تمامی اعضای آن با یکدیگر کار می کنند و هر یک بر کارکرد دیگری تاثیر مستقیم می گذارد ، پرداخته است. تمامی عناصر و اجزای اقلیمی به کار گرفته شده در معماری سنتی بوشهر با آداب و سنن و فرهنگ مردم در هم آمیخته شده و به نوعی مردم و بافت جزیی از یکدیگر بوده اند.