مطالعه تأثیر پارامتر های جغرافیای طبیعی بر نحوه استقرارو طراحی معماری مناطق جلگه ای و کوهپایه ای(مطالعه موردی :استان گیلان)

قسمتی از متن پایان نامه :

صفحه بندی در انتهای صفحه

مدل ها:

مد لهای برر سی  اطلاعات در این پژوهش عبرتند از:

  • مدل کوپن و دومارتین (بیوکلماتیک) – تعریف کوپن
  • مدل اولگی(عامل زیست محیطی و اقلیمی)
  • مدل گیونی(ماکرو متریک)سنجش گرمایی

که با در نظر داشتن منطقه مور مطالعه هریک از مدلهای زیر تعریفی از معیار های سنجش منطقه را به ما نشان میدهند. و از دو مدل 1و2 بیشترین بهره گیری به اقدام آمده می باشد

3-3 مدل کوپن:

هر چند وسعت گیلان به 15 هزار کیلو متر نمیر سد اما  با بهره گیری از سیستم گوپن چهار نوع آب و هوا در آن شناسایی شده می باشد :

  1. آب و هوای معتدل و مرطوب: تمام بخش جلگه ای و کم ارتفاع استان گیلان از رودسر تا هشتپر می باشد. حد جنوبی آن از امامزاده هاشم تا راس جلگه ی دلتایی سفیدرود می باشد. در این مناطق اندازه متوسط گرمای سردترین ماه سال بین 18تا3- درجه ی سانتیگراد می باشد و به گونه متوسط در دراز مدت در هر ماه سال بیش از 3سانتی متر باران می بارد . اندازه متوسط گرمای گرم ترین ماه سال از 22درجه ی سانتی گراد تجاوز می کند . در این منطقه حداکثر باران سال در پاییز نازل می گردد.
  2. آب و هوای بحرالرومی : نواری از اراضی استان که در فاصله ی بین جلگه های پست ساحلی و ارتفاع 1000 تا 1500 متر از سطح دریا قرار دارد. از مشخصات این آب و هوا ، اعتدال گرمای سال و باران زمستانی می باشد. در این مناطق نیز اندازه متوسط گرمای گرمترین ماه سال از 22درجه ی سانتیگراد بیش تر می باشد.
  3. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  4. معتدل جنگلی سرد : مخصوص نواحی کوهستانی می باشد که درجه ی حرارت به علت ارتفاع جغرافیایی تقلیل می یابد. اندازه متوسط سردترین ماه سال از 3 درجه سانتیگراد کمتر و اندازه متوسط لااقل چهار ماه سال از 10 درجه سانتیگراد بیش تر می باشد. متوسط گرمای گرمترین ماه، کمتر از 22 درجه سانتیگراد می باشد .رطوبت و باران در طول سال ، از دیگر مشخصه های این مناطق می باشد . دنباله ی جنوب شرقی البرز و رشته کوه تالش در مغرب ، در این تقسیم جای دارند.
  5. آب و هوای صحرایی یا نیمه بیابانی : منحصر به بخش کوچکی از شهرستان رودبار می گردد و سد سفیدرود و دره های شرقی و غربی آن را دربر می گیرد. نقاطی مانند لوشان ، منجیل ،و گیلوان نمونه هایی از آن به شمار می طریقه .از مشخصات اصلی این آب و هوا،خشکی و کم بارانی می باشد. اندازه متوسط گرمای سردترین ماه سال از 18 درجه ی سانتی گراد بیش تر می باشد.

روش مطالعه توسط جدول بیو کلماتیک ساختمان

در تقسیمات اقلیمی پیشنهاد شده توسط دانشمندان، اساس کار در عنصر آب و هوا، دمای هوا و بارندگی می باشد. امّا در مطالعه شرایط اقلیمی در ارتباط با آسایش بشر و عملکرد ساختمان، عموماً عناصر اقلیمی مؤثر در آسایش حرارتی بشر، یعنی دما و رطوبت هوا مورد توجه هستند. بدهی می باشد، به دلیل تفاوتی که در معیار های انتخاب شده در این دو نوع تقسیم بندی هست، نتایج حاصل از آنها الزاماً بر هم منطبق نخواهد بود، چه بسا منطقه ای که از نظر رشد و نمو نباتات در اقلیم گرم و خشک قرار گرفته می باشد از نظر معماری و ساختمان در منطقه اقلیم گرم و مرطوب واقع شود. بنابراین نیاز می باشد در مطالعات و مطالعه هایی که به نحوی به معماری و ساختمان و بطور کلی به طراحی محیط های مسکونی مربوط می گردد، آن نوع از تقسیمات اقلیمی مورد بهره گیری قرار گیرند که بر اساس معیار های مرتبط با موضوع مورد نظر پیشنهاد شده اند.

که در این مورد منطقه قابل مطالعه دارای اقلیم معتدل و مرطوب می باشد و دارای ویژگی های کلی در استان گیلان می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • چه راهبردی برای پیدایش و ایجاد یک معماری پایدار با در نظر داشتن دو منطقه ی جلگه و کوهپایه (با بهره گیری از عوامل جغرافیای طبیعی) بدون آسیب رسانی متقابل بشر و محیط به یکدیگر می توان پیدا نمود؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه