گردید و پس از بررسی‌های بعدی نیز 3 شرکت باقی ماندند. در سال 1973 با کمک دولت 3 شرکت باقی‌مانده سرمایه‌های خود را تجمیع نمودند و در قالب یک سازمان بزرگ درآمدند که خدمات اتوبوس رسانی سنگاپور نام گرفت. از سوی دیگر و در پی شکوفایی اقتصادی سنگاپور، این دولت طول آزادراه‌های خود را از 28 کیلومتر در سال 1979 به 102 کیلومتر و شاهراهی اصلی را از 280 کیلومتر به 512 کیلومتر در سال 1989 رساند. نکته قابل‌توجه این است که در طی این زمان راهه‌ای شهری تنها از 2289 کیلومتر به 2836 کیلومتر رسید که نشان‌دهنده توجه به سیستم حمل‌ونقل عمومی به‌جای وسیله نقلیه شخصی است. دولت سنگاپور همراه با اصلاحات فوق، در بحث ارتقاء کیفیت موتوری وسایل حمل‌ونقل عمومی به‌منظور رفت‌وآمد سریع افراد نیز اقداماتی به انجام رسانید. نهایتاً با انجام این سه مرحله دولت سنگاپور توانست سیستم حمل‌ونقل عمومی خود را به‌خوبی اصلاح نماید (Doli, 1993, p. 8).
 شیوه‌های مختلف حمل‌ونقل جاده‌ای
در سال 1982 و پس از 10 سال تحقیق و برنامه‌ریزی دولت سنگاپور تصمیم خود مبنی بر ایجاد سیستم حمل‌ونقل انبوه و سریع شهری اعلام داشت. این سیستم شکل سریع و راحتی را برای تردد به وجود می¬آورد. این سیستم مسیری معادل 67 کیلومتر را در برمی‌گرفت و حدود 55 میلیارد دلار هزینه داشت.
علاوه بر پیشبرد این پروژه دولت تحقیقاتی در خصوص امکان ایجاد شبکه جاده‌ای زیرزمینی را آغاز نمود. نمود این سیستم پیش از آن در شهر پاریس انجام‌گرفته بود. در نظر گرفته‌شده بود که چنین سیستم مکملی بتواند از عهده افزایش 30-40 درصدی اتومبیل در سنگاپور برآید (Doli, 1993, p. 10).
 کنترل مستقیم
در این بخش دولت با سیستم سهمیه‌بندی خودرو قصد داشت تا رشد خودروها را کنترل کند. در این سیستم که از سال 1990 آغاز گردید خریداران خودرو با محدودیت خرید مواجه گردیدند بدین معنی که هر شخص با ارائه مشخصات خود قادر بود یک‌بار و طی زمان مشخصی وسیله نقلیه خریداری کند (Doli, 1993, p. 10).
2-4-2-5-1 کسب و کار مناسب در جای مناسب در هلند با روش ABC
دولت ملی هلند سیاست منطقه بندی خود را با شعار «کسب‌وکار مناسب در جای مناسب» در سال 1990 تدوین نمود. این سیاست می‌تواند به‌عنوان یک روند-سنج برای دستیابی به هدف دولت برای کاهش رشد استفاده ا خودرو در هلند باشد. پایه و اساس این سیاست (که به سیاست ABC معروف است) بر ویژگی‌های هماهنگی کسب‌وکار با ویژگی‌های مکان‌هایی که در آنها ممکن است محل‌های کسب‌وکار باشد، استوار است (Harteveld, C. & Bosch, K.W., 1999, p. 4).
سه نوع گونه منطقه بندی وجود دارد که با عناوین A,B و C شناخته می شوند.
A مکان‌ها برحسب نزدیکی به تقاطع¬ها مشخص می‌شوند جایی که قطارها، ترامواها و اتوبوس‌ها آنها را پوشش می دهند. اغلب این‌گونه مکان‌ها در نزدیکی ایستگاه‌های مرکزی قرار دارند.
B مکان‌هایی که عموماً جایی بوده‌اند که وسایل حمل‌ونقل عمومی آن نواحی را تحت پوشش قرار می‌دادند؛ بنابراین این مکان‌ها لزوماً در مرکز شهر نیستند بلکه اغلب در مجاورت شاهراه‌های اصلی و بزرگراه‌های مختلف قرار دارند.
C مکان‌هایی که در نزدیکی یا حومه شهرها واقع هستند و به‌وسیله آزاد ره‌ها با شهر ارتباط دارند (Harteveld, C. & Bosch, K.W., 1999, p. 3).
طبقه‌بندی فعالیت‌ها در زون‌های مذکور
اصل اساسی در سیاست منطقه بندی ABC این‌گونه است که نواحی زون A توسط شرکت‌هایی اشغال می¬شوند که کارمندان و مشتریان آنها وابستگی بسیار کمی به استفاده از اتومبیل و کامیون دارند. شرکت‌هایی که کارمندان و مشتریان آنها تا حدودی نیازمند اتومبیل و کامیون خود هستند در نواحی زون B جای می‌گیرند. نواحی زون C نیز توسط شرکت‌های صنعتی، توزیعی و حمل¬ونقلی مورداستفاده قرار می¬گیرند. در هلند سیاست منطقه بندی نواحی برای شرکت‌ها و سازمان‌ها پارامترهای خوبی را با توجه به حداکثر فضای پارکینگ به ازای هر زون تعریف کرده است. این پارامترها بازگوکننده در دسترس بودن هر دو سیستم حمل‌ونقل عمومی و دسترسی دوچرخه است. در صورت لزوم آنها نیز ممکن است تغییرات در پارامترها را ایجاد کنند (با توجه به شرایط موجب تغییر پارامترها شوند). هنگامی‌که نیاز به افزایش فضای پارکینگ است، راه‌حلی موقت با استفاده از زمین‌های تحت مالکیت عمومی می‌تواند اتخاذ گردد (Harteveld, C. & Bosch, K.W., 1999, p. 3).
نحوه مکان گزینی (فعالیت ها) در قالب سیاست ABC در هلند
در سالهای اخیر گرایشی در خصوص جابجایی فعالیت¬های تجاری از مراکز شهر به سوی بخش¬های حاشیه ای شهر بوجود آمده است. پیدایش این نوع گرایهش به عنوان یکی از علل رشد وابستگی خود بخودی مسافران (به شرکت های تجاری) شناخته شده است. یکی از راه¬های مطمئن برای دست¬یابی به کاهش ازدحام ترافیک خودروی شخصی، تشویق به استفاده از حمل و نقل عمومی از طریق برنامه ریزی یکپارچه حمل¬ونقل و کاربری زمین است . مکان گزینی شرکتها (بنگاههای اقتصادی) در نزدیکی تسهیلات حمل¬ونقل عمومی می¬تواند از رشد حرکت خودروها جلوگیری نماید. با این حال این امر نیازمند سیاستی تعدیل کننده است. اراضی ای که در محدوده تسهیلات حمل¬ونقل عمومی قرار دارند محدود هستند و از سوی دیگر نیز برخی شرکتها با اینکه حتی در این محدوده ها قرار دارند از این تسهیلات استفاده نمی¬کنند. شرکت¬هایی که کارمندانشان به تهیلات حمل و نقل عمومی دسترسی ندارند و نیز شرکتهایی که محصولات بزرگ مقیاسی تولید میکنند که نیازمند حمل¬ونقل باری است در این گروه قرار می¬گیرند و بهتر است این نوع شرکت¬ها در قسمت های خروجی هی بزرگراه قرار گیرند و بجای آن شرکتهایی که کارمندانشان و استفاده کنندگانشان که امکان استفاده از تسهیلات حمل و نقل عمومی را دارند در نزدیکی ایستگاه¬های حمل¬ونقل عمومی قرار گیرند. سیاست مکان گزینی ABC در سال 1989 در هلند ارائه شد و هدف آن دستیابی به روشی برای سازگار کردن شرکت¬ها -(فعالیت¬ها) برای انواع مختلف دسترسی است (Martens & Griethuysen, 2007, p. 1).
2-4-2-6 مدیریت تقاضای حمل و نقل در لس آنجلس
در کلانشهر لس آنجلس روند برنامه ریزی حمل ونقل با هدف کاهش ازدحامات ترافیکی، از تاکید بر احداث تسهیلات حمل¬ونقلی (همچون بزرگراهها) به مدیریت سیستم حمل¬ونقلی تغییر پیدا کرده است (Wachs, 1989, p. 241).
دیدگاه¬های امریکایی نسبت به برنامه¬ریزی حمل¬ونقل در دهه¬های اخیر تغییرات قابل توجهی را متحمل شده است. به مدت سه دهه پس از جنگ جهانی دوم، سیاست کلی به منظور حذف اثرات سوئی که از رکود، اقتصاد جنگ زده، رشد بی¬وقفه نواحی شهری و ازدیاد مالکیت اتومبیل شخصی ناشی می¬شد، تاکید بر ساخت بزرگراه¬ها و تسهیلات حمل¬ونقلی بود. در اکثر موارد، نوعی وفاق در میان برنامه¬ریزان حمل¬ونقل وجود داشت مبنی بر اینکه بایستی گسترش نواحی را با احداث تسهیلات و امکانات حمل¬ونقلی ای که ظرفیت تقاضاهای آینده را داشته باشد منطبق سازند. این نکته قابل درک بود که توسعه اقتصادی و الگوهای کاربری زمین عوامل اصلی ترافیک هستند، در عین حال یک توافق کلی وجود داشت که سیاست¬های حمل¬ونقلی برای کنترل ترافیک باید بجای تنظیم رشد اقتصادی و کاربری اراضی، پیش¬بینی آنها را تنظیم بخشد (Wachs, 1989, p. 241).
دیدیگاه¬های برنامه¬ریزان حمل¬ونقل بر اثر فشارهای ناشی از افزایش رشد نواحی و ازدحامات ترافیکی، همراه با اعمال محدودیت در بودجه¬¬های بخش حمل¬ونقل و نیز ازدیاد مخلفتهای گروه¬های اجتماعی با ساخت بزرگرا¬ها، دست خوش تغییر شده است (Wachs, 1989, p. 241).
در دهه 70 میلادی این‌گونه فشارها باعث شد تا توجهات به سمت «مدیریت سیستم حمل-ونقل » و افزایش ظرفیت از طریق سرمایه‌های کم‌هزینه معطوف شود و برنامه¬هایی نظیر هماهنگ‌سازی چراغ¬های ترافیکی (مربوط به هماهنگی چراغ‌های راهنما) و خطوط مخصوص تردد وسیله¬های نقلیه پر سرنشین دنبال شوند. در اوایل دهه 80 میلادی، بر «مدیریت تقاضای حمل-ونقل» نیز تأکید شد که شامل ارتقاء استفاده بیشتر کارمندان از سیستم هم سواری و حمل¬ونقل عمومی از طریق مجموعه از برنامه¬های تشویقی و یارانه¬ای. در اواخر دهه 80 این روند رو به رشد نگرش به مدیریت حمل¬ونقل بجای احداث تسهیلات و امکانات حمل¬ونقل، باعث شد تا بر روی تغییر سیاست کاربری زمین و بازبینی توزیع فضایی رشد اقتصادی به‌منظور کنترل ترافیک و عوامل به وجود آورنده آن تأکید شود. این نوع نگرش در برنامه¬ریزی حمل¬ونقل بخصوص در لس‌آنجلس بکار گرفته شد (Wachs, 1989, p. 242).
2-5 جمع بندی و استخراح محورهای نظری
با توجه به آنکه در این فصل دیدگاه¬ها و نظریات صاحبنظران در ارتباط با موضوع کاربری زمین و ترافیک عنوان شد در این بخش این دیدگاه¬ها و نظریات با محورهای پژوهش حاضر بررسی و مورد تطابق قرار داده می¬شوند. در واقع این کار به منظور استخراج محورهای نظری مورد نیاز با توجه به عنوان و هدف پژوهش است.

مدیریت تقاضا، کاربری زمین و حمل¬ونقل اهمیت جایگاه فضایی معابر در پیکره¬بندی شهر اهمیت کاربری تجاری در میان سایر کاربری¬ها مدیریت کاربری زمین در بهبود ترافیک محورهای¬پژوهش
دیدگاه¬ها و نظریات
توسعه در اطراف ایستگاههای حمل¬ونقل عمومی توسعه وابسته به
حمل و نقل همگانی
توسعه فشرده و اختلاط کاربری-ها باعث کاهش سفر با خودروی شخصی می¬شود رشد هوشمند
آزمون فرضیه «پراکندگی کاربری¬های شهری موجب افزایش حجم سفر میشود» Boarnet and Sarmiento, 1998
کاربری زمین مشخص‌کننده محل فعالیت و بنابراین ، تعیین‌کننده فرصت‌ها برای مبادی و مقاصد سفر هستند Rodier, 2009
نه مولفه تأثیرگذار کاربری زمین ‌بر حمل‌ونقل شهری (تراکم، کاربری مختلط، دذسترسی منطقه¬ای، مدیریت و طراحی راه¬ها، موقعیت پیاده روی و دوچرخه سواری، دسترسی و کیفیت حمل¬ونقل عمومی، مدیریت و عرضه پارکینگ، طراحی سایت، مدیریت حرکت) Litman, 2005
کاربری زمین و حمل‌ونقل را می‌توان دو بخش کاملاً مرتبط با یکدیگر دانست که تغییر دریکی از آن‌ها، در دیگری نیز بازتاب‌هایی ایجاد می‌کند. افزایش کارآمدی در یک بخش مستلزم اصلاح در دیگری است Boarnet and Handy,2010

مکان گزینی صحیح فعالیت¬ها به روش ABC و کاهش سفرها Harteveld, C. & Bosch, K.W., 1999
تصمیم‌گیری در رابطه با انجام و یا عدم انجام سفر به‌اندازه‌ی زیادی از شرایط توزیع کاربری زمین تأثیر می‌پذیرد سلطانی و دیگران، 1391
یکی از دلایل بالا بودن تقاضای سفر، آمدوشدهای اضافی و زائدی است که برای بهره‌مند شدن از خدمات مختلف شهری صورت می‌گیرد سیف‌الدینی و دیگران، 1391
اراضی و سفرهای یکدیگر را تعیین می کنند و لذا حمل و نقل و برنامه ریزی کاربری زمین بایستی با یکدیگر هماهنگ باشند جهانشاهلو و امینی، 1385
تمرکز سرمایه گذاری و ساخت کاربری¬های تجاری در اطراف ایستگاه¬ها توسعه