مطالعه تأثیر پارامتر های جغرافیای طبیعی بر نحوه استقرارو طراحی معماری مناطق جلگه ای و کوهپایه ای(مطالعه موردی :استان گیلان)

قسمتی از متن پایان نامه :

عنوان پژوهش و سوال پژوهش:

موضوع پژوهش: مطالعه تأثیر پارامتر های جغرافیای طبیعی بر نحوه استقرا  و در بخش دوم طراحی معماری در مناطق جلگه ای و کو هپایه ای ( برسی موردی استان گیلان)

مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرد.

سوال پژوهش: چه راهبردی برای رسیدن به یک معماری پایدار در دو منطقه جلگهو کوهستان  با بهره گیری از عوامل جغرافیای میتوان پیدا نمود؟

_بخش نخست  عنوان پژوهش/ 1   –  تأثیر پارامتر های جغرافیا برطراحی معماری

_بخش دوم  عنوان پژوهش /   2  – چگونگی نحوه استقرار بنا در مناطق جلگه و کوهستان

بر اسا س تو ضیحات داده شده از این اصول و تعاریف برای اثبات فرضیه و نتیجه گیری در این بخش بهره گیری و بد ینشرح آغا ز میکنیم:

4-2 بنای سالم و خصوصیات ان:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

صفحه بندی در انتهای صفحه

3  اصول و منابع  طراحی پایدار

4   راهبردهای مربوط به صرفه جویی در مصرف منابع

بهینه سازی در مصرف منابع انرژی و مواد

مصرف معقول و بهینه انرژی، آب و مصالح  در بالابردن سطح پایداری در ساختمان اهمیت بسیار  دارد. روشهای دستیابی به این اهداف به دو نوع کلی تقسیم می شوند:

– روشهای کاهش ورودی: که در این روشها جریان ورودمنابع تجدید ناپذیر کاهش می یابد . تقاضای یک ساختمان به منابع ، ارتباط مستقیم با نحوه بهره گیری مفید آنها دارد.

– روشهای مدیریت خروجی: که در این روشها با مدیریت درست مصرف ، تولید زباله به مفهوم منابع غیر قابل بازیافت کاهش می یابد

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • چه راهبردی برای پیدایش و ایجاد یک معماری پایدار با در نظر داشتن دو منطقه ی جلگه و کوهپایه (با بهره گیری از عوامل جغرافیای طبیعی) بدون آسیب رسانی متقابل بشر و محیط به یکدیگر می توان پیدا نمود؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه