شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر سیاست های بهسازی شهری در تغییر و تحولات کالبدی شهر ماسوله

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1-1: محرومیت زدایی شهری و راهبرد برنامه ریزی اجتماعی

این راهبرد به جای نوسازی املاک، برنامه ریزی اجتماعی و اقتصادی وحل مسائل و معضلات اقتصادی و اجتماعی مردم را مورد توجه قرار میدهد. براساس این نظریه آغاز از طریق تحلیل علل« محرومیت و فرسودگی شهری» بایستی زمینههای لازم را برای اجرای سیاستها و برنامه های ساماندهی شهری فراهم آورد.پس به جای تکیه بر راه حلهای فیزیکی – کالبدی از قبیل بهسازی و نوسازی کالبد شهر به مقصود احیا و ساماندهی بخشی مرکزی شهرها و سایر بخش های فرسوده شهر، در نظر داشتن محرومیت زدایی و بهسازی و نوسازی اجتماعی واقتصادی اهمیت خاصی دارد. اگر این طور نباشد ، به کارگیری سیاستهای صرفا ً کالبدی، موجب انتقال فقر ومحرومیت از یک نقطه شهر به نقطه دیگر خواهد گردید. در نتیجه میتوان گفت رکود و فرسودگی در بخشهای مرکزی شهری یا بافت های قدیمی ناشی از فقر و محرومیت اقتصادی و فرهنگی می باشد که با بهبود آن ، شرایط حفاظت بافتهای تاریخی- فرهنگی و توسعه و تکامل آن ها مهیا خواهد گردید.(شماعی و پوراحمد، 1390،ص234)

1-1-2: توجه موزه ای به بافت شهر

این دیدگاه به شالوده حفاظت از میراث فرهنگی استوار می باشد و مداخله در بافت های تاریخی یا قدیمی شهرها را غیر از به مقصود «حفاظت» از آن ها نمیپذیرد. توجه موزه ای معتقدات بافت قدیم را همانند اشیای موجود در موزه حفاظت و نگهداری کنیم. این دیدگاه تأکید صرف بر این دارد که با کمترین دخل و تصرف در بناها و عناصر شهری صرفاً بناها و عناصر شهری حفاظت گردد.

در این توجه حفظ هویت و میراث نیاکان بر مقتضیات زندگی معاصر ترجیح داده میشود. در نتیجه ، ساکنان این گونه بافت ها به دلیل عدم اعمال تغییرات مقتضی زندگی روزمره معاصر و نیز کاستیها و نارسایی های زیر ساختهای شهری که ریشه در چنین بینشی دارد ، ناگزیر به ترک بافت می شوند. بد دنبال فروپاشی بافت اجتماعی، بافت کالبدی نیز تخریب میشود.توجه موزهای در تسلسل به تهدید فرصت های زندگی رو به تحول منجر میشود. و یا ساکنان در فضاهایی به سر میبرند که از ضرورت های زندگی آن ها ناشی نشده می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. بازیابی ارزش‌های فرهنگی ـ تاریخی و ارتقاء هویت شهری.
  2. حفظ سرمایه های شهری(میراث درون بافت ها)
  3. مقاوم سازی ابنیه در برابر بلایای طبیعی مانند سیل و زلزله
  4. صفحه بندی در انتهای صفحه

  5. زیبا سازی محیط و حفظ ساختار سنتی.
  6. طرفداری، مراقبت،نگهداری، حفاظت، احیاء استحکام بخشی و تعمیر.
  7. افزایش کارایی و بهره وری، باز گرداندن حیات شهری به بافت.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه