درجه می باشد که بر اساس تقسیم بندی چین ها، بر حسب زاویه بین یال ها (فلوتی)، جز چین های باز (Open) قرار می گیرد. این چین بر اساس میل محور در رده چین¬های ملایم قرار می¬گیرد (جدول 3-23).

شکل ‏3 42 نمایی از چین A10 در منطقه، دید به سمت شمال غرب.

جدول ‏3 22 داده های برداشت شده از یال¬های چین A10.
یال غربی یال شرقی
10/80 NW 75/20 SE
10/60 NW 80/30 SE
0/65 NW 85/20 SE
10/65 NW 90/30 SE
0/70 NW 175/25 NE
0/80 NW 94/24 SW
7/60 NW 80/28 SE
5/88 NW
8/70 NW
9/74 NW
5/54 NW
5/70 NW
3/66 NW

شکل ‏3 43 نمایی از استریوگرام و محورهای چین A10. c:72.1/53.9 NE، b:197/23SW و a:299.1/27.3 NW

جدول ‏3 23 تقسیمات تاقدیس A10. در رده¬بندی فلوتی بر اساس شیب سطح محوری، میل محور و زاویه بین یالی.
نام چین در طبقه‌بندی فلوتی مختصات برداشت شده بر اساس سطح محوری چین بر اساس میل محور چین بر اساس زاویه بین یالی
سطح محوری چین 206/71.5 SE Steeply Inclined
میل محور چین 23 SW Gently plunging
زاویه بین یالی 106° Open

چین A11
این ساختار چین خورده در لایه¬های آهکی پکتن¬دار ژوراسیک و در موقعیت N 33° 21′ 37.4″ و E 56° 37′ 19.8″ ظاهر گردیده است (شکل ‏3 44). با توجه به برداشت¬های انجام شده از چین، مشخصات سطح محوری آن 356/73 E می‌باشد که در جدول ‏3-24 درج شده‌است. بر اساس شیب سطح محوری در طبقه‌بندی فلوتی، جزء چین‌های پرشیب (steeply Inclind) طبقه‏بـندی می‌شود (شکل ‏3-45). براساس میل محور چین، با توجه به اینکه موقعیت محور آن ، 358.6/3.16 NW، در رده چین¬های تقریباً افقی (Sub Horizental) قرار می¬گیرد. همچنین بر اساس زاویه بین یالی 91 درجه که برای این چین محاسبه گردید، چین مورد نظر در رده چین¬های باز (Open) قرار می¬گیرد (جدول 3-25).