطق سردسیر زندگی می‌کنند (محمدی ،1386).

دوم این‌که، تنوع آب‌وهوا در یک منطقه یا کشور، گستردگی صنعت گردشگری و امکان وجود فعالیت‌های توریستی را در فصل‌های مختلف فراهم می کند. به‌عبارت‌دیگر، هر نوع آب و هوایی فعالیت‌های توریستی مخصوص به خود را دارد و اگر کشوری دارای اقلیم‌های مختلف باشد امکان جذب گردشگری در بیشتر مواقع سال را خواهد داشت (عظیمی، 1376).

گردشگری یک بخش اقتصادی حساس به هوا و اقلیم به شمار می‌آید. تأثیر هوا و اقلیم نه‌تنها به پیدایش گردشگری منجر می گردد، بلکه سبب تقاضای خدمات و توریستی نیز می گردد (لو و زنگ، 2008) در مواردی وابستگی به ویژگی‌های اقلیمی در مورد تقاضای گردشگری، هم منشأ پیدایش(مطلوبیت آب و هوایی) و هم عامل محدودکننده ( شرایط بد آب و هوایی) آن به شمار می‌رود(محمدی ،1386).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-شناخت امکانات توریستی شهر لاهیجان

2- مطالعه توسعه کمی و کیفی امکانات توریستی در لاهیجان

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه