وسیله ضرب در به دست می‌آید که عبارت است از:
(3-7)
قابلیت تغییر مکان پس از حالت الاستیک در مقابل نیروهای زیاد و جذب انرژی به وسیله رفتار غیر خطی، شکل‌پذیری نامیده می‌شود.
گسیختگی ترد در تحقیق شکل‌پذیری ناچیز را توصیف می‌کند. گسیختگی ترد از این نوع در سازه‌های ساخته شده قدیمی قبل از به وجود آمدن جزئیات اجرایی شکل‌پذیر در دهه 1960 خیلی معمول بود. رابطه نیرو-تغییر مکان در یک ساختمان می‌تواند آزمایشی یا تحلیلی تعیین گردد. ارزیابی تجربی مشکل، هزینه‌بر و بنابراین نادر است. آزمایش شبه دینامیکی ساختمان‌های با مقیاس واقعی و آزمایش شبه‌ساز زلزله در ساختمان‌های کوچک مقیاس تا میان مقیاس روابط نیز و تغییر مکان مورد نظر را می‌دهد. نرم‌افزارهای غیر خطی اجزاء محدود یک ابزار تحلیلی خوب است که به وسیله دانشگاهیان و طراحان حرفه‌ای برای تخمین روابط نیرو-تغییر مکان به کار می‌رود. تحلیل استاتیکی غیر خطی (Pushover) نیز برای به دست آوردن رابطه نیرو و تغییر مکان یک راه معمول و مفید محسوب می‌شود.
3-3-2- ارزیابی آزمایشگاهی روابط نیرو-تغییر مکان:
در اواسط دهه 80 داده‌های به دست آمده از تحقیقات آزمایشگاهی در دانشگاه کالیفرنیا به منظور به دست آوردن رابطه برش پایه-تغییر مکان برای قاب‌های فولادی مهار شده در به دست آوردن یک فرمول پیش‌نویس برای R استفاده شد. با استفاده از این داده‌ها، محققان برکلی به منظور دخیل کردن سه پارامتر رزرو مقاومت شکل‌پذیری و میرایی لزجی R را به سه قسمت تقسیم کردند:
(3-8)
که در این رابطه Rs ضریب مقاومت ضریب شکل‌پذیری و ضریب میرایی می‌باشد. ضریب مقاومت از تقسیم حداکثر نیروی برش پایه بر برش طراحی در سطح مقاومت به دست می‌آید. ضریب شکل‌پذیری از تقسیم برش پایه در حالت پاسخ ارتجاعی تقسیم بر برش پایه حداکثر به دست می‌آید. ضریب میرایی نیز برابر یک در نظر گرفته می‌شود. مقادیر تجربی تعیین شده برای ضریب مقاومت، شکل‌پذیری و همچنین R در جدول 3-1 آمده است.
جدول 3-1-مقادیر تجربی ضریب کاهش برای قاب‌های فولادی[38]
R
Rs سیستم قابی
5/4 85/1 43/2 مهاربندی هم‌محور
0/6 12/2 85/2 مهاربندی برون محور
3-4- طراحی بر اساس سطوح عملکرد اجزاء سازه‌ای (Structural Performance Level and Ranges):
معیار سطح عملکرد اجزای سازه‌ای با توجه به نوع سیستم سازه‌ای و همچنین اصلی و غیر اصلی بودن عضو و نیز تغییر مکان جانبی‌گذرا و ماندگار تقسیم‌بندی می‌شوند. عملکرد اجزای سازه‌ای به اختصار با یک شماره نشان داده می‌شوند. همچنین حرف s مخفف structural است. این سطوح مطابق جدول(3-2) طبقه‌بندی شده است.[37] [28]
جدول(3-2) اصطلاحات به کار رفته در 356-FEMA و دستورالعمل بهسازی برای سطوح عملکرد اجزاء سازه‌ای
اصطلاح معادل FEMA در دستورالعمل بهسازی اصطلاح بکار رفته در FEMA
قابلیت استفاده بی‌وقفه Immediate occupancy Level (5-1)
ایمنی جان Life Safety Level (5-3)
آستانه فرو ریزش Collapese Prevention Level (5-5)

شکل ( 3-8) معرفی سطوح عملکرد[45]
3-4-1-سطح عملکرد 1 برای اجزاء سازه‌ای-قابلیت استفاده بی‌وقفه:
سطح عملکرد قابلیت استفاده بی‌وقفه به سطح عملکردی اطلاق می‌شود که پیش‌بینی می‌گردد، بر اثر وقوع زلزله مقاومت و سختی اجزاء سازه تغییر قابل توجهی پیدا نکند و استفاده بی‌وقفه از آن ممکن باشد. بنابراین در اعضاء سازه‌ای سختی و مقاومت اعضاء تقریباً تغییری نمی‌کند و تغییر شکل ماندگار و ترک‌خوردگی در اعضاء ایجاد نمی‌شود و در نتیجه خرابی‌های ایجاد شده در سازه بسیار محدود است.
3-4-2- سطح عملکرد 3 برای اجزای سازه‌ای- ایمنی جانی:
سطح عملکرد ایمنی جانی به سطح عملکردی اطلاق می‌گردد که پیش‌بینی شود بر اثر وقوع زلزله خرابی در سازه ایجاد شود. اما خرابی به اندازه‌ای نباشد که منجر به خسارت جانی گردد. بنابراین در اعضاء سازه‌ای سختی و مقاومت باقی مانده در تمام طبقات وجود خواهد داشت. سیستم باربر ثقلی عمل می‌کند و گسیختگی دیوارها خارج از صفحه آنها رخ نمی‌دهد. همچنین تغییر شکل‌های ماندگار در سازه به وجود خواهد آمد. در نتیجه سختی سازه به مقدار چشم‌گیری کاهش می‌یابد ولی به هر حال حاشیه ایمنی قابل توجهی برای جلوگیری از فرو ریزش سازه وجود دارد.