عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه مناسبات شهررشت و روستاهای پیرامون (مطالعه موردی دهستان پیربازار)

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

یافته های پژوهش

روابط متقابل و پیوند میان شهر ها و نواحی روستایی به گونه گسترده ای به عنوان  عامل اصلی در فرایند تغییرات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی شناخته شده می باشد. علیرغم این واقعیت بیشتر نظریه های توسعه و رویه های اجرایی تلویحا به دو گانگی جمعیت و فعالیت های نواحی شهری و روستایی تاکید دارند. برنامه ریزان شهری گرایش بیشتری به مسایل شهری و توجه اندکی به کشاورزی و توسعه روستایی دارند. در حالی که برنامه ریزان مربوط به توسعه روستایی، نواحی روستایی را تنها شامل روستاها و اراضی کشاورزی و مجزا از مراکز شهری تعریف می کنند. جهت مطالعه مناسبات شهررشت و روستاهای پیرامون مانند روستاهای دهستان پیربازار تعداد 375 را با بهره گیری از پرسشنامه، مورد ارزیابی قرار داده که حاصل به تبیین زیر می باشد. در این پژوهش روش نمونه گیری تصادفی بوده و  برای حجم  نمونه از جدول مورگان بهره گیری شده می باشد.

– جنسیت

از مجموعه 375 نفر جامعه آماری در محدوده مورد مطالعه نفرجنسیتشان زن و293 نفرمرد می باشند. پس با در نظر داشتن جدول و نمودار زیر 21.8 درصدجنسیتشان زن و 78.1 درصد مرد می باشند.

– سن

از مجموعه 375 نفر جامعه آماری  درمحدوده مورد مطالعه 12نفر سنشان را زیر20 سال، 222 نفر 20-40 سال، 106 نفر 40-65 سال و 35 نفر بالای 65 سال می باشند. پس با در نظر داشتن جدول و نمودار زیر 3.2 درصد سنشان را زیر20 سال، 59.2 درصد 20-40 سال، 28.2 درصد 40-65 سال و 9.3 درصد بالای 65 سال می باشند.

صفحه بندی در انتهای صفحه

– اندازه تحصیلات

اندازه تحصیلات پاسخ دهندگان جامعه آماری در ارزیابی پژوهش فوق بسیار موثر بوده و می تواند مارا در مطالعه مناسبات شهررشت و روستاهای دهستان پیربازار کمک نماید. زیرا اکثرا افراد تحصیل کرده دارای مناسبات بیشتری نسبت به افراد کم سواد داشته و حتی نوع ارتباطشان در سطح بالاتر از مبادلات کالایی و خرید و فروش روزانه بوده و می توان مناسبات فرهنگی را در نظر گرفت. لذا از مجموعه 375 نفر جامعه آماری در محدوده مورد مطالعه 176 نفرمیزان تحصیلاتشان زیردیپلم، 141 نفر دیپلم و 58 نفر کاردانی و کارشناسی می باشند. پس با در نظر داشتن جدول زیر 46.9 درصد پاسخ دهندگان اندازه تحصیلات شان زیردیپلم، 37.6 درصد دیپلم  و 15.4 درصد کاردانی و کارشناسی می باشند.

4- مدت زندگی در مناطق روستایی دهستان پیربازار

از مجموعه 375 نفر جامعه آماری  درمحدوده مورد مطالعه 12 نفر مدت زندگی دراین مناطق را کمتر از 10 سال، 61 نفر 15-20 سال و 302 نفر بالای 20 سال را اظهار نموده اند. پس با در نظر داشتن جدول زیر 3.2 درصد پاسخ دهندگان مدت زندگی دراین مناطق را کمتر از 10 سال، 16.2 درصد 15-20 سال و 80.5 درصد بالای 20 سال  اظهار نموده اند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

مناسبات شهررشت در روستاهای دهستان پیربازار چه تاثیری دارد؟

براساس سوال اصلی پژوهش سوالات راهبردی زیر پیشنهاد می گردد.

آیا افزایش جمعیت شهر رشت درمناسبات این شهر با روستاهای پیرامون تأثیر دارد؟

آیا با ارائه راهکارهای مناسب می توان مناسبات بین شهر و روستا در دهستان پیربازار را بهبود بخشید؟

آیا با شناسایی روستاهای این دهستان می تواند ارتباط بین شهر و روستا مناسب تر گردد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه