می¬باشند.
بررسی داده¬های فوق بیانگر این مطلب است که نوسانات بسیار زیادی در مورد تبخیر وجود ندارد.
نمودار رو¬به¬رو بیانـگر این موضـوع است که بیشـتـرین تبخیر در گرم¬ترین ماه¬های سال به وقـوع می¬پیوندد، در ماه¬های سرد نیز به دلیل کاهش دما تبخیر زیادی رخ نمی¬دهد