مطالعه تأثیر پارامتر های جغرافیای طبیعی بر نحوه استقرارو طراحی معماری مناطق جلگه ای و کوهپایه ای(مطالعه موردی :استان گیلان)

قسمتی از متن پایان نامه :

مبنای نظری اقلیم ( آب و هواشناسی):

پدیده های جوی از قبیل درجه حرارت ، رطوبت ،فشار و باد در همه جای زمین یکسان منتشر نشده اند و تأثیر عوامل جغرافیایی زیرا کرویت زمین، دوری از دریاها، ارتفاع و… تغییراتی دیده و در هر جا با پتانسیل متفاوت ظاهر می شوند پس علی رغم حضور همه این قبیل پدیده ها در تمام نقاط زمین به دلیل عدم حضور یکسان آنها در سطح زمین و متفاوت بودن پتانسیل آنها ترکیب های متفاوتی از آنها که همان آب و هوا می باشد در سطح زمین به وجود می آید و میانگین تغییرات آنها در زمان طولانی که در واقع ماهیت آب و هوای منطقه تحت تأثیر خود را معلوم کرده و چهارچوب آب و هوای یک منطقه را ترسیم می کند. هرچند تمام وسعت گیلان به 15هزار کیلومتر نمی رسد اما این استان دارای چند اقلیم خاص می باشد.

2-5- مبنای نظری هید رو لوژی در طراحی:

آب مایه حیات می باشد و بشر قویا به آن نیاز مند می باشد. از آنجا که توزیع آب نیز زیرا دیگر عناصر طبیع در سطح زمین یکسان نیست مطالعه منابع اب در طبیعت نحوه دستیابی به آن که در شاخه هیدرو لوژی انجام میگیرد از اهمیت ویژه بر خور دار می باشد. بنا براین جغرافیای ابها که از اقیانو سها و در یا ها و در یاچه ها و بالا خره رودخانه هادر چا چو ب اصول جغرافیا بحث می کند از شاخه هی مم جغرافیای طبیعی محسوب میشو. و منابع آب و پتانسیل اها را در هر نقطه از سطح زمین برای استفاه انسانها اشکار می سازد. تاثیرا ت این بحث در طراحی بنا . خص.صا در نحوه استقرار بنا موثر بوده و جزء مبانی نظری این رساله میباشد.

2-6- مبانی نظری و «معماری بومی گیلان» :

  • معماری گیلان به عنوان نمونه ای مناسب از هماهنگی و تلفیق بنا با طبیعت که حاصل عوامل مختلف اقلیمی،اجتماعی،اقتصادی،فرهنگی و… می باشد و بیشترین تأثیر را از اقلیم و طبیعت پیرامون خود گرفته می باشد. به نظر می رسد معماری این منطقه از مصالح مورد بهره گیری تا فرم کلی بنا تحت تأثیر محیط پیرامون خود گرفته می باشد. به نظر میرسد معماری این منطقه از مصالح مورد بهره گیری تا فرم کلی بنا تحت تأثیر محیط پیرامون می باشد.

برای شناخت این معماری بایستی تأثیر عوامل اقلیمی بر ساخت و ساز ابنیه شمال ایران مورد مطالعه قرار گیرند.از این رو آغاز درمورد ی مفهوم پایداری،توسعه ی پایدار و تأثیر و اهداف آن را در معماری مطالعه می کنیم سپس به مطالعه معماری گیلان ، به ویژه تأثیر ویژگی های اقلیمی و طبیعی آن پرداخته ایم.

    شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • معماری بومی گیلان که با کالبدی زیبا در دل طبیعت و متناسب با آن تلفیق شده می باشد، امروزه نیز پاسخگوی مناسبی در جهت خلق فضایی متناسب با طبیعت و اقلیم منطقه می باشد به گونه ای که می توان آن را بهترین الگو برای دستیابی به معماری پایدار منطقه دانست لذا با در نظر داشتن ویژگی های غنی معماری بومی گیلان ،بازنگری در اصول به کار برده شده ،جهت دستیابی به راهکارهای مناسب برای طراحی معماری امروز منطقه ضروریست.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

صفحه بندی در انتهای صفحه

  • چه راهبردی برای پیدایش و ایجاد یک معماری پایدار با در نظر داشتن دو منطقه ی جلگه و کوهپایه (با بهره گیری از عوامل جغرافیای طبیعی) بدون آسیب رسانی متقابل بشر و محیط به یکدیگر می توان پیدا نمود؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه