عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر سیاست های بهسازی شهری در تغییر و تحولات کالبدی شهر ماسوله

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1: پیشینه پژوهش

قدیمی ترین و بیشترین مقالات و ادبیات موجود درمورد شهر و برنامه ریزی شهری مربوط به کالبد و سیستم کالبدی شهر می باشد. طراحی کاهون در 2670سال ق.م در مصر و شهر بابل در 670 ق.م . در عراق و میلتوس در479 ق.م در یونان از قدیمی ترین شهر های ساخت دست بشر بر اساس یک سیستم کالبدی می باشد(کامروا،11:1384).

مهمترین نظریه های رشد کالبدی شهر را نظریه های رفتار انسانی ، تئوری اقتصادی ، تئوری تاثیر وسایط نقلیه خطوط ارتباطی در توسعه شهرها، تئوری کوئین لینچ  و لوید رودوین تشکیل می دهند. این تئوری ها در شرایط و زمانهای مختلفی توسط افرادی مطرح شده اند که هر کدام کوشش در تبیین و تحلیل چگونگی رشد کالبدی شهرها از زوایای مختلفی را داشته اند. پس از پایان جنگ جهانی دوم و از دهه 1950 به بعد، به گونه کلی در سطح جهان اختیارات وسیعی در زمینه تهیه طرح های توسعه شهری و منطقه ای به مقامات اداری ، محلی داده گردید و مشخصه مشترک تمرکز زدایی اداری را در امور تهیه طرح های توسعه شهری در کشورهای جهان به روش های مختلف عملی ساخته می باشد( مهندسین مشاور شارمند،27:1379).

صفحه بندی در انتهای صفحه

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

«ارنست برگس» الگوی دوایر متحد المرکز را در طریقه توسعه فضایی و کالبدی شهر ارایه نمود. وی به رقابت و همسازی در سازمان اکولوژی شهر و توزیع و تراکم جمعیت ناشی از آن تاکید خاصی داشت. نظریه او مبتنی بر بوم شناختی اجتماعی می باشد و وجه بارز آن، اعتقاد به این نکته می باشد که در توسعه فیزیکی شهر فرایند پخشایشی کاربریها روی می دهد و در نتیجه افراد و گروهها جابجا می گردد(برگس ،1955 ،145).

پس از برگس «همر هویت» بیان نمود استقرار مساکن انسانی به تبع شرایط اقتصادی گروههای اجتماعی در جهت و سمت معینی از شهر شکل می گیرد، آنجا که عوارض نابهنجار جغرافیایی وجود ندارد و فضاهای باز و شرایط زیست محیطی مناسب و افق های آرام بخش طبیعی را با چشم اندازهای زیبا بتوان در اختیار طبقه مرفه جامعه گذاشت (فرید،1383: 145).

جبارنیا و همکاران(1371)، در طرح تفصیلی بافت قدیم شهر یزد، در سال 1371 درمورد ساماندهی، کمبود فضاهای خدماتی، درمانی، فضاهای سبز و ورزشی، بازدهی کم اقتصادی کارگاهها و فعالیت های اقتصادی در بافت قدیم شهر یزد را از یک طرف و استقرار اقشار مهاجر روستایی، جنگ زدگان و مهاجران افغانی و عراقی را از طرف دیگر، علت های رکود بافت قدیم شهر یزد معرفی کرده اند.

پورمحمدی و همکاران(1387)، ارزیابی گسترش فضایی _ کالبدی شهر زنجان را با با تأکید بر تغییر کاربری زمین طی دوره 13 84-1355انجام دادند. نتایج تحقیقات آنها نشان داد چگونه دوران جدید داده های سنجش از دور و شیوه های مناسبتر برای شناخت، مدل سازی، پیش بینی و نمایش دینامیسم های زمانی و فضایی _کالبدی گسترش شهر در مقیاس های متفاوت راجازه می دهند. همچنین آنها همبستگی، شدت، وسعت و مکانیزم تبدیل و تغییر کاربری اراضی شهری شهر زنجان را به عنوان برآیند و تجسم گسترش فضایی _ کالبدی آن دادند. بر این اساس مشخص گردید که در چه ابعاد و مقیاسی کاربری شهری به ترتیب شدت اقدام، کاربری های ارضی دیم، بایر، باغ و اراضی کشت آبی پیرامون خود را تحت گسترش فضایی_کالبدی خود قرار داده می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. بازیابی ارزش‌های فرهنگی ـ تاریخی و ارتقاء هویت شهری.
  2. حفظ سرمایه های شهری(میراث درون بافت ها)
  3. مقاوم سازی ابنیه در برابر بلایای طبیعی مانند سیل و زلزله
  4. زیبا سازی محیط و حفظ ساختار سنتی.
  5. طرفداری، مراقبت،نگهداری، حفاظت، احیاء استحکام بخشی و تعمیر.
  6. افزایش کارایی و بهره وری، باز گرداندن حیات شهری به بافت.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه