مطالعه تأثیر سیاست های بهسازی شهری در تغییر و تحولات کالبدی شهر ماسوله

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1: مکاتب و دیدگاه های ساماندهی بافت شهری

1-1-1: مکتب فرهنگ گرایی

در برنامه ریزی شهری بر اساس الگوی فرهنگ گرا نیازهای معنوی در مقایسه با نیازهای مادی اهمیت بیشتری دارند. بایستی بتوان به یک کلیت زیبای فرهنگی در شهر تحقق بخشید و آن را همچون ارگانیسمی طراحی نمود که هرکس در آن تأثیر اصلی خود را بیابد. فرهنگ گرایان، مداخله در بافتهای قدیمی مانند بهسازی و نوسازی شهری را از طریق زنده کردن ارزشهای فرهنگی گذشته میدانند. برای رسیدن به این اهداف در نظر داشتن ارزشهای فرهنگی کهن مبنا قرار میگیرد. فرهنگ گرایان مداخله و روبرو شدن با مسائل و معضلات شهری را از راه تداوم فرهنگ بومی میسر میدانند و اعتقاد دارند که شهرها و بافتهای شهری دارای محدوده مشخص اند. آنها ارزشهای فرهنگی را موجب شکلدهی فضا میدانند و بر این باورند که فضاهای شهری بایستی غیرقابل پیش بینی و متنوع باشد. (منبع قبلی 131-130)

1-1-2: مکتب آرمانگرایی

این مکتب، شهرهای آرمانی را انتخاب بشر در برابر جوامع صنعتی می داند؛ زیرا این شهرها را مستقل از جوامع صنعتی و بر اساس عدالت اجتماعی، محدودیت بخش خصوصی و دگرگونی محیط کالبدی- اجتماعی اظهار می ‌کند. مبانی نظری این مکتب یافتن راه حل معضلات شهرهای بزرگ در خارج از این شهرهاست که به ایجاد نوعی اجتماعها یا شهرهای جدید منجر میشود. در این مکتب بشر به صورت یک عنصر بیولوژیک مطرح می باشد. (زیاری، 1385،ص 6)

1-1-3: اصلاحگرایان

اصلاحگرایان به دنبال راه حلهایی برای رفع معضلات شهری در چهارچوب روشهای صنعتی، بهسازی و ساماندهی محیطهای شهری بودند و عقیده دارند که ساماندهی بایستی از درون همین جوامع صورت گیرد. اصلاحگرایان زمین را ثروت شهر و حومه میدانند که بایستی برای زراعت و اشتغالات زراعی از آن بهره گیری گردد. (منبع قبلی، 10)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. بازیابی ارزش‌های فرهنگی ـ تاریخی و ارتقاء هویت شهری.
  2. حفظ سرمایه های شهری(میراث درون بافت ها)
  3. مقاوم سازی ابنیه در برابر بلایای طبیعی مانند سیل و زلزله
  4. زیبا سازی محیط و حفظ ساختار سنتی.
  5. طرفداری، مراقبت،نگهداری، حفاظت، احیاء استحکام بخشی و تعمیر.
  6. صفحه بندی در انتهای صفحه

  7. افزایش کارایی و بهره وری، باز گرداندن حیات شهری به بافت.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه