شکل ‏3 25 مقطع عرضی از چین A2.

شکل ‏3 26 تصویر شماتیک از چین A2.
چین A3
این چین، رخنمونی از یک ساختار تکتونیکی است که در موقعیت 33° 40′ 47.88″ N و 56° 13′ 23.58″ E، بین سازند خان و شیرگشت در کوه عاشقان، در یال غربی تاقدیس کلمرد ظاهر شده¬است (شکل ‏3 27). شکل ‏3 28 موقعیت ساختار را در تصویر Google Earth نشان می¬دهد. بر اساس شیب سطح محوری در طبقه‌بندی فلوتی، جزء چین‌های قائم ((Upright طبقه‏بـندی می‌شود (شکل ‏3 29). . بر اساس برداشت‌های انجام شده مشخصات سطح محوری آن 39/90 SE می‌باشد که در جدول ‏3-11 درج شده‌است. بر اساس میل محور چین، با توجه به اینکه موقعیت محور آن به صورت 39/2 NE می¬باشد، در رده چین¬های تقریباً افقی (Sub Horizental) قرار می¬گیرد. همچنین بر اساس زاویه بین یالی 56 درجه که برای این چین محاسبه گردید، چین مورد نظر در رده چین¬های بسته (Close) واقع می¬شود.

شکل ‏3 27 نمایی از چین A3 در منطقه، دید به سمت شمال شرق.

شکل ‏3 28 موقعیت چین A3 در تصویر Google Earth.

شکل ‏3 29 نمایی از استریوگرام و محورهای چین A3 c:206/87 SW، b:39/2 NE و a:310/0 NW

جدول ‏3 11 تقسیمات چین A3 در رده‌بندی فلوتی بر اساس شیب سطح محوری، میل محور و زاویه بین‏ یالی.
نام چین در طبقه‌بندی فلوتی مختصات برداشت شده بر اساس سطح محوری چین بر اساس میل محور چین بر اساس زاویه بین یالی
سطح محوری چین 39/90 SE Upright
میل محور چین 2. NE Sub Horizontal
زاویه بین یالی 56° Close

چین A4
این ساختار چین خورده دربین شیل و ماسه¬سنگ¬های سازند کلمرد، در موقعیت N 33° 39′ 55.5″ و E 56° 12′ 56.8″ مشاهده شده است (شکل ‏3 30). روند محور این ساختار که به صورت مستقیم در منطقه مورد مطالعه برداشت شد، دارای مختصات 80/14 E است که این ساختار به شکل تاقدیس در منطقه شکل گرفته است. بر اساس میل محور چین در طبقه¬بندی فلوتی جزء چین¬های با میل کم(Gently plunging) طبقه¬بندی می¬شوند. سطح محوری این چین دارای مشخصه 80/90 NW می¬باشد (جدول‏3 -12). بر اساس شیب سطح محوری در طبقه¬بندی فلوتی جزء چین¬های قائم (Upright) قرار می¬گیرد (شکل ‏3 31).

شکل ‏3 30 نمایی از چین A4 در منطقه، دید به سمت جنوب شرق.

شکل ‏3 31 تصویر استریوگرام چین A4. b: 80/14 E، a:170.2/2 SE و c:259.9/175.3


جدول ‏3 12 تقسیمات چین A4 در رده‌بندی فلوتی بر اساس شیب سطح محوری، میل محور و زاویه بین‏ یالی.
نام چین در طبقه‌بندی فلوتی مختصات برداشت شده بر اساس سطح محوری چین بر اساس میل محور چین بر اساس زاویه بین یالی
سطح محوری چین 80/90 NW Upright
میل محور چین 14 E Gently plunging

چین A5
این چین‌خوردگی در شیل¬های سبزرنگ سازند کلمرد در موقعیت N 33° 39′ 54.2″ و E 56° 12′ 50.7″، در کوه عاشقان، مشاهده گردید. به دلیل بهم ریختگی چین، برداشت از یال¬های آن¬ امکان‌پذیر نبود. بنابراین موقعیت محور و سطح محوری چین مستقیماً اندازه-گیری شده است (شکل ‏3 32). میل محور چین 40 درجه به سمت شمال شرق می‌باشد. سطح محوری این چین دارای مختصات 69/90 SE است که در جدول ‏3 13 درج‌شده است. بر اساس شیب سطح محوری در طبقه‌بندی فلوتی، جزء چین‌های قائم (Upright) و بر اساس میل محور چین در رده چین¬هایی با میل متوسط (Moderately Plunging) طبقه¬بندی می¬شود. محورهای a و b و c نیز روی محور استریوگراف مشخص‌شده‌اند که نمایشگر محورهای تنش می‌باشند(شکل ‏3 33).

شکل ‏3 32 تصویری از چین A5. دید به سمت شرق.

شکل ‏3 33 تصویر استریوگرام از چین A5. a:392.2/0.7 NW، b:70/40 NE و c:248.3/50.1 SW

جدول ‏3 13 تقسیمات چین A5 در رده‌بندی فلوتی بر اساس شیب سطح محوری، میل محور و زاویه بین‏ یالی.
نام چین در طبقه‌بندی فلوتی مختصات برداشت شده بر اساس سطح محوری چین بر اساس میل محور چین بر اساس زاویه بین یالی
سطح محوری چین 69/90 SE Upright
میل محور چین 40 NE Moderately plunging

چین A6
این چین در لایه¬های کوارتزیت سازند شیرگشت در کوه عاشقان ایجاد شده است. این ساختار ناودیس¬گون در موقعیت N 33° 40′ 13.2″ و E 56° 13′ 4.8″ واقع شده¬است (شکل ‏3 34). طبق برداشت¬های انجام شده از یال چین، مختصات سطح محوری چین، 29/72 SE بدست آمد (جدول ‏3 14). طبق رده¬بندی فلوتی بر اساس شیب سطح محوری ، جزء چین‌های پرشیب (Steeply Inclined) طبقه‏بـندی می‌شود. میل محور چین 2.63 درجه به سمت جنوب‌غرب می‌باشد. بر اساس میل محور چین طبق رده¬بندی فلوتی در رده چین¬های تقریباً افقی (Sub Horizontal) جای می¬گیرد. زاویه برداشت شده بین دو یال101 درجه می‌باشد که بر اساس تقسیم بندی چین‌ها بر حسب زاویه بین یالها (فلوتی) جز چین های باز (Open) قرار می‌گیرد. محورهای a و b و c نیز روی محور استریوگراف مشخص‌شده‌اند که نمایشگر محورهای تنش می‌باشند، که a:300/22 NW، b:208/2 SW و c:114/71 SE است (شکل ‏3 35).

شکل ‏3 34 نمایی از چین A6. در بین کوارتزیت¬های شیرگشت. دید به سمت شمال غرب.

جدول ‏3 14 برداشت¬های انجام شده از چین A6.
یال شمال شرقی یال جنوب غربی
27/58 NW 39/21 SE
25/60 NW 34/20 SE
28/58 NW 31/24 SE
30/60 NW 37/22 SE
24/57 NW 35.00/20 SE

شکل ‏3 35 استریوگرام چین¬ A6 همراه محورها و نمایش سطح محوری چین.

جدول ‏3 15 طبقه¬بندی چین A6 بر اساس رده¬بندی فلوتی.
نام چین در طبقه‌بندی فلوتی مختصات برداشت شده بر اساس سطح محوری چین بر اساس میل محور چین بر اساس زاویه بین یالی
سطح محوری چین 29/72 SE Steeply Inclined
میل محور چین 2.63 SW Sub Horizontal
زاویه بین یالی 101° Open

چین A7
ساختار مشاهده شده، در لایه¬های آهکی سازند خان، در نزدیکی دارین تشکیل شده است. موقعیت آن در
33° 36′ 13.5″ شمالی و 56° 08′ 17.2″ شرقی قرار دارد (شکل ‏3 36). برداشت¬های انجام شده در جدول ‏3 16 آمده است.
این چین دارای مشخصه سطح محوری 22/88 SE است، که در تقسیم¬بندی فلوتی براساس شیب سطح محوری جزء چین¬های قائم (Upright) طبقه¬بندی می¬شود. زاویه بین یالی این چین 3/145 درجه است که بر اساس طبقه بندی فلوتی بر اساس زاویه بین یالی در رده چین¬های ملایم (Gentle) قرار می¬گیرد. میل محور این چین 11.73 به سمت شمال¬شرق می¬باشد.که در تقسیم¬بندی فلوتی چین با میل کم (Gently Plunging) نامیده می¬شود (جدول ‏3 17). محورهای a و b و c نیز روی محور استریوگراف مشخص‌شده‌اند، که a:117.3/2.5 SE ، b:20.86/11.73 NE و c:213.2/80 SW است (شکل ‏3 37).

شکل ‏3 36 نمایی از چین A7 در منطقه. دید به سمت شرق.
جدول ‏3 16 شیب و امتدادهای برداشت شده از یال¬های چین A7.

یال جنوبی یال شمالی
50/21 NW 168/27 NE
68/20 NW 174/15 NE
61/18 NW 173/15 NE
59/22 NW 173/10 NE
53/22 NW 175/25 NE

شکل ‏3 37 تصویر استریوگرام چین A7

جدول ‏3 17 تقسیمات تاقدیس A7 در رده¬بندی فلوتی بر اساس شیب سطح محوری، میل محور و زاویه بین یالی.
نام چین در طبقه‌بندی فلوتی مختصات برداشت شده بر اساس سطح محوری چین بر اساس میل محور چین بر اساس زاویه بین یالی
سطح محوری چین 22/88 SE Uprigth
میل محور چین 11.73 NE Gently plunging
زاویه بین یالی 145.3° Gentle

چین A8
موقعیت این ساختار در مختصات N 33° 36′ 17.1″ و E 56° 8′ 41.6″ می¬باشد. این چین در رسوبات آهکی سازند خان قرار دارد (شکل ‏3 38). این چین دارای سطح محوری 174 است و 68 درجه به سمت شمال شرق است. محور چین 3.18 درجه به سمت جنوب شرق میل دارد. با استفاده از داده های صحرایی برداشت شده (جدول ‏3 18)، پارامترهای بدست آمده از رسم استریوگرام چین مورد نظر بر اساس زاویه بین یالی که101 بدست آمد، جزء چین¬های ملایم (Gentle) طبقه¬بندی می¬شود. این ساختار یک چین با میل کم (Gently plunging) بر اساس میل محور چین طبق تقسیمات فلوتی، می¬باشد. در تقسیم¬بندی فلوتی بر اساس شیب سطح محوری در رده چین¬های قائم (Uprigth) جای دارد (شکل ‏3 39).

شکل ‏3 38 موقعیت چین A8 در منطقه. دید به سمت شمال شرق.
جدول ‏3 18 داده¬های صحرایی برداشت¬شده از چین A8.
170/62 W 0/15 E
167/60 W 2/15 E
172/65 W 0/20 E
168/65 W 5/20 E
176/65 W 4/17 E
169/64 W 1/17 E

شکل ‏3 39 استریو گرام چین A8.
جدول ‏3 19 تقسیمات چین A8 در رده¬بندی فلوتی بر اساس شیب سطح محوری، میل محور و زاویه بین یالی.
نام چین در طبقه‌بندی فلوتی مختصات برداشت شده بر اساس سطح محوری چین بر اساس میل محور چین بر اساس زاویه بین یالی
سطح محوری چین 22/88 SE Uprigth
میل محور چین 11.73 NE Gently plunging
زاویه بین یالی 145.3° Gentle

چین A9
این چین در کنار چین A8 قرار دارد و موقعیت آن در N 33° 36′ 10.8″ و E 56° 08′ 40.7″ می¬باشد (شکل ‏3 40). بر اساس برداشت‌های انجام شده بر روی یال‌های چین، دارای سطح محوری 9/40 NE است که در جدول 3-20 درج شده‌است. بر اساس شیب سطح محوری در طبقه‌بندی فلوتی، جزء چین‌های با شیب متوسط (Moderately Inclined) طبقه‏بـندی می‌شود(تصویر 3-41). میل محور چین 4 درجه به سمت شمال غرب می باشد. زاویه برداشت شده بین دو یال 37 درجه می باشد که بر اساس تقسیم بندی چین ها بر حسب زاویه بین یال ها (فلوتی) جز چین های بسته (Close) قرار می گیرد، این چین بر اساس میل محور در رده چین¬های افقی قرار می¬گیرد (جدول 3-21).

شکل ‏3 40 موقعیت چین A9 در تصویر Google Earth.
جدول ‏3 20 داده های برداشت شده از یال¬های چین.

0/20 W 10/58 W
1/24 W 11/59 W
8/22 W 9/59 W
3/22 W 13/58 W

شکل ‏3 41 تصویر استریوگرام چین A9 به همراه محورهای a و b و c نیز روی محور استریوگراف و کنتور دیاگرام مربوط به یال¬های این چین.

جدول ‏3 21 تقسیمات تاقدیس در رده¬بندی فلوتی بر اساس شیب سطح محوری، میل محور و زاویه بین یالی.
نام چین در طبقه‌بندی فلوتی مختصات برداشت شده بر اساس سطح محوری چین بر اساس میل محور چین بر اساس زاویه بین یالی
سطح محوری چین 9/40 NE Moderately Inclined
میل محور چین 4 SW Sub Horizontal
زاویه بین یالی 37° Close

چین A10
این ساختار چین خورده در لایه¬های آهکی سازند خان و در موقعیت N 33° 36′ 10.82″ و E 56° 8′ 45.56″ بصورت تاقدیس مشاهده شده است (شکل ‏3 42). بر اساس برداشت‌های انجام شده بر روی یال‌ها، چین دارای سطح محوری 206/71.5 SE می‌باشد که در جدول ‏3 232 درج شده‌است. بر اساس شیب سطح محوری در طبقه‌بندی فلوتی، جزء چین‌های پرشیب (Steeply Inclined) طبقه‏بـندی می‌شود (شکل ‏3 43). میل محور چین 23 درجه به سمت جنوب غرب می باشد. زاویه برداشت شده بین دو یال 106