عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه مناسبات شهررشت و روستاهای پیرامون (مطالعه موردی دهستان پیربازار)

قسمتی از متن پایان نامه :

نرخ رشد جمعیت

دربین روستاهای دهستان پیربازار، درطی سالهای 1375 تا 1385 رشد جمعیت سالانه معادل 6/16 درصد بوده می باشد. رشدجمعیت روستاهای پیرده، پیله داربن، جورده، خنفچه، راسته کنار، رجاکل، سیاه اسطلخ، سیاهرود کنار، شمس بیجار، فخب، کفترود، مبارک آباد، محمد آباد ومنگوده مثبت بوده ودرعوض رشد جمعیت روستاهای آلمان، بیجارخاله، پستک، پیر بازار، سوخته لوله، طش، علویان، فیض آباد، کماکل، گالش گاچه و گراکه منفی می باشد. بیشترین رشد مثبت جمعیت دردوره مذکورمر بوط به روستای منگوده (4/16 درصد) و بیشترین رشد منفی جمعیت نیز مربوط به روستای پیربازار (6/18- درصد) می باشد.

صفحه بندی در انتهای صفحه

توزیع و تراکم جمعیت

با در نظر داشتن مساحت 2/62 کیلومترمربع وتعداد جمعیت دهستان پیربازار تراکم جمعیت به ترتیب در سال 1375 به 41/283 نفر در کیلو متر مربع، در سال 1385 به 44/337 نفر در کیلو متر مربع، در سال 1390 به  64/272نفر در کیلومترمربع رسیده می باشد.

ساختار جنسی، نسبت جنسی

در سال 1385 از کل جمعیت دهستان پیر بازار 10789 نفر را مردان و 10585 نفر را زنان تشکیل می‎دهند. بر این اساس  نسبت جنسی در دهستان  93/101می باشد.

سواد وآموزش

بر اساس آمار سال 85 جمعیت 6 ساله وبیشتر دهستان پیربازار با تعداد 16305 نفر 76  درصد از کل جمعیت را به خود اختصاص داده اند. نرخ با سوادی در این دهستان  75/0 درصد  بوده می باشد. نرخ با سوادی برای مردان  4/50  وبرای زنان   6/49 درصد می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

مناسبات شهررشت در روستاهای دهستان پیربازار چه تاثیری دارد؟

براساس سوال اصلی پژوهش سوالات راهبردی زیر پیشنهاد می گردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

آیا افزایش جمعیت شهر رشت درمناسبات این شهر با روستاهای پیرامون تأثیر دارد؟

آیا با ارائه راهکارهای مناسب می توان مناسبات بین شهر و روستا در دهستان پیربازار را بهبود بخشید؟

آیا با شناسایی روستاهای این دهستان می تواند ارتباط بین شهر و روستا مناسب تر گردد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه