مطالعه تأثیر سیاست های بهسازی شهری در تغییر و تحولات کالبدی شهر ماسوله

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1: سیاستها و برنامه های ساماندهی وتوانمندسازی بافت شهری در ایران

1-1-1: سیاستها و برنامه های اجرایی قبل از سال 1300 شمسی

صفحه بندی در انتهای صفحه

سابقه بازسازی و نوسازی شهرها در گذشته های دور تاریخی ایران، جدا از انگارههای جهانی نبوده و از همان قدمت دیرینگی برخوردار می باشد.با این تفاصیل تغییرات فضایی- کالبدی قابل تاملی مقارن رنسانس اروپا در اصفهان صورت میگیرد که در نوع خود میتواند سرآغاز فعالیتهای نوسازی مدون در ایران باشد. از این دوره را مهمترین دوره توسعه در تاریخ شهر و شهرنشینی ایران که موجب پیدایش مرحله جدیدی از توسعه و تکامل شهری گردید، نام میبرند. در این دوره مکتب اصفهان در شهرسازی و معماری به وجود آمد. از دوره های تاریخی دیگر که در شهر و شهرنشینی ایران تحول ایجاد شده دوره قاجاریه بود. مکتب تهران، مکتب شهرسازی این دوره می باشد. مکتب تهران، مکتب شهرسازی این دوره می باشد. حکومت در تهران کوشش نمود تا مکتب اصفهان را در تهران دنبال کند اما این امر با دگرگونی اساسی همراه بود. سبک تهران جابهجاییهای اجتماعی را از طریق جا به جایی شهر شدت بخشید. در این دوره بود که مفاهیم جدیدی از خیابان و میدان مطرح گردید. در این دوره با تخریب حصار و برج و باروهای قدیمی واحداثه حصار و دروازههای جدید، مساحت شهر افزایش پیدا نمود (مجتهدزاده، 1376، ص123). از نظر سبک و شیوه معماری، ترکیبی از معماری غربی و ایرانی در سازمان کالبدی و فضایی شهرها به وجودآمد. (حبیبی، 1375، ص124).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

بدین ترتیب مفاهیم اجتماعی، فرهنگی و کالبدی- فضایی شهرها شده و تقابل «جدید و کهن» به تعبیری نوگرایی اثرات تعیین کنندهای بر فضا و کالبد شهرها برجا میگذارند به عنوان مثال تبعیت میدان توپخانه تهران از تناسبات دوره رنسانس و جایگزینی آن به جای میدان ارگ را میتوان ذکر نمود. میدان توپخانه تهران تقلید و تلفیقی از میدان تأثیر جهان اصفهان و معماری دوره رنسانس اروپایی می باشد.

اما پدیده های ارتباطی، اقتصادی، تجاری و اداری موجب شکلگیری به صورت فعلی آن شده می باشد. به گونه اختصار طی سالهای 1267 تا 1285 خورشیدی اقداماتی در مورد مداخله در بافتهای شهری آغاز گردید، برای مثال می توانه به اقدامات ناصرالدین شاه و امیرکبیره در تهران تصریح نمود که ساخت و سیمای شهر را دگرگون نمود (عزیزی، 1379، ص 39). بطور کلی میتوان این دوره را دوره نوگرایی و پیدایش مدرنیزم در شهرسازی ایران نام داشت.

1-1-2: سیاستها و برنامه های اجرای از سال 1300 تا قبل از انقلاب اسلامی

سالها 1320-1300 شمسی را میتوان آغاز مرحله ای جدید در زمینه مداخله گسترده در بافت قدیم شهرها دانست که در دهه اول قرن چهاردهم قالب فعالیتهای بهسازی و نوسازی شهری شکل گرفت. ایجاد خیابانهای جدید، توسعه خیابانهای قدیم و سنگفرش و آسفالتریزی دو طرف خیابانها و احداث ساختمانهای دولتی متعدد با روش جدید. بدین ترتیب که بعضی از محله های اصلاح ناپذیر، گورستانهای قدیمی و اراضی باغی به پارکهای عمومی تبدیل گردید و منظر جدیدی از شهرها به وجودآمد. اقدام دیگر این دوره تخریب برج و باروی شهر بود که این اقدام مهمی برای توسعه شهری در اراضی پیرامونی دانست. (راهنمایی، شاه حسینی، 1383، ص 58).

این اقدام در سال (1312) شهرها را از نظم بسته و متراکم خود خارج نمود و مقدمات توسعه فضایی شهرها فراهم گردید. با این همه توسعه فضایی شهر چندان معنیدار نبود و این گسترش به کندی پیش میرفت. (نظریان، 1381،ص 66).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. بازیابی ارزش‌های فرهنگی ـ تاریخی و ارتقاء هویت شهری.
  2. حفظ سرمایه های شهری(میراث درون بافت ها)
  3. مقاوم سازی ابنیه در برابر بلایای طبیعی مانند سیل و زلزله
  4. زیبا سازی محیط و حفظ ساختار سنتی.
  5. طرفداری، مراقبت،نگهداری، حفاظت، احیاء استحکام بخشی و تعمیر.
  6. افزایش کارایی و بهره وری، باز گرداندن حیات شهری به بافت.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه