کارکنان مجموعه، پارکینگ مخصوص بخش اقامتی، پارکینگ بخش ورزشی، پارکینگ رستوران و پارکینگ عمومی.علت تعدد پارکینگها، وسعت مجموعه و طولانی بودن مسیرها برای پیاده روی می‌باشد.
نام فضا تعداد سرانه (متر مربع) مساحت (متر مربع)
پارکینگ مجموعه ورودی 100 5/12 1250
پارکینگ کارکنان 50 5/12 625
پارکینگ بازدیدکنندگان 150 5/12 1875
مجموع 300 – 3750
جدول 2-4 مساحت پارکینگ

4-3-2 اقامتگاه (هتل)
آیین نامه و ضوابط هتل در ایران
به استناد تبصره 1 ماده 2 آیین نامه احداث، توسعه، تبدیل، تکمیل، تجهیز و بهره برداری تأسیسات جهانگردی مصوبه جلسه 13/2/68 هیأت وزیران، این ضوابط مشتمل بر 10 ماده و 67 تبصره بر اساس فرهنگ غنی اسلامی و معماری سنتی ایران با رعایت معیارها و استانداردهای بین المللی هتل سازی، تهیه و به تأیید مدیر کل ایرانگردی و جهانگردی و سایر مقامات مربوط رسیده است.

جدول شماره3-4 آیین نامه و ضوابط هتل در ایران (مأخذ: دفتر ایرانگردی و جهانگردی، 1376)
شرح درجه1 درجه2 درجه 3 درجه 4 درجه 5
رعایت مفاد این ضوابط برای مهمانخانه‌هایی که بعد از تاریخ تصویب این ضوابط با احداث آنها موافقت خواهد شد لازم الاجراست. × × × × ×
حداقل تعداد اتاق برای مهمانخانه‌های احداثی برابر است با 10 20 30 50 100
حداقل تعداد اتاق مسافر برای مهمانخانه‌های تبدیلی برابر است با 10 15
طرح ساختمانهای احداثی و ساختمانهای تبدیلی در مناطق حفاظت شده از نظر معماری و شهرسازی باید به تأیید سازمان میراث فرهنگی کشور نیز برسد. × × × × ×
نقشه‌های معماری، محاسباتی و تأسیساتی که توسط متقاضی ارائه می‌شود باید به ترتیب توسط مهندسان آرشیتکت محاسبه و تاسیساتی که دارای پروانه اشتغال به کار هستند امضا شود. × × × × ×
یک برگ نقشه 2000/1 که محل زمین با ساختمان بر روی آن مشخص شده و به تأیید شهرداری محل یا دفتر فنی استان و یا اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مربوطه رسیده باشد. × × × × ×
برای هتلها سیستم دفع فاضلاب و زباله باید مشخص و به تأیید سازمان حفاظت محیط زیست و یا بهداشت منطقه برسد. × × × × ×

شرح درجه1 درجه2 درجه 3 درجه 4 درجه 5
نقشه های محاسباتی و تاسیساتی باید پس از تایید نقشه‌های معماری تهیه و ارائه شوند. × × × × ×
مناسب بودن زمین پیشنهاد شده و یا محلی ساختمانی تبدیلی ابتدا باید به تایید کارشناس معماری و ساختمانی بخش فنی برسد. × × × × ×
زمین یا ساختمان باید دسترسی مستقیم به خیابان با حداقل عرض مندرج در ستونهای مقابل داشته باشد و از مکانهای نظامی، شلوغ و مزاحم از قبیل گاراژ، بیمارستان و … به دور باشد. 500 700 1500 700 500
حداکثر نسبت زیربنای هر طبقه به مساحت زمین بر زمین و پارکینگ جزء زیر بنا محسوب نمی‌شود. %70 %60 %50 %45 %40
فضای باز باید به فضای سبز و درختکاری اختصاص داده شود. × × × × ×
در صورتیکه شهر دارای طرح جامع تفصیلی باشد تعداد پارکینگ جهت اتومبیل باید برابر تعداد معین شده در طرح باشد. در غیر این صورت به ازای هر چند اتاق مهمان ذکر شده در ستونهای مقابل یک واحد پارک باید در نظر گرفته شود. 6 5 5 5 5
زیرزمین به منظور استفاده از پارکینگ باید دارای دسترسی مستقیم به طبقات باشد. × × × × ×
تلفن عمومی یا کابین مخصوص در محل مناسب سرسرای ورودی حداقل به تعداد درج شده. 1 1 2 3 3
تعداد پارکینگ پیش بینی شده نباید از تعداد مندرج در ستونهای مقابل کمتر باشد. 4 8 12 20 30

شرح درجه1 درجه2 درجه 3 درجه 4 درجه 5
از هر خیابان یا کوچه فقط یک راه ورودی برای پارکینگ مجاز خواهد بود مگر آنکه طول زمین بیش از 2 متر باشد در این صورت می‌توان از دو در ورودی برای پارکینگ استفاده کرد. × × × × ×
حداقل رمپ جهت دسترسی به پارکینگ برای حداکثر 20 واحد 5/3 متر و از 20 واحد به بالا حداقل 5 متر است. ضمناً می‌توان دو راه ورودی و خروجی را هر یک به عرض 5/3 متر پیش بینی نمود. × × × × ×
سالن رستوران باید متناسب با وضع مهمانخانه در نظر گرفته شود و به ازای هر اتاق حداقل سطح به متر مربع برابر است با – – 5/1 8/1 2
در مواقعی که پارکینگ در فضای باز پیش بینی می‌شود سطح لازم برای هر اتومبیل 15 متر مربع پیش بینی می‌شود. × × × × ×
امور اداری شامل اتاق مدیر، معاونین، حسابداری، کارگزینی و … × × × × ×
حداقل مساحت سالن لابی به نسبت هر اتاق – – – 75/1 2
چنانچه هتل دارای سالنهای متعدد از قبیل جشنها، کنفرانس و رستوران و یا تریا در ارتباط خارج هتل باشد علاوه بر تعداد پارکینگ ذکر شده باید متناسب با ظرفیت سالنها به تعداد واحد پارکینگ اضافه شود. × × × × ×

شرح درجه1 درجه2 درجه 3 درجه 4 درجه 5
در ورودی مهمانخانه باید عریض و کاملاً مشخص باشد و به خیابان باز شود. در صورت وجود شرایط خاص اقلیمی باید از درهای دوبله استفاده گردد. × × × × ×
مقابل در ورودی مهمانخانه باید محلی جهت توقف و انتظار وسایط نقلیه به منظور پیاده یا سوار کردن مسافران مهمانخانه در نظر گرفته شود به طوری که وسایط نقلیه بتوانند خود را از کوچه یا خیابان کنار کشیده و در داخل محوطه مهمانخانه و مقابل در ورودی مسافران را پیاده و سوار نمایند. × × × × ×
کلیه اتاقها باید دارای نور طبیعی به فضای آزاد باشند و ارتفاع پنجره نباید از 2/1 متر بیشتر باشد و سطح پنجره نیز باید متناسب با آب و هوای منطقه در نظر گرفته شود. × × × × ×
عرض راهرو طبقات باید متناسب با طولش بوده ولی در هر صورت تا هر متر طول نباید دارای عرض کمتر از اعداد مندرج در مقابل به متر باشد. 4/1 5/1 7/1 9/1 1/2
سرسرای ورودی شامل میز اطلاعات، پذیرش، ذخیره اتاق، صندوق دار، صندوق امانات، انتظار، نشیمن، پذیرایی با امکان سرو نوشیدنیهای سرد و گرم با پیش بینی محلی برای تماشای تلویزیون و سرویسهای مجزای مردانه و زنانه در محل مناسب. × × × × ×

شرح درجه1 درجه2 درجه 3 درجه 4 درجه 5
حداقل مساحت اتاق دو نفره با تختخواب به ابعاد 1×15 متر و احتساب فضای حمام و راهرو ورودی به متر مربع 11 13 15 17 19
حداقل مساحت اتاق یک نفره با تختخواب به ابعاد 1×2 متر و احتساب فضای حمام و راهرو ورودی به متر مربع 12 14 17 19 20
اتاقها باید دارای گنجه توکار با عمق و ارتفاع به ترتیب 60 سانتیمتر و 2 متر باشد. × × × × ×
حمام در کلیه اتاقها شامل دستشویی، توالت، و دوش دیواری با زیر دوشی یا وان به مساحت 5/3 متر مربع. × × × × ×
میز پذیرش، صندوق امانات، قسمت نشیمن و استراحت با سرویسهای بهداشتی مجزای زنانه و مردانه (در محل مناسب) × × × × ×
مساحت لابی مهمانخانه نسبت به هر اتاق مشروط بر اینکه در یک ستاره حداقل 18 و در دو ستاره حداقل 22 متر مربع باشد. × × × × ×
رستورانهای کوچک شامل رستورانهای سنتی و رستورانهای خصوصی ×
حمام در کلیه اتاقها شامل دستشویی، توالت و وان با دوش دستی و زیر دوشی به مساحت حداقل اعداد مندرج در جدول مقابل – – – 4 5/4

شرح درجه1 درجه2 درجه 3 درجه 4 درجه 5
تلفن خصوص راه دور حداقل یک واحد × × × × ×
وجود رستوران در مهمانخانه‌های یک و دو ستاره اجباری نیست و در صورت وجود به ازای هر اتاق سطح لازم متر مربع برابر است با مشروط بر آن که مساحت سالن رستوران در مهمانخانه یک ستاره از 40 متر مربع و در دو ستاره از 50 متر مربع کمتر باشد. 1/1 3/1
رستوران مهمانخانه به خصوص رستورانی که در آن علاوه بر مسافر داخل هتل از مهمان غیر مقیم نیز پذیرایی می‌شود، گذشته از اینکه مساحت آن باید متناسب و بیشتر در نظر گرفته شود، لازم است ضمن ارتباط مستقیم با داخل مهمانخانه دارای در ورودی مستقل به خیابان بوده و با اینکه راه ارتباطی آن مخصوصاً در مورد رستورانهایی که در طبقات بالا یا پایین قرار دارد طوری در نظر گرفته شود که مزاحل داخل مهمانخانه نشده و وارد محل آسایش مسافرین نگردد. × × × × ×
حداقل مساحت آشپزخانه با مساحت رستوران %40 %45 %50 %55 %60
حداقل مساحت اتاق یک نفره با تختخواب به ابعاد 1×5/1 متر و احتساب فضای حمام و راهرو ورودی به متر مربع 9 11 13 14 15

شرح درجه1 درجه2 درجه 3 درجه 4 درجه 5
ارتفاع کف پنجره اتاقها به کف محوطه اطراف ساختمان نباید از 2 متر کمتر باشد در این صورت کف طبقه همکف نسبت به محوطه مجاور نباید از 2/1 متر باشد. × × × × ×
اتاق معلولین باید در اولین طبقه‌ای که به مسافرین اختصاص داده شده پیش بینی شود. × × × × ×
امکانات رفاهی مورد نیاز از قبیل رمپ ورودی، آسانسور یا چرخ بالابر از پله‌ها با سرویس بهداشتی متناسب با معلولین نیز باید در نظر گرفته شود. × × × × ×
در انتهای راهرو حتی الامکان پنجره به فضای آزاد پیش بینی شود تا راهروها روشن و در فصول معتدل هوای آنها تهویه شود. × × × × ×
در صورت در نظر گرفتن اتاق مسافرین در دو طرف راهرو در ورودی آنها حتی الامکان نباید در مقابل یکدیگر قرار گیرد. × × × × ×
اتاقهای مسافرین نباید دارای پنجره‌های مشرف به یکدیگر باشد. × × × × ×
بالای در اتاق مسافرین نباید کتیبه تعبیه شود مگر آنکه از جنس کدر، چوب، و … باشد. × × × × ×
جهت شتر گلویی از سقف کاذب در طبقه زیرین استفاده شود. × × × × ×
حداقل ارتفاع کف تا زیر سرویسهای بهداشتی اتاقها و سرویسهای عمومی نباید از 2/2 متر کمتر باشد. × × × × ×

شرح درجه1 درجه2 درجه 3 درجه 4 درجه 5
کلیه سرویسهای بهداشتی اتاقها باید به فضای آزاد و یا به حیاط خلوتی که اتاقها از آن نور نمی‌گیرند. پنجره داشته باشد و یا اینکه از طریق هواکشهای برقی به وسیله کانالهایی با سطح مقطع حداقل 400 سانتیمتر مربع به هوای آزاد پشت بام مرتبط باشند. × × × × ×
حداقل ابعاد زیر دوشی باید 90×10 سانتیمتر و حداقل عرض وان 75 و طول آن 160 سانتیمتر باشد. × × × × ×
بدنه توالتهای ایرانی باید دارای فلاش تانکهای عمومی و همچنین توالتهای داخل اتاقها و کلیه توالتهای فرنگی باید دارای سیفونهای انباری (مخزن دار) باشند. × × × × ×
مساحت لابی مهمانخانه نسبت به هر اتاق مشروط بر اینکه در یک ستاره حداقل 18 و در دو ستاره حداقل 22 متر مربع باشد. × × × × ×
پله فرار باید در محل مناسب و مطابق اصول ایمنی مورد تأیید سازمان ذیربط برای ساختمانهای پیش از دو طبقه برروی همکف پیش بینی شود. × × × × ×
پله فرار باید به صورت آزاد و یا به صورت بسته با دو در ایمنی باشد. × × × × ×
حداکثر فاصله از دورترین اتاق نباید بیش از 40 متر بوده و پله فرار در طبقه همکف باید به محوطه باز یا عمومی مرتبط شود. × × × × ×

4-3-3 رستوران
رستوران مجموعه به همراه یک کافه برای استفاده عموم مراجعان در نظر گرفته شده است. در این رستوران بیشتر غذاهای محلی منطقه آماده می‌شود. علاوه بر این، رستوران کوچک دیگری در اقامتگاه طراحی شده است. علاوه بر رستوران محلی یک غذاخوری