عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر سیاست های بهسازی شهری در تغییر و تحولات کالبدی شهر ماسوله

قسمتی از متن پایان نامه :

1- مبانی نظری پژوهش

1-1: مقدمه

اهمیت و ضرورت اتخاذ سیاست هایی در جهت بهسازی و احیاء کالبدی شهر به دلیل شناخت سیر تحول و تکامل تاریخ شهرسازی و تمدن شهرنشینی، حفظ هویت و اصالت شهری نو تبیین حیات شهری بر اساس شواهد و مدارک علمی همواره مورد توجه بوده می باشد. به تعبیری دیگر نوسازی و بهسازی شهری پیشینهی بسیار طولانی دارد. با آغاز ساخت نخستین شهرها به دست بشر، بهسازی و نوسازی شهری هم آغاز گردید. البته به نظر بعضی از محققان، نوسازی و بهسازی شهری مربوط به سالهای پس از انقلاب صنعتی به ویژه قرن نوزدهم به بعد می باشد، اما نوسازی و بهسازی مدرن امروزی و نهادینه شده از اواخر قرن نوزدهم آغاز شده می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عناصر و فضاهای بافت شهری عمری محدود دارند و با گذشت زمان دچار تغییر و فرسودگی میشوند. به تعبیری دیگر هیچ فضایی و بنایی بدون بهسازی و نوسازی و مرمت نمیتواند دوام و بقای طولانی داشته باشد. به طوری که عناصر شهری چه در اثر فرسودگی تدریجی ناشی از آب و هوا و چه در اثر حوادث طبیعی مثل زلزله یا حرکات زمینی، سیل یا تخریب ناشی از موجودات زنده؛ به ویژه تخریب های ناشی از کارهای بشر همیشه نیاز به بهسازی و نوسازی داشته و دارند. به طوری که شهرهایی که در طی زمان فرصت نوسازی و بهسازی را نیافته اند از صحنه ی روزگار محو و نابود شده اند.

از این رو مطالعه تجارب ساماندهی و توانمندسازی در کشورهای با بافت قدیم مشابه یا متفاوت همچنین تحلیل علت های جایگاه یا شکست آنها میتواند پرفایده باشد.

1-2: اندیشه ها و نظرات در مورد ساماندهی بافت شهری

بدیهی می باشد توسعه دانش و اندیشه در ارتباط با مقوله هایی زیرا نوسازی شهری در فرآیندی از تکرار اندیشه و کنش صورت میگیرد. نوسازی شهری به ویژه در شرایط پس از جنگ جهانی دوم که به دلیل حجم عظیم خرابیهای جنگ در شهرهای اروپایی، نیاز به کار نوسازی در بافتهای شهری که به علت های مستقیم و غیرمستقیم طریقه شتابان فرسودگی را طی کردهاند: باعث تحریک اندیشه و چاره جویی اندیشمندان در راه یافتن چاره هایی برای چالشهای نوسازی بوده می باشد. (عندلیب، 1389،ص 67)

 

شهری را می توان توسعه یافته به معنای واقعی آن دانست که در طول زمان همواره ساختارهای اجتماعی- اقتصادی- فرهنگی و کالبدی آن بهسازی و نوسازی شده باشد. شهر توسعهیافته، مطلوب و سالم همواره آرزوی بشر بوده می باشد، اما شهر توسعهیافته و سالم در هر زمان با در نظر داشتن اوضاع اقتصادی، اجتماعی و تکنولوژیکی حاکم بر جوامع انسانی، به گونهای خاص تعریف میشود. به نظر میرسد برای یافتن اصول و مبانی یک شهر مطلوب و سالم تعیین شاخصهای سلامت جسمی، روانی و روحی و رفاه اجتماعی- اقتصادی شهروندان در هر دوره زمانی ضروری می باشد. مطالعه و تحلیل نظریهها، اندیشهها، شیوهها، سبکها و الگوهای متفاوت بهسازی و نوسازی و ساماندهی شهری و در نهایت شهر توسعه یافته امکان دستیابی به راهکارهای مناسب برای زمان حال و مکان و موقع جغرافیایی موردنظر را برای هر محقق و برنامهریز شهری فراهم میآورد. (شماعی و پوراحمد، 1390،ص 205)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

صفحه بندی در انتهای صفحه

  1. بازیابی ارزش‌های فرهنگی ـ تاریخی و ارتقاء هویت شهری.
  2. حفظ سرمایه های شهری(میراث درون بافت ها)
  3. مقاوم سازی ابنیه در برابر بلایای طبیعی مانند سیل و زلزله
  4. زیبا سازی محیط و حفظ ساختار سنتی.
  5. طرفداری، مراقبت،نگهداری، حفاظت، احیاء استحکام بخشی و تعمیر.
  6. افزایش کارایی و بهره وری، باز گرداندن حیات شهری به بافت.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه