صفحه بندی در انتهای صفحه

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه عوامل موثر بر طریقه تغییرات کمی و کیفی صنعت گردشگری در شهر لاهیجان(در سه دهه اخیر)

قسمتی از متن پایان نامه :

ترکیب جنسی جمعیت لاهیجان

در آمار جمعیت سال 1385 تعداد مردان شهر 38163 و تعداد زنان آن 38381 نفر شمارش‌شده می باشد، به‌این‌ترتیب نسبت جنس جمعیت آن حدود 99.43 نفر یا به تعبیری به ازای هر 100 نفر زن 99.43 نفر مرد وجود داشته می باشد . مقایسه این نسبت با موارد مشابه در شهری استان و شهری کشور در این سال که به ترتیب 100.7 و 103.8 بوده می باشد کمتر بودن نسبت جنسی در این شهر را نشان می‌دهد. این تفاوت می‌تواند به علت های مختلف ازجمله مهاجرت مردان در سن کار از شهر و یا بازماندگی بیشتر زنان آن نسبت به محدوده‌های ذکرشده باشد . مطالعه نسبت جنسی جمعیت شهر در گروه‌های سنی نشان می‌دهد که مهاجرت مردان در سن کار دلیل قوی‌تر می باشد(مطالعات میدانی).

این وضع که طی دوره 30 ساله  85-1355 به‌ویژه در گروه‌های سنی 30-20 ساله نظاره می گردد، واقعیتی می باشد که نشانه کم شدن زمینه کار و فعالیت در این شهر به‌ویژه برای مردان جویای کار می باشد . روندی که می‌تواند شهر موردمطالعه را از یکی از مهم‌ترین عوامل مؤثر در تولید یعنی نیروی انسانی محروم کند و به توسعه اقتصادی آن آسیب رساند.

در سال 1385 از کل جمعیت شهر لاهیجان حدود 19 درصد کمتر از 15 سال بوده‌اند و نزدیک به 6 درصد آن بالای 65 سال سن داشته‌اند. مقایسه این نسبت‌ها با شهری استان و شهری کشور در همین سال نشان می‌دهد که شهر موردمطالعه به‌گونه نسبی جمعیت جوان کمتری دارد . مطالعه تغییرات ترکیب سنی جمعیت این شهر طی دوره 40 ساله  85-1345 نشان می‌دهد که همسو با شهری استان از س هم جمعیت جوان در ساخت سنی جمعیت شهر کاسته شده می باشد.

 

در سال 1385 از کل جمعیت شهر لاهیجان حدود 19 درصد کمتر از 15 سال بوده‌اند و نزدیک به 6 درصد آن بالای 65 سال سن داشته‌اند. مقایسه این نسبت‌ها با شهری استان و شهری کشور در همین سال نشان می‌دهد که شهر موردمطالعه به‌گونه نسبی جمعیت جوان کمتری دارد . مطالعه تغییرات ترکیب سنی جمعیت این شهر طی دوره 40 ساله 85 تا 1345 نشان می‌دهد که همسو با شهری استان از سهم جمعیت جوان در ساخت سنی جمعیت شهر کاسته شده می باشد.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-شناخت امکانات توریستی شهر لاهیجان

2- مطالعه توسعه کمی و کیفی امکانات توریستی در لاهیجان

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه