تکنیک¬های گرداوری و آماده¬سازی داده¬ها
3-4-1-1 گرداوری داده¬ها
 به منظور گرداوری اطلاعات مربوط به کاربری زمین با استفاده از نرم افزار Arc Gis لایه¬های کاربری زمین شهر بجنورد بررسی و سپس اطلاعات مورد نیاز از آنها اخذ شده است. سپس داده¬های بدست آمده با توجه به اهداف تحقیق حاضر مورد بررسی قرار گرفته¬اند. بدین معنی که برای استفاده از داده¬های مورد نظر در مدل، پالایشی در خصوص آنها صورت گرفته است. بطور مثال مقادیر قابل توجهی از مساحت کاربری¬ها در بخش مرکزی شهر مربوط به کاربری زمین بایر است. در حالی که با توجه به هدف مورد نظر چنین کاربری¬ای تولید یا جذب ترافیک ندارد و بنابراین در بخش آماده¬سازی داده¬ها این کاربری حذف شده است.
 داده¬های مربوط به منطقه بندی ترافیکی بخش مرکزی بجنورد و میزان سفر سواره هر زون نیز با مطالعه طرح جامع حمل¬ونقل و ترافیک شهر بجنورد و ترسیم منطقه¬های مرکزی در نرم افزار Arc Gis و نیز وارد کردن اطلاعات توصیفی آن (اطلاعات مربوط به حجم سفر سواره)، مورد استفاده قرار گرفته است.
 اطلاعات مربوط به چیدمان فضایی معابر بخش مرکزی شهر نیز با ترسیم معابرشهر در نرم افزار Arc Gis و سپس وارد کردن خطوط در نرم افزار Mind Walk که از سری نرم¬افزارهای چیدمان فضاست بدست آمده است. خروجی این نرم افزار در قالب شاخصه¬هایی چون گراف ، گام فضایی ، اتصال ، عمق ، انتخاب و همپیوندی است که هر معانی متفاوتی دارند و در قسمت آماده سازی داده¬ها بدان پردخته می¬شود.
3-4-1-2 آماده¬سازی داده¬ها
در این بخش نحوه آماده سازی داده¬ها جهت تحلیل آنها شرح داده می¬شود. آماده سازی داده-ای استخراج شده نیز در سه بخش داده¬های مربوط به کاربری، داده¬های ترافیکی و نیز داده¬های مربوط به چیدمان فضایی معابر مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
 پس از آن که داده¬های مربوط به کاربری زمین استخراج شده و داده¬ها به¬صورت هدفمند پالایش شده و داده¬هایی که برای تحلیل نیازی به آنها نیست حذف گردیدند، داده¬های باقی مانده باید جهت تحلیل پردازش گردند. در این راستا از یک سو کاربری زمین در بخش مرکزی بجنورد (با اعمال تراکم) و از سوی دیگر منطقه بندی ترافیکی بخش مرکزی باید با یکدیگر ادغام گردند. بدین معنی که داده¬های کاربری زمین هر ناحیه بصورت مجزا مشخص گردد تا بتوان از آنها در تحلیل استفاده نمود. برای اینکار با استفاده از نرم افزار Arc Gis و با روی هم اندازی لایه¬های کاربری اراضی و نواحی ترافیکی و انتخاب کاربری هر ناحیه از طریق ابزار select by location، کاربری های هر ناحیه بصورت مجزا استخراج شده و در نهایت در غالب یک نقشه واحد گرداوری می¬گردند.
 داده¬های مربوط به حجم سفر سواره پس از استخراج و وارد کردن آنها در نرم افزار excel براساس شماره هر ناحیه، وارد نرم افزار Arc Gis شده و سپس از طریق ابزار Join، داده¬های آن در غالب داده¬های توصیفی به جدول توصیفی داده¬های نواحی ترافیکی که در بخش بخش گذشته بدان اشاره شد، اضافه می¬شوند تا این داده¬ها نیز مکان¬مند گردند. لازم به ذکر است داده¬های حجم سفر سواره در سه بخش جذب، تولید و مجموع سفر به داده¬های پیشین اضافه¬ می¬شوند.
 داده¬های مربوط به چیدمان فضایی معابر نیز با وارد کردن نقشه خطی در نرم افزار Mind Walk و خروجی گرفتن از نرم افزار بدست آمده¬است. خروجی¬های این نرم افزار که در بخش گذشته بدان اشاره شد در زیر به تفصیل بازگو می¬شوند.
گراف
گراف شکلی است که نحوه ارتباط بین فضاهای مختلف را طبق نقشه خطی بدست آمده نشان می‌دهد به نحوی که هر فضا با یک گره و ارتباط بین هر دو فضا با یک یال در گراف نشان داده می‌شود.
گام فضایی
گام فضایی در نقشه خطی عبارت است از تغییر جهت از یک خط به یک خط دیگر و یا گره‌های پشت سر گذاشته شده در رفتن از یک گره در گراف به گره دیگر.
عمق فضا
عمق به کم‌ترین گام فضایی گفته می‌شود که برای رسیدن از یک گره به هر یک از گره‌های موجود در گراف طی می‌شود.
اتصال
اتصال عبارت است از تعداد گره‌هایی که با یک گره ارتباط مستقیم دارند. و یا به عبارت دیگر فاصله آن‌ها از یکدیگر معادل یک گام فضایی می‌باشد.
انتخاب
مقدار انتخاب برای یک گره هنگامی زیاد می‌باشد که کوتاه‌ترین مسیرهای موجود بین هر دو گره در سیستم از گره مورد نظر عبور کند. به عبارت دیگر اگر احتمال استفاده از فضایی در طی کردن کوتاه‌ترین مسیرهای موجود بین هر دو فضای احتمالی در کل سیستم شهری زیاد باشد، آنگاه مقدار انتخاب این فضا بیشتر می‌باشد. فضاهایی که میزان انتخاب در آن‌ها بالا می‌باشند معمولاً فضاهایی را نشان می‌دهند که برای رسیدن به همپیوندترین فضاها احتمال دارد بیشتر مورد استفاده قرار گیرند. مطالعات مختلفی از وجود همبستگی بین مقدار انتخاب و حرکت عابر پیاده و یا مکان یابی کاربری‌های تجاری خبر می‌دهد.

میزان همپیوندی
مقدار دیگری که در روش چیدمان فضا بدست می آید میزان همپیوندی می باشد. شاید اغراق نباشد اگر بگوییم این مقدار مهمترین مقدار بدست آمده از این روش می باشد (عباس¬زادگان، 1381: 68).
میزان همپیوندی عبارت است از میانگین عمقی که برای رسیدن از یک گره به تمامی گره‌های موجود در سیستم طی می‌شود. در نقشه خطی می‌توان گفت ارزش همیپیوندی یک خط یا فضا عبارت است از میانگین تعداد خطوطی که بتوان توسط آن‌ها از آن یک خط به تمامی خطوط دیگر در کل سیستم دست پیدا کرد. به طور طبع هرچه این میانگین کمتر باشد یعنی گره مورد نظر با دیگر گره‌های موجود از ارتباط نزدیکی برخوردار می‌باشد و یا به عبارت دیگر آن گره در دسترس‌تر می‌باشد. و هرچه میانگین عمق بیشتر باشد یعنی فضای مورد نظر جدا افتاده‌تر می‌باشد. فضاهایی که از میزان همپیوندی بالاتری در سیستم برخوردار باشند معمولاً از دسترسی بیشتری برخوردار می‌باشند و بیشتر به عنوان مقاصد سفرهای درون شهری مطرح می‌شوند. با توجه به اینکه مقدار همپیوندی معمولاً روابط یک خط را با دیگر خطوط محاسبه می‌کند، مقدار بدست آمده و یا مفاهیم برداشت شده توسط آن، مانند مفهوم دسترسی، مقداری ارتباطی و مفهومی دارد و نه متریک ( ریسمانچیان، امید و سایمون بل، 1389،53). در واقع می¬توان گفت همپیوندی فضایی بازگو کننده احتمال انتخاب یک معبر است که هر قدر این عدد بالاتر باشد انتظار می¬رود معبر مورد نظر نسبت سایر معابر بیشتر انتخاب شود.
با توجه به توضیحات فوق و پس از مشخص شدن همپیوندی هر یک از معابر از طریق نرم افزار Mind Walk، اعداد آنها وارد نرم افزار excel شده و سپس در غالب داده¬های توصیفی معابر به هر یک از معابر از طریق ابزار Join نسبت داده¬ می¬شوند. پس از آن مجموعه معابر هر ناحیه بصورت جداگانه توسط نرم افزار Arc Gis تعیین میشود و در نهایت اعداد همپیوندی معابر در هر ناحیه با یکدیگر جمع شده و هر ناحیه دارای یک ععد همپیوندی می¬¬شود که این عدد حاصل جمع همپیندی معابر موجود در آن ناحیه است.
3-4-2 تکنیک¬ تحلیل داده¬ها
به منظور تحلیل داده¬های استخراجی از بخش¬های پیشین از تحلیل رگرسیون خطی یک متغیره و چند متغیره از طریق نرم افزار SPSS استفاده شده است. همچنین از تحلیل عاملی در قسمت تحلیل داده های کاربری زمین استقاده شده که در زیر به هر یک از آنها پرداخته خواهد شد.
3-4-2-1 تحلیل داده¬های کاربری زمین
هدف از تحلیل داده¬های کاربری زمین این است که اهمیت و جایگاه کاربری تجاری در میان سایر کاربری¬های بخش مرکزی شهر بجنورد شناخته شود. برای این منظور داده¬های کاربری زمین در سه بخش مورد تحلیل قرار گرفته اند:
 داده¬های کاربری زمین بخش مرکزی شهر پس از آماده¬سازی و پالایش داده¬ها به 13 دسته کاربری تقسیم شده¬اند.
 برای بررسی ارتباط میان دسته¬های کاربری اراضی و حجم سفر صورت گرفته در هر ناحیه از تحلیل رگرسیون خطی (از طریق نرم افزار spss) استفاده می¬شود تا سپس معنی داری مدل و نیز معنی داری هر یک از ضرایب بتا آن بررسی گردد و بخصوص معنی داری مدل با کاربری تجاری مورد تحلیل قرار گیرد.
 با توجه به آنکه در تحلیل¬های آماری داده¬ها باید در کمترین دسته¬های ممکن قرار گیرند تا بتوانند تبیین خوبی از مدل داشته باشند معمولا داده¬ها را از طریق تحلیل عاملی به دسته¬های کمتری کاهش می¬دهند. در واقع در تحلیل عاملی داده¬هایی که با یک عامل همبستگی بالایی دارند با هم درنظر گرفته می¬شوند تا خطای تحلیل کاهش یابد.
بدین منظور از تحلیل عاملی برای عامل بندی کاربری¬ها و کاهش دسته¬های آن استفاده خواهد شد. سپس مجددا تحلیل رگرسیون خطی با عامل¬های جدید انجام خواهد شد تا این¬بار معنی داری مدل و ضرایب بتا ازین طریق بررسی گردند.
 در مرحله بعد دسته بندی دیگری برای کاهش داده¬ها و تحلیل داده¬های کاربری زمین صورت خواهد گرفت. این دسته¬بندی بر اساس مبانی نظری و نیز طرح جامع حمل-ونقل شهر بجنورد انجام خواهد شد تا در این قسمت نیز تحلیل رگرسیونی در ارتباط با دسته¬های جدید به عنوان متغیر مستقل و حجم سفر سواره هر زون به عنوان متغیر وابسته صورت گیرد.
پس از بررسی تحلیل¬های فوق در صورتی که مدل رگرسیونی با کاربری تجاری معنی دار باشد و ضرایب آن نیز در سطح معنی داری باشند می¬توان کاربری تجاری را به عنوان کاربری¬ای که تاثیر مهمی بر حجم صورت گرفته در زون¬ها دارد در نظر گرفت.

3-4-2-2 تحلیل داده¬های همپیوندی معابر
به منظور بررسی ارتباط میان همپیوندی معابر و حجم سفر در نواحی بخش مرکزی شهر از تحلیل رگرسیون تک متغیره استفاده خواهد شد. در این تحلیل همپیوندی هر ناحیه به عنوان متغیر مستقل و حجم سفر سواره در هر ناحیه به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته خواهد شد تا میزان همبستگی این دو متغیر با یکدیگر و نیز معنی داری آن بررسی گردد.
3-4-2-3 تحلیل نهایی داده¬ها
پس از بررسی داده¬های کاربری اراضی و همپیوندی، به منظور بررسی ارتباط حجم سفر سواره نواحی (به عنوان متغیر وابسته) و کاربری تجاری و همپیوندی فضایی (به عنوان متغیرهای مستقل) از تحلیل رگرسیون خطی دو متغیره در نرم افزار spss استفاده خواهد شد تا معنی داری مدل و نیز معنی داری ضرایب بتا بررسی گردد.
3-4-2-4 معنی داری مدل
نکته ای که در خصوص معنی داری مدل رگرسیونی وجود دارد این است که علاوه بر معناداری کلی مدل و نیز معناداری ضرایب بتا، بررسی میزان همخطی بین متغیرهای مستقل نیز حائز است.
یکی از مفروضات مهم اکثر آزمون ها بخصوص در آزمون های مربوط به فرضیه های علی این است که نباید بین متغیرها رابطه هم خطی وجود داشته باشد. بدین معنی که هیچ یک از متغیرهای مستقل نباید رابطه هم خطی با یکدیگر داشته باشند. رابطه هم خط ی وضعیتی است که نشان می دهد یک متغیر مستقل تابعی خطی از سایر متغیرهای مستقل است. اگر هم خطی در یک معادله رگرسیون بالا باشد بدین معنی است که بین متغیرهای مستقل همبستگی