مطالعه مناسبات شهررشت و روستاهای پیرامون (مطالعه موردی دهستان پیربازار)

قسمتی از متن پایان نامه :

سوالات اصلی پژوهش

6- اندازه شناخت از شهررشت و دهستان پیربازار

از مجموعه 375 نفر جامعه آماری درمحدوده مورد مطالعه 258 نفر شناختشان نسبت به محدوده مورد مطالعه بسیارزیاد، 105 نفر زیاد و 12 نفر متوسط را اظهار نموده اند. پس با در نظر داشتن جدول زیر 68.8 درصد شناختشان نسبت به  شهر رشت و دهستان پیربازار بسیارزیاد، 28 درصد زیاد و 3.2 درصد متوسط  می باشد.

7- چگونگی وضعیت ترافیک در مسیر پیربازار به شهررشت

از مجموعه 375 نفر جامعه آماری درمحدوده مورد مطالعه 141 نفر وضعیت ترافیک را بسیارزیاد، 188 نفر زیاد و 46 نفر متوسط را اظهار نموده اند. پس با در نظر داشتن جدول زیر 37.6 درصد وضعیت ترافیک را بسیارزیاد، 50.1 درصد زیاد و 12.2 درصد متوسط می باشد.

 

 

8- مناسبات شهر رشت و اندازه تاثیر آن در روستاهای پیرامون (دهستان پیربازار)

از مجموعه 375 نفر جامعه آماری درمحدوده مورد مطالعه 193 نفر مناسبات شهر رشت درروستاهای پیرامون  را بسیارزیاد و 182 نفر زیاد اظهار نموده اند. پس با در نظر داشتن جدول زیر 51.4 درصد مناسبات شهر رشت درروستاهای پیرامون را بسیارزیاد و 48.5 درصد زیاد اظهار نموده اند.

9- ساکنین شهر رشت ومیزان نیاز به کالاهای مصرفی روستاهای پیرامون

ازمجموعه 375 نفر جامعه آماری درمحدوده مورد مطالعه 80 نفرازساکنین شهر رشت اندازه نیاز به کالاهای مصرفی روستاهای پیرامون را بسیارزیاد، 12 نفر زیاد، 147 نفر متوسط و 136 نفر کم را اظهار نموده اند. پس با در نظر داشتن جدول زیر 21.3 درصد ازساکنین شهر رشت اندازه نیاز به کالا های مصرفی روستاهای پیرامون را بسیارزیاد، 3.2 درصد زیاد، 39.2 درصد متوسط و 36.2 درصد کم اظهار نموده اند.

جدول 4-9 ساکنین شهر رشت ومیزان نیاز به کالاهای مصرفی روستاهای پیرامون

صفحه بندی در انتهای صفحه

تبیین بسیارزیاد زیاد متوسط کم
تعداد 80 12 147 136
درصد 21.3 3.2 39.2 36.2

 

نمودار 4-9 ساکنین شهر رشت ومیزان نیاز به کالاهای مصرفی روستاهای پیرامون

 

عکس 4-2 اندازه نیاز به کالاهای مصرفی و تغییرات ایجادشده در روستاهای پیرامون

10- افزایش جمعیت شهر رشت و اندازه تاثیر در مناسبات این شهر با روستاهای پیرامون

از مجموعه 375 نفر جامعه آماری درمحدوده مورد مطالعه 71 نفر از پاسخ دهندگان افزایش جمعیت شهر رشت و اندازه تاثیر ش را در مناسبات این شهر با روستاهای پیرامون بسیارزیاد، 153 نفر زیاد، 81 نفر متوسط و 70 نفر کمتر پاسخ داده اند. پس با در نظر داشتن جدول زیر 18.9 درصد افزایش جمعیت شهر رشت و اندازه تاثیرش را در مناسبات این شهر با روستاهای پیرامون بسیارزیاد، 40.8 درصد زیاد، 21.6 درصد متوسط و 18.6 درصد کمتر پاسخ داده اند.

توسعه شهرنشینی و زندگی مرفه شهری و اندازه تأثیر آن در مناسبات شهر رشت با دهستان پیربازار

از مجموعه 375 نفر جامعه آماری درمحدوده مورد مطالعه 85 نفر توسعه شهرنشینی و زندگی مرفه شهری و اندازه تأثیر آن  رادر مناسبات شهر رشت با  روستاهای پیرامون  در دهستان پیربازار بسیارزیاد، 182 نفر زیاد، 85 نفر متوسط و 23 نفر کم را اظهار نموده اند. پس با در نظر داشتن جدول زیر 22.6 درصد توسعه شهر نشینی و زندگی مرفه شهری و اندازه تأثیر آن رادر مناسبات شهر رشت با  روستاهای پیرامون در دهستان پیربازار بسیارزیاد، 48.5 درصد زیاد، 22.6 درصد متوسط و 6.1 درصد کم را اظهار نموده اند.

12- اندازه رفع خدمات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ساکنین دهستان پیربازار توسط شهر رشت

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

از مجموعه 375 نفر جامعه آماری درمحدوده مورد مطالعه  همه پاسخ دهندگان عقیده دارند که شهر رشت  در برطرف کردن خدمات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ساکنین موجود در روستاهای دهستان پیربازار را تأثیر بسیارزیادی داشته و در نتیجه 100 درصد پاسخ دهندگان  عقیده دارند که خدمات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ساکنین  موجود در روستاهای دهستان پیربازار را  شهر رشت برطرف می نماید.

13- بیشترین تاثیرمناسبات شهررشت و روستاهای پیرامون و تغییرات چشم گیردر روستاها

از مجموعه 375 نفر جامعه آماری درمحدوده مورد مطالعه  109 نفر  از پاسخ دهندگان بیشترین تاثیر مناسبات بین شهر رشت وروستاهای پیرامون را که باعث تغییرات چشم گیردر مناطق روستایی گردیده را در روستای پیربازار، 73 نفر روستای فخب، 49 نفرسیاه اسطلخ و 144 نفر پستک اظهار نموده اند. پس با در نظر داشتن جدول زیر 29.1 درصد بیشترین تاثیر مناسبات بین شهر رشت وروستاهای پیرامون را که باعث تغییرات چشم گیردر مناطق روستایی گردیده را در روستای پیربازار، 19.4 درصد فخب، 13.1 درصد سیاه اسطلخ و 38.4 درصد پستک اظهار نموده اند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

مناسبات شهررشت در روستاهای دهستان پیربازار چه تاثیری دارد؟

براساس سوال اصلی پژوهش سوالات راهبردی زیر پیشنهاد می گردد.

آیا افزایش جمعیت شهر رشت درمناسبات این شهر با روستاهای پیرامون تأثیر دارد؟

آیا با ارائه راهکارهای مناسب می توان مناسبات بین شهر و روستا در دهستان پیربازار را بهبود بخشید؟

آیا با شناسایی روستاهای این دهستان می تواند ارتباط بین شهر و روستا مناسب تر گردد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه