مطالعه طریقه تغییرات یخبندانهای زود رس پاییزه و دیر رس بهاره و اثر سرمازدگی بر محصول برنج مطالعه موردی شهرستان رشت

قسمتی از متن پایان نامه :

رسیدن دانه

مرحله پر شدن دانه و رسیدن آن نیاز به دمایی بیش از ۲۰ درجه سیلیسیوس دارد. بهترین دما برای رسیدن دانه بیشتر انواع برنج ۲۵ تا ۳۵ درجه سیلیسیوس می باشد. اندازه دمای آب پای بوته مورد نیاز برای این مرحله ۲۳ تا ۲۵ درجه سیلیسیوس می باشد وکاهش دما به کمتر از ۱۷ درجه سیلیسیوس در این مرحله سبب میشود تا درصد بزرگی از دانه ها پر نشده و مقدار محصول کاهش یابد.هوای سرد و بارانی در مرحله رسیدن محصول برنج، مانع عملیات برداشت آن شده و سبب میشود که بوته های برنج دچار ورس شوند و خوشه‎ها دچار آب گرفتگی شوند، که در نتیجه دانه ها ریزش کرده و یا رنگ برنج تغییر می ‌کند ، که عملاً باعث ایجاد خسارت می‎گردد. (مرکز تحقیقات کشاورزی،1389).

بررسیهای انجام یافته در اداره تحقیقات هواشناسی کشاورزی رشت نشان می دهد که تاریخ شروع بارشهای سنگین در انتها فصل زراعی برنج ، ۲۰ شهریور ماه می باشد.حال با در نظر داشتن دو فاکتور محدود کننده (سرمای دیررس بهاره و بارشهای سنگین آخر فصل زراعی) زمان مناسب برای کشت برنج بطوریکه به این دو عامل برخورد نکند ، ۱۲۵ روز می باشد.

 

4-16-1. یافتن تاریخ رسیدن دانه و برداشت

برای یافتن تاریخ رسیدن دانه گیاه برنج بایستی از زمان بذر پاشی 2660 واحد حرارتی بالای صفر درجه سانتی گراد نیاز دارد(اخگری،1374). که بر اساس میانگین دمای روزانه شهر تاریخ رسیدن دانه در مناطقه مورد مطالعه بدست می آید. واضح می باشد که این تاریخ بدست آمده با در نظر داشتن سایر عوامل اقلیمی دارای یک بازه زمانی می باشد، که مانند سایر مراحل آنرا 11 روز در نظر می گیریم.

زمان رسیدن دانه زمانی می باشد که دانه از لحاظ فیزیولوِیکی رسیده می باشد، اما زمان برداشت محصول همیشه پس از این زمان می باشد که بر اساس شرایط آب و هوایی و مساعد بودن آن انجام می پذیرد.دامنه دمایی مطلوب مورد نیاز گیاه در این مرحله بین 25 تا 30 درجه سیلیسیوس می باشد

 

4-16-2. تاریخ رسیدن دانه در رشت

در این منطقه زمان رسیدن دانه گیاه برنج در این منطقه 24 مرداد ماه تعیین گردید، و با در نظر داشتن 5 روز قبل و 5 روز پس از این تاریخ می توان بازه زمانی بین 19 مرداد ماه تا 29 مرداد ماه به عنوان زمان مرحله رسیدن دانه و برداشت تعیین گردد. همانطور که در شکل شماره 4-27 نظاره می گردد آستانه دمایی 25 درجه سانتی گراد در منطقه مورد مطالعه با استان گیلان مقایسه شده می باشد

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

صفحه بندی در انتهای صفحه

محاسبه احتمال وقوع سرمازدگی در مرحله پنجه زنی و طویل شدن ساقه

با در نظر داشتن آستانه دمایی برای بروز سرمازدگی در مرحله پنجه زنی و طویل شدن ساقه در این بخش به مطالعه سرما زدگی در این دو مرحله فنولوژیکی پرداخته می گردد. در مرحله پنجه زنی و پس از آن مرحله طویل شدن ساقه بروز دماهای 20 درجه سانتی گراد و پائین تر از آن باعث ایجاد سرما زدگی در گیاه می‎گردد. پس در دوره ای که برنج کشت شده در این مراحل قرار دارد بروز دماهای 20 درجه سانتی‎گراد و پائین تر سرما زدگی را در پی دارد. در بخش های قبل بازه زمانی این مراحل به طریقی که اظهار شده می باشد مشخص گردید. در منطقه مورد مطالعه یعنی شهرستان رشت از روز 68 تا 117 ژیلیوسی برنج در مرحله پنجه زنی و طویل شدن ساقه قرار دارد، این روزها مصادف با 6 خرداد تا 24 تیر ماه هر سال می باشد. با در نظر داشتن آستانه دمایی 20 درجه سانتی گراد و بازه زمانی مشخص شده احتمال وقوع دماهای 20 درجه سانتی گراد و پائین تر تعیین گردید.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات اساسی دراین پژوهش به تبیین ذیل مطرح می گردد:

آیا یخبندانها می توانند در طریقه مراحل کاشت برنج تاثیر گذار باشند؟

سرما زدگی چه تاثیری بر روی مراحل رشد گیاه برنج خواهد داشت؟

آیا یخبندانها و سرمازگی فقط تاثیر منفی بر روی محصول برنج خواهد داشت؟یا آثار مثبتی را نیز دارند، اگر اثر مثبت دارد چرا؟

تاثیرات مثبت و منفی سرمازدگی بر گیاه برنج کدامند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه