مطالعه مناسبات شهررشت و روستاهای پیرامون (مطالعه موردی دهستان پیربازار)

قسمتی از متن پایان نامه :

سوالات اصلی پژوهش

6- اندازه شناخت از شهررشت و دهستان پیربازار

از مجموعه 375 نفر جامعه آماری درمحدوده مورد مطالعه 258 نفر شناختشان نسبت به محدوده مورد مطالعه بسیارزیاد، 105 نفر زیاد و 12 نفر متوسط را اظهار نموده اند. پس با در نظر داشتن جدول زیر 68.8 درصد شناختشان نسبت به  شهر رشت و دهستان پیربازار بسیارزیاد، 28 درصد زیاد و 3.2 درصد متوسط  می باشد.

7- چگونگی وضعیت ترافیک در مسیر پیربازار به شهررشت

از مجموعه 375 نفر جامعه آماری درمحدوده مورد مطالعه 141 نفر وضعیت ترافیک را بسیارزیاد، 188 نفر زیاد و 46 نفر متوسط را اظهار نموده اند. پس با در نظر داشتن جدول زیر 37.6 درصد وضعیت ترافیک را بسیارزیاد، 50.1 درصد زیاد و 12.2 درصد متوسط می باشد.

 

 

8- مناسبات شهر رشت و اندازه تاثیر آن در روستاهای پیرامون (دهستان پیربازار)

از مجموعه 375 نفر جامعه آماری درمحدوده مورد مطالعه 193 نفر مناسبات شهر رشت درروستاهای پیرامون  را بسیارزیاد و 182 نفر زیاد اظهار نموده اند. پس با در نظر داشتن جدول زیر 51.4 درصد مناسبات شهر رشت درروستاهای پیرامون را بسیارزیاد و 48.5 درصد زیاد اظهار نموده اند.

9- ساکنین شهر رشت ومیزان نیاز به کالاهای مصرفی روستاهای پیرامون

ازمجموعه 375 نفر جامعه آماری درمحدوده مورد مطالعه 80 نفرازساکنین شهر رشت اندازه نیاز به کالاهای مصرفی روستاهای پیرامون را بسیارزیاد، 12 نفر زیاد، 147 نفر متوسط و 136 نفر کم را اظهار نموده اند. پس با در نظر داشتن جدول زیر 21.3 درصد ازساکنین شهر رشت اندازه نیاز به کالا های مصرفی روستاهای پیرامون را بسیارزیاد، 3.2 درصد زیاد، 39.2 درصد متوسط و 36.2 درصد کم اظهار نموده اند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

مناسبات شهررشت در روستاهای دهستان پیربازار چه تاثیری دارد؟

براساس سوال اصلی پژوهش سوالات راهبردی زیر پیشنهاد می گردد.

آیا افزایش جمعیت شهر رشت درمناسبات این شهر با روستاهای پیرامون تأثیر دارد؟

آیا با ارائه راهکارهای مناسب می توان مناسبات بین شهر و روستا در دهستان پیربازار را بهبود بخشید؟

صفحه بندی در انتهای صفحه

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

آیا با شناسایی روستاهای این دهستان می تواند ارتباط بین شهر و روستا مناسب تر گردد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه