مطالعه مناسبات شهررشت و روستاهای پیرامون (مطالعه موردی دهستان پیربازار)

قسمتی از متن پایان نامه :

صفحه بندی در انتهای صفحه

چکیده

این پژوهش با بهره گیری ازروش توصیفی- تحلیلی، با بهره گیری ازمطالعات کتابخانه ای و اسنادی همراه با مشاهدات میدانی واستخراج پرسشنامه به مطالعه مناسبات شهررشت و روستاهای دهستان پیربازارپرداخته و هدف آن شناسایی و معرفی روستاهای مرتبط با شهررشت وارائه راهکارهای لازم در جهت این مناسبات می باشد.

یافته ها نشان می دهدکه مناسبات ایجاد شده بین شهر رشت وروستاهای پیرامون دردهستان پیربازار از آثار و پیامدهای ارگانیک روابط روستا و شهر بی بهره بوده می باشد، بطوریکه که این روابط بطور عمده درمناطق روستایی به پیامدهای نامطلوب زیرمنجر شده می باشد. مناسبات فوق باعث شده می باشد تابسیاری از اراضی زراعی و باغها به سایر کاربریها اختصاص داده شوند پس سبب تنوع و تغییرکاربری اراضی شده می باشد. این مناسبات سبب افزایش قیمت مسکن شده و بورس بازی زمین نیز تشدید شده می باشد. باعث افزایش قابل توجه تعداد مرغداریها و گاوداری و کارگاههای صنعتی شده و انواع آلودگیها را در نواحی اطراف محیط شهری تشدید کرده می باشد. زمینه قطعه قطعه شدن اراضی زراعی فراهم شده و از بهر ه وری  اراضی زراعی کاسته شده می باشد. الگوی سنتی مسکن روستایی کمرنگ شده وبه سبک معماری شهری توسعه پیداکرده می باشد. براین اساس جذب مهاجر از سایر روستاها شده و ناهنجاریها ی حاصل از افزایش جمعیت را نیز تشدید کرده می باشد. اندازه خرید و فروش باغها به وسیله شهر نشینان رونق پیداکرده و درنهایت منجر به تغییر ماهیت تولید، شیوه باغداری، تغییر کاربری و تغییر مالکیت شده می باشد. باعث کاهش مالکیت اراضی زراعی شده و اندازه تولید محصولات زراعی کاهش یافته می باشد. وبه دلیل اسکان گروههای ناهمگن باعث تضعیف انسجام روستا شده و چالشهای متعدد اجتماعی و فرهنگی را سبب شده می باشد. جامعه آماری در پژوهش فوق دهستان پیربازار بوده و متغیر مستقل آن روستاهای دهستان پیربازار و متغیر وابسته مطالعه مناسبات شهر رشت با این دهستان می باشد. درنظرسنجی ازجامعه آماری پژوهش بیش از نیمی از پاسخ دهندگان معتقدندکه افزایش جمعیت شهر رشت وتوسعه شهر نشینی و زندگی مرفه شهری درمناسبات این شهر با روستا های پیرامون بسیارزیاد بوده می باشد درواقع اکثرپاسخ دهندگان معتقدندکه مناسبات شهر رشت درروستاهای پیرامون تاثیر بسیارزیاد ی داشته و بیشترین تاثیر مناسبات بین شهر رشت در وستاهای پیربازار  فخب، سیاه اسطلخ و پستک اظهار نموده اند.

 

واژگان کلیدی:

 مناسبات، شهر، روستا، رشت، دهستان پیربازار

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

مناسبات شهررشت در روستاهای دهستان پیربازار چه تاثیری دارد؟

براساس سوال اصلی پژوهش سوالات راهبردی زیر پیشنهاد می گردد.

آیا افزایش جمعیت شهر رشت درمناسبات این شهر با روستاهای پیرامون تأثیر دارد؟

آیا با ارائه راهکارهای مناسب می توان مناسبات بین شهر و روستا در دهستان پیربازار را بهبود بخشید؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

آیا با شناسایی روستاهای این دهستان می تواند ارتباط بین شهر و روستا مناسب تر گردد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه