مطالعه مناسبات شهررشت و روستاهای پیرامون (مطالعه موردی دهستان پیربازار)

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ویژگیهای محیطی، اجتماعی، اقتصادی و کالبدی منطقه مورد مطالعه

3-3- 1 جایگاه جغرافیایی

دهستان پیر بازار یکی از دهستان های بخش مرکزی شهر ستان رشت می باشد  که از 26 روستا تشکیل شده  و مر کز آن روستای پیر بازار با فاصله 5 کیلومتری از شهر رشت می باشد. این دهستان در 37 درجه و بین 19 تا22 دقیقه عرض جغرافیایی و 49 درجه و30 تا 35 دقیقه طول جغرافیایی قرار دارد. ارتفاع آن 21 متر پایین تر از از سطح آب های آزاد می باشد. این دهستان 3/62 کیلومتر مربع وسعت دارد و از شمال به شهرستان بندر انزلی، از غرب به دهستان هندخاله شهرستان صومعه سرا، ازسمت جنوب به محدوده رشت، از جنوب غربی به دهستان پسیخان ازبخش مرکزی شهرستان رشت وازجهت شرق به دهستان چوکام از بخش خمام محدود می گردد براساس آخرین تقسیمات اداری سیاسی دارای 26روستا می باشد. ازمیان آبادیهای دهستان روستای سیاه اسطلخ با 4415 نفرجمعیت و1194 خانوار پر جمعیت ترین آن و روستای سوخته لوله با 44 نفر جمعیت و 11 خانوار کم جمعیت ترین آن می باشد.

توپوگرافی

دهستان پیربازاردرموقعیت کاملا جلگه ای قرارگرفته می باشد واندک پستی وبلندیهای آن نیزدرنتیجه احداث شالیزارها ازبین رفته می باشد. دهستان پیربازارازنظرارتفاعی درسطحی پایین ترازآبهای آزاد قرار گرفته می باشد شیب در دهستان پیربازار کمتر از 1% می باشد. از نظر توپوگرافی منطقه مورد مطالعه زیرا در حاشیه بلافصل شهر رشت قرار گرفته می باشد با شهر رشت یکسان می باشد پس از نظر توپوگرافی بایستی شهر رشت را شهری مسطح دانست و می توان گفت روی یک برآمدگی به درازای 4 کیلومتر و به پهنای 2 کیلومتر قرار دارد. ارتفاع قسمتهای مرکزی شهر بین 1+ و 2- تغییر می کند.

خط تراز، در قسمتهای پر جمعیت برابر 7- متر می باشد و در قسمت جنوب و جنوب غربی و شرقی هم که زمینها به سوی رودخانه می رود پست تر می گردد. شرایط آب و هوای به موازات دیگر عوامل طبیعی از مهمترین عوامل موثر در شکل گیری بافتهای شهری به شمار می آید. هر گونه دخل و تصرف انسانی در محیط نیز به مقدار زیادی تابع شرایط آب و هوایی می باشد. در نظر داشتن شرایط آب و هوایی در تهیه طرحهای شهری مهم می باشد. شهر رشت به دلیل مجاورت با کوههای البرز از شمال به جنوب دریای خزر، جلگه های آبرفتی در شمال و غرب، دارای ویژگیهای اقلیمی خاص می باشد که دارای اقلیم معتدل بوده و اختلاف میان شب و روز آن به علت رطوبت هوا ناچیز می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

صفحه بندی در انتهای صفحه

مناسبات شهررشت در روستاهای دهستان پیربازار چه تاثیری دارد؟

براساس سوال اصلی پژوهش سوالات راهبردی زیر پیشنهاد می گردد.

آیا افزایش جمعیت شهر رشت درمناسبات این شهر با روستاهای پیرامون تأثیر دارد؟

آیا با ارائه راهکارهای مناسب می توان مناسبات بین شهر و روستا در دهستان پیربازار را بهبود بخشید؟

آیا با شناسایی روستاهای این دهستان می تواند ارتباط بین شهر و روستا مناسب تر گردد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه