مطالعه عوامل موثر بر طریقه تغییرات کمی و کیفی صنعت گردشگری در شهر لاهیجان(در سه دهه اخیر)

قسمتی از متن پایان نامه :

مشخصات اقتصادی

3-5-1- ساختار اقتصادی استان گیلان

برآوردهای انجام‌شده، ارزش تولید ناخالص داخلی استان در سال 1385 را 18868 میلیارد ریال نشان می‌دهد . در این سال استان گیلان با داشتن 3.41 درصد از جمعیت کشور، سهمی برابر 4.2 درصد از تولید ناخالص کشو ر را در اختیار داشته می باشد . از کل ارزش تولید ناخالص استان، 6925 میلیارد ریال (36.7 درصد) سهم بخش کشاورزی، 3623 میلیارد ریال(19.2 درصد) سهم بخش صنعت و 8321 میلیارد ریال ( 44.1 درصد) سهم بخش خدمات می باشد . مقایسه ترکیب ارزش تولید ناخالص برحسب بخش‌های اقتصادی در سطح استان و کشور ویژگی‌های ساختار اقتصادی استان را روشن‌تر می‌سازد به‌گونه‌ای که تأثیر و اهمیت فعالیت‌های بخش کشاورزی در سطح استان برجسته‌تر از دیگر بخش‌های اقتصادی می باشد. چنین مزیتی از مقایسه نسبت سهم ارزش تولید ناخالص هر یک از بخش اقتصادی در سطح استان به کل کشور نتیجه‌گیری می گردد . نسبت محاسبه‌شده برای بخش کشاورزی 1.48 و در سطحی بالاتر از دیگر بخش‌ها قرار دارد . برای بخش صنعت این نسبت 0.85 و برای بخش خدمات 0.84 محاسبه‌شده می باشد که کوچک‌تر از یک هستند (معاونت مدیریت و برنامه‌ریزی استانداری گیلان 1385).

مطالعه آمار اشتغال استان برحسب بخش‌های اقتصادی نیز بر پایه‌ای بودن بخش کشاورزی در ایجاد فرصت‌های شغلی تأکید دارد. از کل شاغلین استان در سال 1385 که 668338 نفر اعلام‌شده می باشد. 276339 نفر که 41.3 درصد شاغلین را تشکیل می‌دهند . در بخش کشاورزی اشتغال داشته و در انواع فعالیت‌های زراعت، باغداری، دامداری و پرورش ماکیان و کرم ابریشم و زنبورعسل، پرورش ماهی و صید و جنگلداری فعالیت داشته‌اند . فعالیت‌های صنعتی 110485 نفر را که برابر 16.5 درصد شاغلین استان می باشد، بکار گمارده‌اند و در بخش خدمات که از نظر اشتغال دومین بخش اقتصادی استان می باشد، 260810 نفر فعالیت داشته‌اند و سهمی برابر 39 درصد از اشتغال استان را در این سال به خود اختصاص داده‌اند . 20704 نفر نیز که 3.1 درصد شاغلین را تشکیل می‌دهند . غیرقابل طبقه‌بندی تشخیص داده‌شده‌اند(نتایج آمار جمعیت سال1385 – مرکز آمار ایران 1385).

مقایسه ترکیب شاغلین برحسب بخش‌های اقتصادی در سطح استان و کشور تأثیر فعالیت‌های بخش کشاورزی را از نظر اشتغال در سطح استان روشن می‌سازد . مقایسه نسبت سهم اشتغال هر یک از بخش‌های ا اقتصادی استان نسبت به کشور نشان می‌دهد که نسبت محاسبه‌شده برای بخش کشاورزی 1.66 و بالاتر از دیگر بخش‌های اقتصادی می باشد. این نسبت در مقایسه با نسبت محاسبه در مورد ارزش تولید ناخالص استان بیشتر و مؤید این نکته می باشد که فعالیت‌های بخش کشاورزی از نظر اشتغال وزن بیشتری در میان بخش‌های اقتصادی استان دارد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-شناخت امکانات توریستی شهر لاهیجان

صفحه بندی در انتهای صفحه

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2- مطالعه توسعه کمی و کیفی امکانات توریستی در لاهیجان

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه