مطالعه مناسبات شهررشت و روستاهای پیرامون (مطالعه موردی دهستان پیربازار)

قسمتی از متن پایان نامه :

روش پژوهش و مراحل آن

3-1-1- روش پژوهش

 روش پژوهش در این پژوهش توصیفی _تحلیلی می باشد بر این اساس داده ها و اطلاعات مورد نیاز از روش های مختلف جمع آوری و پس از سا ماندهی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.

 

3-1-2- مراحل پژوهش

3-1-2-1- جمع آوری اطلاعات

برای جمع آوری اطلاعات وداده های مورد نیاز ازمطالعات کتابخانه ای( اسنادی) و میدانی بهره گیری شده می باشد. ازمطالعات اسنادی و کتابخانه ای بیشتر درقسمت کلیات ومبانی نظری پژوهش و بعضی آمارهای جمعیتی و مرتبط با موضوع بهره گیری شده ضمن این که بیشتر اطلاعات مرتبط با موضوع پژوهش از طریق مطالعات میدانی جمع آوری گردید. در مطالعات اسنادی از مطالب و اطلاعات مورد نیاز فیش برداری و سپس این اطلاعات ساماندهی گردید. در مطالعه میدانی ابزار اصلی برای جمع آوری اطلاعات پرسشنامه بود ضمن این که مصاحبه و نظاره نیز از ابزار مطالعات میدانی بودند.

 

3-1-2-2- سازماندهی و طبقه بندی اطلاعا ت

در مرحله سازمان دهی و طبقه بندی اطلاعات، اطلاعاتی را که از طریق مطالعات اسنادی به دست آمد به صورت جدا کد گذاری نموده و اطلاعاتی را که از طریق مطالعات میدانی وابزار پرسشنامه و مصا حبه و نظاره به دست آمدرا نیز به صورت جدا کد گذاری گردید تا مطالب هرفصل آماده گردد.

 

3-1-2-3- تجزیه وتحلیل اطلاعات

در مرحله تجزیه وتحلیل اطلاعات داده ها را که در مرحله قبل کد گذاری شده بودند جمع آوری کرده و به صورت دستی ویا با نرم افزارهای جغرافیایی داده ها را استخراج نموده وبه پردازش داده ها ونهایتا تجزیه وتحلیل آنها پرداختیم.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

صفحه بندی در انتهای صفحه

 

3-2- جامعه آماری، حجم نمونه ومتغیرهای پژوهش

جامعه آماری شامل روستاهای دهستان پیربازاراست که شامل 26روستا می باشد. که براساس آمار سرشماری نفوس ومسکن سال1390تعداداین دهستان دارای16958 نفرجمعیت و 5163 نفرخانوارمی باشد. برای نمونه گیری از جدول مورگان بهره گیری شده می باشد. براین اساس با در نظر داشتن جمعیت فوق برای پرسشنامه تعداد 375 پرسشنامه، درکل مناطق روستایی پرخواهد گردید. دربحث متغیرها دهستان پیربازاربه دلیل تاثیر پذیری متغیر مستقل به شمار می رود ومناسبات شهر رشت و روستاهای پیرامون به دلیل تاثیر گذاری متغیر وابسته به شمار می آید.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

مناسبات شهررشت در روستاهای دهستان پیربازار چه تاثیری دارد؟

براساس سوال اصلی پژوهش سوالات راهبردی زیر پیشنهاد می گردد.

آیا افزایش جمعیت شهر رشت درمناسبات این شهر با روستاهای پیرامون تأثیر دارد؟

آیا با ارائه راهکارهای مناسب می توان مناسبات بین شهر و روستا در دهستان پیربازار را بهبود بخشید؟

آیا با شناسایی روستاهای این دهستان می تواند ارتباط بین شهر و روستا مناسب تر گردد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه