عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه مناسبات شهررشت و روستاهای پیرامون (مطالعه موردی دهستان پیربازار)

قسمتی از متن پایان نامه :

تأثیر عوامل اقتصادی در برقراری روابط شهر و روستا

از عوامل مؤثری که در کنار عوامل طبیعی در تعیین جایگاه و موضع شهر و روستا و ارتباط بین آنها تأثیر دارد، فعالیت های اقتصادی می باشد که مطالعه و مطالعه آن منحصر به خود شهر نیست بلکه لازم می باشد که جوانب مختلف منطقه و روستاهای پیرامونی آن را هم دربرگیرد. پس تأثیر ناحیه ای را در جایگزینی و عملکرد مرکزی شهری نمی توان از نظر دور داشت زیرا تغییرات شرایط محیط طبیعی و اکولوژی انسانی و فعالیت های اقتصادی از شمال غرب به جنوب شرق کشور در استقرار مراکز معیشتی تأثیر نهاده می باشد و اثرات این ویژکی ناحیه ای در نمودهای انسانی و اقتصادی و در مکان گزینی شهرها و نحوه توزیع و شکل‎گیری و گسترش آنها به خوبی مشهود می باشد.

تفاوت های مکانی از نظر توزیع منابع اقتصادی و ثروتی ایران موجب شده می باشد که مراکز معیشتی را به نواحی پیرامونی کشور که از نظر اقتصادی و منابع معدنی و صنعتی غنی تر می باشد، سوق دهد و نابرابری اکولوژیکی بین نواحی پیرامونی با نواحی مرکزی و بخش های کوهستانی و دشت های حاشیه ای آن چه در گذشته و حال تأثیر بسیار مهمی را برجای نهاده می باشد به طوری که تقریباً بیشتر فعالیت های اقتصادی و سیاسی اجتماعی در نواحی واقع شده در خارج از بخش های مرکزی آن شکل گرفته اند و بیشتر در نواحی پیرامونی کشور دشت ها و جلگه های حاصلخیز آن رونق داشته اند، مکان گزینی مراکز حکومتی چه در قدیم و قرون اخیر مانند اصفهان، قزوین، شیراز، مشهد، تهران و سایر شهرهای عمده از این قانون مندی، تبعیت کرده می باشد و بیشتر در بخش های پیرامونی و نواحی پست جلگه خوزستان و سواحل دریای مازندران و دشت های پایکوهی مجاور کوهستانی استقرار یافته اند.

صفحه بندی در انتهای صفحه

پس توان اقتصادی بالقوه نواحی محتلف کشور ارتباط ی نزدیکی با پراکندگی شهرها داشته و در پاره ای موارد موجب ایجاد آن نیز شده می باشد و با در نظر داشتن نوع منابع اقتصادی و ثروتی و تنوع آن به همان اندازه و مقدار آن تأثیر شهری را نیز در ایران تعیین می کند به طوری که شهر نام خود را آن می یابد. مانند شهرهای معدنی، نفتی، توریستی، تجاری و بازرگانی. تأثیر شهری در حقیقت نوع زندگی و علت وجود را به آن تسهیل می کند این تأثیر ها که منشأ وجودی شهرها هستند بسیار متنوع و متعدد هستند به طوری که نیازی نیست. آنها را در قبال تأثیر عمده و غالب روستا یعنی کشاورزی و زراعت قرار دهیم. در واقع آن چیز که که در ارتباط با عوامل اقتصادی شهر را به وجودمی آورد و به بافت فیزیکی و ساخت اقتصادی و اجتماعی آن می سازد دارا بودن شرایط و امکانات مساعد اقتصادی می باشد که تا زمان برقراری آن شرایط، شهر به توسعه فضایی خود می افزاید و رونق می یابد و با کاهش و یا از بین رفتن آن نمود خاص اقتصادی شهر نیز رفته رفته ممکن می باشد رو به نابودی برود، «کاسته شده فعالیت اقتصادی و تجاری بندر سیراف به علت تغییر مسیر راه های ارتباطی ساحلی خلیج فارس از این شهر، موجب ویرانی آن گردید».

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

مناسبات شهررشت در روستاهای دهستان پیربازار چه تاثیری دارد؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

براساس سوال اصلی پژوهش سوالات راهبردی زیر پیشنهاد می گردد.

آیا افزایش جمعیت شهر رشت درمناسبات این شهر با روستاهای پیرامون تأثیر دارد؟

آیا با ارائه راهکارهای مناسب می توان مناسبات بین شهر و روستا در دهستان پیربازار را بهبود بخشید؟

آیا با شناسایی روستاهای این دهستان می تواند ارتباط بین شهر و روستا مناسب تر گردد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

دسته‌ها: پایان نامه ارشد