عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه مناسبات شهررشت و روستاهای پیرامون (مطالعه موردی دهستان پیربازار)

قسمتی از متن پایان نامه :

پیشینه پژوهش

– باستیه ، ژان و ار دزر، برن، 1382،  با برجسته کردن تأثیر شهرسازی در مناطق پیراشهری نخست ناشی از بهای زمین و امکانات دستیابی به فضا و ساختمان سازی روی زمین های ارزان می باشد و منطقه پیراشهری، بازتاب حقیقی فعالیت های شهر می باشد، که به چند صورت در جریان گسترش شهر مورد بهره گیری قرار میگیرد 1- خانهسازی افراد جوان و خانواده های کم درآمد؛ 2-خانه سازی ویلایی افراد مرفه 3- پارکهای تفریحی و زمین های گلف، تنیس و نظایر اینها؛4- پارک های تکنولوژی؛ 5کارخانه ها، صنایع و دیگر مراکز فعالیتی. (باستیه و دزر، 1382، ص204)

– اهلرز، اهکارت ، 1355، در تحقیقی تحت عنوان روابط شهر و روستا به تاکید تأثیر روبنایی شهرها که بر مبنای روابط تعیین کننده ناحیه ای شکل می گیرد شهر دزفول را مورد مطالعه قرار داده می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

صفحه بندی در انتهای صفحه

– بازن، مارسل، 1367، در پژوهش خود با نام قم شهر زیارتی و مرکز منطقه در دهه 1960 الگوی قابل توجهی در مطالعات ناحیه ای و روابط شهر و روستا به شمارمی رود و به کیفیت ارتباط شهر با محیط پیرامونش پرداخته می باشد.

– نیک پی شیخانی، مهری، 1387، در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان  تأثیر کارکرد های شهری در تحولات فضایی دهستان لاکان می فرماید که کاربریهای شهری باعث تغییر فعالیتهای خانوارهای روستایی شده می باشد وبا ایجاد شغلهای جدید، نظیر مرغداری و کارگاههای صنعتی دیگر و روی آوردن به فعالیتهای جانبی در اقتصاد خانوار های روستایی منطقه تاثیر مثبت داشته می باشد بعلاوه در مهاجر پذیری بعضی از روستاهای منطقه نیز موثر بوده می باشد همچنین سهولت دسترسی به شهر و افزایش قیمت زمین و نیز ایجاد شغلهای جدید موثر بوده و در دهستان لاکان باعث ترافیک، آلودگی و از بین رفتن اراضی کشاورزی شده می باشد.

– سرور، رحیم  و چتر،  پروین و کاظم زاده، شمس اله ، 1389، در مقاله خود  تحت عنوان مطالعه پیامدهای ادغام بافت‌های روستایی در شهر(مطالعه موردی: شهر میاندوآب) اظهار داشته با وجود این که اکثر پاسخ‌گویان اظهار داشته‌اند آثار و پیامدهای مثبت ادغام روستایشان در شهر بیش از آثار و پیامدهای منفی می باشد و از آن رضایت دارند اما هنوز این اقدام نتوانسته به تمامی انتظارات ساکنان جامعه اقدام بپوشاند. به‌نظر می‌رسد برای ایجاد و استقرار بسترهای لازم برای توسعه در نواحی مشابه همزمان با فرایند ادغام روستا در شهر ایجاد بسترهای قانونی و طرفداری از سرمایه‌گذاری‌ در بخش‌های اقتصادی و رونق کسب و‌ کار ضروری می باشد.

– ضیاء توانا ، محمدحسن و قادرمزی، حامد ، 1388، در مقاله خود تحت عنوان تغییرات کاربری اراضی روستاهای پیراشهری در فرایند خزش شهرروستاهای نایسر و حسن آباد سنندج اظهار داشته هرچند شهرِ سنندج مبدأ و مقصد همه مهاجران وارد شده به روستاهای نایسر وحسن آباد نیست، اما اکثر آنها به دلایلی زیرا فاصله کم روستاها با شهر، پایین بودن قیمت زمین و مسکن نسبت به شهر، سهولت دسترسی و امکان بهره گیری از خدمات مختلف شهری، در این روستاها سکنی گزیده اند. درواقع این روستاها به منزله عرصهای تکمیلی برای کارکردهای شهر سنندج، بخشی از تأثیر سکونتی خوابگاهی شهر سنندج را پذیرا گشته اند. از این رو می توان گفت که افزایش جمعیت، گسترش سطح و به تبع آن تغییر کاربری اراضی روستاهای نایسر و حسن آباد، درواقع بخشی از افزایش جمعیت و گسترش شهر سنندج بوده، که طی فرایند خزش شهری به صورت منفصل از شهر درروستاهای پیرامون آن اتفاق افتاده می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

مناسبات شهررشت در روستاهای دهستان پیربازار چه تاثیری دارد؟

براساس سوال اصلی پژوهش سوالات راهبردی زیر پیشنهاد می گردد.

آیا افزایش جمعیت شهر رشت درمناسبات این شهر با روستاهای پیرامون تأثیر دارد؟

آیا با ارائه راهکارهای مناسب می توان مناسبات بین شهر و روستا در دهستان پیربازار را بهبود بخشید؟

آیا با شناسایی روستاهای این دهستان می تواند ارتباط بین شهر و روستا مناسب تر گردد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

دسته‌ها: پایان نامه ارشد