مطالعه تأثیر پارامتر های جغرافیای طبیعی بر نحوه استقرارو طراحی معماری مناطق جلگه ای و کوهپایه ای(مطالعه موردی :استان گیلان)

قسمتی از متن پایان نامه :

چکیده:

بشر همواره در طول تاریخ کوشش می نماید به مقصود ایجاد سر پناهی امن برای سکونت ، آن را با محیط پیرامون خود متناسب سازد تا بتواند شرایط مناسبی برای ادامه حیات خویش ایجاد کند و در حقیقت شرایط و عوامل جغرافیایی ، اقلیمی نیز در شکل گیری این فضای زیست دخالت مستقیمی دارد.

در ایران به دلیل دارا بودن چهار اقلیم متفاوت گرم و مرطوب،گرم و خشک،معتدل و مرطوب و سرد،معماری متفاوتی (به ویژه در طراحی مسکن بومی ) همامنگ با عوامل جغرافیایی به وجود آمده می باشد که در این معماری به کارگیری مصالح بومی که کمترین تًاثیرنامطلوب بر محیط را دارند و همچنین کاهش اندازه انرژی مصرفی با بهره گیری از مصالح بومی موجب پایداری محیط زیست و افزایش دوام بناها گردیده اند،لحاظ شده می باشد.

معماری گیلان به عنوان نمونه ای مناسب از هماهنگی و تلفیق بنا با طبیعت که حاصل عوامل مختلف جغرافیا که از زیر شاخه های آن میتوان به عوامل اقلیمی،اجتماعی،اقتصادی، فرهنگی و…نام برد متاثر می باشد و بیشترین تًاثیر را از اقلیم و طبیعت پیرامون خود گرفته می باشد . به نظر می رسد معماری این منطقه از مصالح مورد بهره گیری تا فرم کلی بنا تحت تًاثیر محیط پیرامون می باشد. برای شناخت این معماری بایستی تًاثیر عوامل جغرافیایی را بر ساخت و ساز ابنیه شمال ایران مورد مطالعه قرار گیرند. از این رو در این رساله پس از معرفی خصوصیات جغرافیایی،به تًاثیر ایت عوامل بر شکل گیری فضاها و عناصر معماری این منطقه پرداخته خواهد گردید و همینطور در جهت مطالعه راهکارهای معماری پایدار گیلان آغاز مفهوم پایداری،توسعه پایدار و تٌاثیر و اهداف آن در معماری و سپس معماری گیلان و بویژه تًاثیر ویژگی های جغرا فیایی و طبیعی بر آن مطالعه خواهد گردید.به نظر می رسد عدم در نظر داشتن معماری بومی موجب شده که جمعیت جوان  منطقه هیچ آشنایی بافرهنگ و معماری گذشته ی منطقه خود نداشته باشند که در پی آن جامعه هویت خود را از دست داده و فرهنگ های مختلف وارد جامه می شوند از این رو فرد دچار بحران هویت می گردد و چیزی ازگذشته ی جامعه و فرهنگ و معماری خود نمی داند،از این رو ایجاد یک مرکز فرهنگی هنری با رویکرد معماری بومی گیلان از به خطر افتادن فرهنگ و معماری گذشته که به عنوان میراثی برای آیندگان می باشد حفاظت خواهد گردید.

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

واژه های کلیدی :معماری بومی گیلان ، پارامترهای جغرافیای طبیعی، کلیات معماری معماری، مناطق جلگه ای، مناطق کو هپایه ای

صفحه بندی در انتهای صفحه

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • چه راهبردی برای پیدایش و ایجاد یک معماری پایدار با در نظر داشتن دو منطقه ی جلگه و کوهپایه (با بهره گیری از عوامل جغرافیای طبیعی) بدون آسیب رسانی متقابل بشر و محیط به یکدیگر می توان پیدا نمود؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه