عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر پارامتر های جغرافیای طبیعی بر نحوه استقرارو طراحی معماری مناطق جلگه ای و کوهپایه ای(مطالعه موردی :استان گیلان)

قسمتی از متن پایان نامه :

از ویژگی های معماری پایدار،هماهنگی با اقلیم و طبیعت منطقه و حفظ آن و نیز کاربردمطلوب انرژی های طبیعی برای رسیدن به شرایط آسایش زندگی بشر می باشد،دست پیدا نمود.

با در نظر داشتن مطالعات ارائه شده در خصوص معماری گیلان می توان گفت:

 • در گیلان شکل ساختمان به صورت برونگرا؛معماری و طبیعت در تعامل با یکدیگرند.
 • بام ساختمان به صورت شیبدار،با شیب و جهت مناسب با در نظر داشتن باد غالب طراحی شده می باشد.(پر بارانی)
 • جهت جلوگیری از نفوذ رطوبت و آب باران،کف طبقه همکف بالاتر از سطح طبیعی زمین با ایجاد پی مناسب قرار گرفته می باشد.
 • عدم وجود زیر زمین به علت بالا بودن آب های سطحی و رطوبت در معماری گیلان.
 • ایوان اصلی ترین فضا با عملکردی چندگانه در اطراف اتاق های ساختمان که موجب ارتباط فضای بسته و باز می گردد و تأثیر شایان توجهی در ایجاد شرایط اقلیمی مناسب و نقطه آسایش در ساختمان دارد.
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • بهره گیری از تهویه و کوران دو طرفه از شمال به جنوب و جنوب به شمال از خصوصیات معماری این منطقه می باشد.
 • به کار گیری مصالح بوم آورد و موجود در طبیعت اطراف وبا حداقل نیاز به تخصص در اجرای آن،از ویژگی معماری گیلان می باشد.
 • بهره گیری از فضاهای این معماری با عملکردهای مختلف و بهره گیری فصلی فضاها از خصوصیات خاص معماری گیلان می باشد.
 • تزئیناتی نظیر؛طاقچه ،نرده،گلدان و تناسبات ابعاد و اندازه فضاها و در و پنجره،رنگ آمیزی شاد دیوارها و ستون ها و نرده ها با توجهبه محیط و طبیعت در این معماری شاخص می باشد.

2-7- ادبیات پژوهش

در ادبیات پژوهش لز زبان فارسی روانو آمیخته با پاره ای لغات انگلیسی که مبنای علمی خاص داشته بهره گیری شده و کوشش در رعایت اصول نگارش و ترتیب قرار گیری فصول و بخش شده می باشد.

رساله با د و زبان فارسی و انگلیسی به صورت تلفیقی نوشته شه می باشد.

در روش نگارش نیز از انشای روان ضمن رعایت دستور زبان فارسی و انگلیسی  برای بهره گیری شده می باشد.

در طبقه بندی و فهرست نیز با رعایت دستئو رالعمل نگارش و تدوین پایان نامه های کار شتاسی ارشد که توسط امور پژو هشی دانشگاه  تهیه و تنظیم شده بهره گیری شده می باشد.

بر اساس این دستور العمل برای تایپ و حروف چینی از بر نامه و فونتهای 14 و 12استفاده شده می باشد..

متن نوشتاری با در نظر داشتن نوع پژوهش به ترتیب شامل  بر پنج فصل  و بخش و  زیر شاخه  می باشد.

صفحه بندی در انتهای صفحه

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 • چه راهبردی برای پیدایش و ایجاد یک معماری پایدار با در نظر داشتن دو منطقه ی جلگه و کوهپایه (با بهره گیری از عوامل جغرافیای طبیعی) بدون آسیب رسانی متقابل بشر و محیط به یکدیگر می توان پیدا نمود؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه