صفحه بندی در انتهای صفحه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر پارامتر های جغرافیای طبیعی بر نحوه استقرارو طراحی معماری مناطق جلگه ای و کوهپایه ای(مطالعه موردی :استان گیلان)

قسمتی از متن پایان نامه :

تجزیه وتحلیل ابزار زیست محیطی  در طراحی:

به گونه کلی معماری گیلان با در نظر داشتن تاثیر پذیری مستقیم از شرایط زیست محیطی، دارای وجوه متشابهی که می توان آن ها را این گونه اختصار نمود :

1.پلان های گسترده و باز و ساختمان های غیر متمرکز

2.ارتفاع گرفتن بخشهای مسکونی از سطح زمین

3.قرار گیری فضایی محدود و محصور در قلب بنا ، احاطه شده با تلار و ایوان برای زمستان

4.وجود ایوان و تلار در یک ناحیه تا چهار طرف بنا که از مهمترین فضاهای زیستی می باشد

5.بام های چهارشیبه با شیب تند

6.چند لایه بودن نمای اصلی و فضاهایی با حد اکثر تخلخل در خارجی ترین سطح

7.تعداد و سطح زیاد پنجره ها در جبهه های فشار و مکش بادهای بهار و تابستان

8.ارتباط تنگاتنگ درون و برون بنا و محوطه مسکونی.

 

4-12تحلیل  بخش دوم عنوان پژوهش /   

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

– چگونگی نحوه استقرار بنا در مناطق جلگه و کوهستان:

چگونگی نحوه استقرار با تحلیل عوامل استقرار.

عوامل  اسقرا و جهت گیری یک بنا را می توان به تبیین ذیل تعریف نمود.

  • جهت استقرار یا رون.
  • تو پو گرافی منطقه مورد نظر
  • جهت شیب زمین
  • جبه وزش باد غالب
  • جهت گیری محلی و منطقه ای
  • جهت گیری نسبت به مسیر رودخانه
  • جهت گیر نسبت به زاویه تابش (رعایت جهات اربعه)
  • جهت گیری نسبت به مسیرها و جاده های دسترسی

 

همان طوری که در فصول اولیه نیز تعریف شده استقرار در معماری تحت عنوان رون  یا راسته اظهار گردید .  رون های مختلفی رادر ایران تعریف کره اند که تحت عنوان رون همدانی،رون کر مانی،رون راسته و…. که هر یک از این رونها با به جایگاه اقلیمی و جغرافیایی منطقه مورد نظر تعریف شده می باشد. چه بسا که دو یا سه منطقه در ایران درای یک رون کار بردی میباشد. و در خصوص منطقه ی گیلان  طبق نوشته خانم دکتر خاکپور به عنوان رون گیلانی معر فی شده می باشد. بر اساس این تعریف رون گیلانی در جهت شمال شرق و جنوب غربی بهترین رون کار بردی شناخته شده می باشد

و همچنین در این چهارچوب یکی از مهم ترین عواملی که در شکل گیری محیط های مسکونی تأثیر می گذارد جهت استقرار ساختمان ها و شبکه ها ی دسترسی می باشد در تعیین جهت استقرار مناسب برای ساختمان همواره بایستی عواملی زیرا دسترسی، شیب و توپوگرافی زمین، ارتباط با ساختمان های اطراف، اشراف، چشم انداز و بالا خره شرایط اقلیمی محل مورد نظر توجه داشت.

امکانات اقتصادی و مسئل فرهنگی، نحوه ساخت و وضعیت اقلیمی هر محل، تعیین کننده نسبت اهمیت هر یک از عوامل یاد شده در تعیین جهت استقرار ساختمان هستند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • چه راهبردی برای پیدایش و ایجاد یک معماری پایدار با در نظر داشتن دو منطقه ی جلگه و کوهپایه (با بهره گیری از عوامل جغرافیای طبیعی) بدون آسیب رسانی متقابل بشر و محیط به یکدیگر می توان پیدا نمود؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه