مطالعه مناسبات شهررشت و روستاهای پیرامون (مطالعه موردی دهستان پیربازار)

قسمتی از متن پایان نامه :

تأثیر عوامل سیاسی و اداری در برقراری روابط شهر و روستا

تا قبل از انقلاب مشروطیت در کشور ما تأثیر حکومت ها بیشتر در جهت برقراری نظم و امنیت و گرفتن مالیات از مردم بود، و دولت به مفهومی که امروزه موردنظر می باشد، وجود نداشته می باشد. «در سیستم حکومتی قاجار توجه چندانی به مردم، به ویژه روستاییان و عضایر نمی گردید و سردمداران حکومتی، مالکین، خوانین و کدخدایان را می شناختند و برای جمع آوری مالیات با آنان در تماس بودند (پاپلی، 1372، ص21). با روی کار آمدن حکومت مرکزی پهلوی و پیچیده تر شدن ساختار اجتماعی و سیاسی کشور، دولت نیز در کنار حکومت شکل گرفت و شبکه اداری رفته رفته در شهرها گسترش پیدا نمود و به روستاها نیز راه پیدا نمود و روابط شهری روستایی شکل تازه ای به خود گرفت.

امروزه عملکرد سازمان های اداری و دولتی مانند عواملی محسوب می شوند که نه تنها در بافت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شهرها تأثیر می گذارند بلکه روستاهای کشور را نیز تحت تأثیر قرار داده و در ایجاد ارتباط بین شهرها و روستا نیز تأثیر عمده ای را اعمال می کنند. «دولت ها می توانند با تأثیر خود، روابط شهر و روستا و روابط میان روستاها را در مسیر تعامل اجتماعی موردنیاز قرار دهند که هدف نهایی آن توسعه و عمران ناحیه ای از طریق کارکرد این روابط می باشد (شکویی، 1379، ص308)».

با نگاهی به سیمای شهرهای بزرگ و متوسط ایران می توان به اهمیت تأثیر دولت و سازمان های اداری آن پی برد. فضاهای اداری و خدماتی شهرها که شامل مراکز اداری، درمانی، بهداشتی، فرهنگی، مذهبی، آموزشی، انبارداری، خدمات، جهانگردی و فراغتی، نظامی و انتظامی و سایر موارد می باشد، نمودی از تأثیر دولت در شکل دهی سیمای شهرهای ایران می باشد که در کنار دیگر فضاهای ساخته شده، چشم انداز کنونی را برای شهرهای کشور به وجود آورده اند. از این رو می توان گفت، متناسب سازی فعالیت های دولتی و غیردولتی در سطوح مختلف مکانی شهرهای کشور، نه تنها از هم گسیختگی فضای شهری را تا حدودی از بین خواهد برد بلکه فاصله عمیق بین شهر و روستا را نیز تا اندازه ای کاهش خواهد داد. نکته دیگری که در این ارتباط مهم می باشد، طریقه رو به رشد سازمان های اداری و خدمات دولتی در مراکز شهری می باشد، این امر موجب افزایش روز افزون کارکنان دولت و رشد نظام بروکراسی شده می باشد. حاکم بودن چنین سیستمی در ساختار اداری شهرها، عاملی جهت جذب قسمت زیادی از اعتبارات و درآمد ملی در داخل شهرها شده می باشد. در این بین آمد و گردید روستائیان جهت انجام کارهای اداری خود به چنین سازمان هایی، ارتباط بیشتر آنان را با شهرها فراهم آورده و به روابط شهری روستایی افزایش داده می باشد.

گرچه سازمان های اداری در مراکز شهری ایران چنین طریقه رو به رشدی را دارا هستند، لذا ضروری می باشد که تلاشی در جهت پراکندگی و تعادل بخشی به خدمات اداری در سطح ناحیه ای، منطقه ای و کشوری صورت پذیرد. اتخاذ چنین سیاست هایی که همان عدم تمرکز می باشد، بایستی در برنامه های دولت قرار گیرد تا مانع از مراجعات مکرر روستاییان به شهرها گردد و روستاییان به هنگام ضرورت با شهرها در رفت و آمد باشند.

در حال حاضر نیز برای فراهم آوردن موجبات هماهنگی در فعالیت های مختلف سازمان ها و مؤسسات دولتی، محلی و نهادهای انقلاب اسلامی در جهت سیاست های عمومی دولت، تقسیمات کشوری صورت پذیرفته می باشد، عناصر تقسیمات کشوری به موجب ماده یک قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری عبارت اند از: روستا، دهستان، شهر، بخش، شهرستان و استان. دولت موظف می باشد با حفظ جهات سیاسی و اجتماعی هر روستا را به نزدیک ترین مرکز دهستان، هر دهستان را به نزدیک ترین مرکز استان منظم نماید.

از لحاظ نظام اداری دهستان تابع بخش و بخش تابع شهرستان و شهرستان تابع استان و استان تابع تشکیلات مرکزی خواهد بود بدین ترتیب وزارتخانه ها و سازان های دولتی و بخش خصوصی، ادارت تابعه خود را در مرکزاستان ها وشهرستان ها مستقرساخته اند وکلیه اهالی شهرستان و روستاهای تابعه آن از نظر اداری زیرپوشش شهر قرار می گیرند و روابط متقابل با یکدیگر مستقر می سازند که بیشتر جنبه اداری داشته و عملکرد آن برای کلیه مراکز روستایی تقریباً یکسان می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

مناسبات شهررشت در روستاهای دهستان پیربازار چه تاثیری دارد؟

صفحه بندی در انتهای صفحه

براساس سوال اصلی پژوهش سوالات راهبردی زیر پیشنهاد می گردد.

آیا افزایش جمعیت شهر رشت درمناسبات این شهر با روستاهای پیرامون تأثیر دارد؟

آیا با ارائه راهکارهای مناسب می توان مناسبات بین شهر و روستا در دهستان پیربازار را بهبود بخشید؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

آیا با شناسایی روستاهای این دهستان می تواند ارتباط بین شهر و روستا مناسب تر گردد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه