میکروگرم بر میلی‏لیتر خاصیت باکتریواستاتیک و با غلظت 400 میکروگرم بر میلی لیتر خاصیت باکتریسیدال دارد(18).
عابدی و همکاران (1391) خواص ضد باکتریایی عصاره متانولی تمام قسمت‏های گیاه خارخسک را در برابر سویه استاندارد اشریشیاکلی را با روش سنجش انتشار دیسک مورد ارزیابی قرار دادند که اختلاف معنی داری دراندازه هاله بازدارنده رشد در هر یک از عوامل نوع اندام و غلظت ها وجود داشت. نتایج نشان داد که از میان اندام ها، عصاره میوه با غلظت 1150 میلی‏گرم بر میلی لیتر بیشترین تاثیر را در ایجاد قطر هاله عدم رشد دارا می‏باشد (13).
کیان بخت و همکاران (2003) خواص ضد میکروبی عصاره متانولی تمام قسمت‏های گیاه خارخسک در برابر اشریشیاکلی با تعیینMIC مورد ارزیابی قرار دادند.نتایج نشان داد که حداقل غلظت مهارکننده رشد بر روی اشریشیاکلی2 میلی گرم بر میلی لیتر بود (70).
Al-Bayat و همکاران (2008) اثر ضد میکروبی عصاره های آلی و آبی تمام قسمت‏های گیاه خارخسک را در برابر اشریشیاکلی با تعیین میزان MICنشان دادند و میزان MIC عصاره میوه را 15/0 میلی‏گرم بر میلی‏لیتر در برابر این باکتری نشان دادند (29).
Baboura و همکاران (2009) خواص ضد باکتریایی عصاره متانولی کل گیاه خارخسک در برابر اشریشیاکلی با روش ایجاد چاهک در محیط آگار مورد ارزیابی قرار دادند. نتایج نشان داد که این عصاره دارای خواص مهارکنندگی روی باکتری اشریشیاکلی می‏باشد(35).
میزان MICعصاره متانولی برگ‏های گیاه خارخسک روی باکتری اشریشیاکلی 29 میلی گرم بر میلی‏متر بود که در مقایسه با آنتی بیوتیک هایی نظیر جنتامایسین، تتراسایکلین و استرپتومایسین فعالیت ضد میکروبی قابل توجهی نشان می‏دهد (35).
Raja و همکاران (2011) خواص ضد باکتریایی عصاره هیدروالکلی میوه گیاه خارخسک در برابر ایزوله‌های بالینی اشریشیاکلی حاصل از عفونت‏های مثانه را با روش انتشار در آگار مورد ارزیابی قرار دادند. در نهایت نتیجه گرفتند که ترکیبات هیدروالکلی میوه خارخسک دارای خواص مهارکنندگی روی باکتری اشریشیاکلی می باشد (96).
Jindal و همکاران (2012) نیز نشان دادند که عصاره خارخسک موجب مهار باکتری اشریشیاکلی می‏شود (64).
Sharma و همکاران (2013) در بررسی اثر فیتوشیمیایی و فعالیت آنتی بیوتیکی عصاره متانولی و آبی برگ و میوه خارخسک بر روی اشریشیاکلی با روش سنجش انتشار دیسک نتیجه گرفتند که برگ گیاه خارخسک اثر ضد میکروبی قوتی تری نسبت به میوه آن بر روی باکتری اشریشیاکلی است(108).
با توجه به اینکه عفونت ادراری یکی از عفونتهای شایع در کودکان و بزرگسالان و از علل شایع نارسایی مزمن کلیوی می باشد و عفونت ادراری در کودکان عامل مهمی در ایجاد اسکار و تخریب پیش رونده ساختمان کلیه ها، نارسایی مزمن کلیه، سوء رشد، سنگ های ادراری و هیپرتانسیون در کودکان در نظر گرفته می شود بنابراین با توجه به شیوع بالا و عوارض جدی، تشخیص و درمان به موقع عفونت ادراری ضروری است (16).
آمینوگلیکوزیدها به طور وسیع در درمان عفونت ادراری استفاده می شود. البته به علت عوارض و مسمومیت در برخی موارد مصرف آن محدود میشود جنتامایسین یکی از آنتی بیوتیک های باکتریوسیدال از گروه آمینوگلیکوزیدها می باشد(3). این آنتی بیوتیک حتی در بسیاری موارد و در مقایسه با سایر آنتی بیوتیکها که مقاومت باکتریایی ایجاد میکنند، تنها آنتی بیوتیک مؤثر به حساب می آید داروها از طرق مختلف از جمله صدمه مستقیم عروقی، التهاب آلرژیک، آسیب غشای پایه گلومرولی سبب ایجاد نارسایی حاد کلیوی می شوند .جنتامایسین یکی از علل شایع نارسایی حاد کلیوی میباشد وشواهدی مبنی بر ایجاد استرس اکسیداتیو، آپوپتوزیس، نکروز، افزایش اندوتلین افزایش درون پالایش مونوسیت، ماکروفاژها و افزایش تولید گونه های واکنش پذیر اکسیژنOxygen Species Reactive(ROS)، رادیکالهای هیدروکسیل،پراکسید هیدروژن و گونه های واکنش پذیر نیتروژن(RNS)Reactive NitrogenSpecies توسط جنتامایسین وجود دارد که در کلیه ها موجب آسیب بافتی میگردند(20)، با محدودیت رو به رو است. بنابراین ترکیبات آنتی اکسیدانی موجود در گیاهان دارویی علاوه بر اثرات ضدمیکروبی خود می‏تواند آن را به کاندید مناسبی برای حفاظت و پیشگیری از اثرات پاتولوژیک جنتامایسین بر دستگاه ادراری محسوب می شوند(20).
با توجه به نقش خارخسک در درمان بیماری های مربوط به دستگاه ادراری تناسلی در طب سنتی و اثبات اثرات ضدعفونی کننده خارخسک روی سویه های استاندارد اشریشیاکلی، اثرات ضدباکتریایی عصاره متانولی گیاه خارخسک بر روی سویه‏های بالینی Escherichia coli جدا شده از بیماران مبتلا به عفونت ادراری در شرایط آزمایشگاه مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. همچنین اثر سینرژیسمی عصاره متانولی اندام هوایی خارخسک با آنتی بیوتیک جنتامایسین در شرایط آزمایشگاه در مقابل این ایزوله‏های بالینی بررسی شد.

فصل سوم
مواد و روش ها


3-1مواد و تجهیزات مورد استفاده
مواد و تجهیزات مورد استفاده در این پژوهش در جدول¬های (3-1)، (3-2) و آورده شده است.

جدول (3-1) تجهیزات مورد استفاده:
دستگاه شرکت سازنده
دستگاه اسپکتروفتومتر Perkin Elmer آلمان
اتوکلاو ریحان طب
ترازوی دیجیتالی یک کفه ای Sartorious
انکوباتور پارس آزما

جدول(3-2) مواد شیمیایی و محیط کشتهای مورد استفاده
ماده شیمیایی شرکت تولید کننده
کبالت (II) کلرید Merck
پارا دی متیل آمینو بنزآلدهید Merck
اسید کلریدریک Merck
آب مقطر Merck
متانول Merck
تترازولیوم کلراید Merck
سدیم کلراید Merck
مولرهینتون براث Merck
نوترینت آگار Merck
ائوزین متیلن بلو Merck
مولرهینتون آگار Merck
دیسک جنتامایسین Rosco
پودر جنتامایسین سیگما
سدیم کلراید Merck