مطالعه مناسبات شهررشت و روستاهای پیرامون (مطالعه موردی دهستان پیربازار)

قسمتی از متن پایان نامه :

دما

با اینکه جنوبی ترین نقطه ی استان گیلان با شمالی ترین قسمت آن تقریباً دو درجه ی عرض جغرافیایی اختلاف دارد که در آب و هواشناسی این مقدار تاثیر چندانی در تفاوت های دمایی ندارد اما شرایط دما در محدوده ی کم وسعت تفاوت های زیادی را نشان می دهد. علت اصلی این اختلاف دما تأثیر ارتفاعات البرز و تالش با سطوح ارتتفاعی متفاوت می باشد. بر این اساس از اطلاعات موجود در نزدیکترین ایستگاه سینوپتیک به محدوده ی مورد مطالعه، یعنی ایستگاه سینوپتیک رشت بهره گیری شده می باشد. میانگین دمای روزانه‎ی هوا در طی سالهای (1378-1388) در نمودار 3-2 آورده شده می باشد. بیشترین درجه حرارت در طی این سالها در تیر ماه نظاره شده می باشد با میانگین متوسط 74/25 درجه سانتی گراد و کمترین درجه حرارت در دی ماه، 49/7 درجه سانتی گراد بوده می باشد.

رطوبت

با در نظر داشتن آمار 10 ساله سازمان هواشناسی استان گیلان در ایستگاه رشتدر دوره آماری (88-1378)  میانگین رطوبت نسبی منطقه بین حد اقل 75درصد در مرداد ماه تا حداکثر83 درصد آبان و آذر ماه در نوسان می باشد. رطوبت در تابستان به کمترین و زمستان به بیشترین حد خود می رسد. میانگین حداکثر رطوبت 97 درصد ومیانگین حداقل رطوبت 63می باشد که نشان دهنده درصد بالای رطوبت در کلیه ماههای سال می باشد. ازدیاد رطوبت نسبی در منطقه  عاملی برای بالا رفتن دما شده به طوری که در تابستانها  افزایش درجه حرارت  موجبات شرجی شدن، سنگینی و غیر قابل تحمل شدن هوا را فراهم می‎آورد که این حالت تنها به مدت 2 الی 3 ماه به طول می انجامد. در زمستانها  رطوبت زیاد باعث تعدیل دمای منطقه می گردد.

باد:

در شهر رشت جهت وزش بادغالب سالیانه غربی می­باشد. بادگرم گیلان ازجهت جنوب وجنوب غربی شهررشت را تحت تاثیر قرار می دهد، به علت وجود بادگرم، دما افزایش یافته و رطوبت کاهش پیدا می‎کند. در ماه های اردیبهشت و خرداد  جهت باد غالب در رشت، شمال شرقی می باشد و سرعت باد دراین دوماه افزایش پیدا  می کند، درفصول تابستان و پاییز جهت وزش باد غالب در رشت غربی بوده و سرعت آن درفصل تابستان کاهش پیدا می کند و سپس در فصل پاییزدوباره افزایش می یابد. جریان وزش بادهای غالب در فصل زمستان که معمولاً بادهای با سوز و سرما همراه هستند و جزء بادهای نامطلوب محسوب می­گردند غربی و سرعت آن به گونه متوسط 7/2 متر برثانیه می باشد. میانگین سالانه سرعت باد غالب در رشت 6/2 متر برثانیه می باشد. شدیدترین باد وزیده شده درطول دوره آماری 40 ساله با سرعت 30 متر برثانیه بوده می باشد که با جهت شمالی درمهرماه 1364 دراین شهر وزیده می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

صفحه بندی در انتهای صفحه

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

مناسبات شهررشت در روستاهای دهستان پیربازار چه تاثیری دارد؟

براساس سوال اصلی پژوهش سوالات راهبردی زیر پیشنهاد می گردد.

آیا افزایش جمعیت شهر رشت درمناسبات این شهر با روستاهای پیرامون تأثیر دارد؟

آیا با ارائه راهکارهای مناسب می توان مناسبات بین شهر و روستا در دهستان پیربازار را بهبود بخشید؟

آیا با شناسایی روستاهای این دهستان می تواند ارتباط بین شهر و روستا مناسب تر گردد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه