آذین مبشر (1383) پژوهشی با عنوان ب‍ررس‍ی‌ ن‍ق‍ش‌ ک‍ارب‍ری‌ اراضی‌ در ت‍راف‍ی‍ک‌ (ن‍م‍ون‍ه‌ م‍وردی‌؛ خ‍ی‍اب‍ان‌ ه‍ای‌ دان‍ش‍گ‍ر و ع‍طاری‌ م‍ق‍دم‌ از ن‍اح‍ی‍ه‌ ۲، م‍ن‍طق‍ه‌ ۳ ش‍ه‍رداری‌ ت‍ه‍ران)‌ انجام داده است که ه‍دف‌ پ‍ژوه‍ش‌ م‍طال‍ع‍ه‌ی‌ راب‍طه‌ی‌ م‍ت‍ق‍اب‍ل‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ ک‍ارب‍ری‌ اراض‍ی‌ ش‍ه‍ری‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ ح‍م‍ل‌ و ن‍ق‍ل‌ ش‍ه‍ری‌ بوده ک‍ه‌ در ن‍ه‍ای‍ت‌ ب‍ه‌ ه‍دف‌ س‍ام‍ان‍ده‍ی‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ ح‍م‍ل‌ و ن‍ق‍ل‌ م‍وج‍ود در م‍ح‍دوده‌ی‌ م‍ورد م‍طال‍ع‍ه‌ منجر شده است. مبشر در این تحقیق عنوان می¬کند که در ب‍ل‍ن‍د م‍دت‌ ب‍س‍ی‍اری‌ از م‍ش‍ک‍لات‌ و ن‍ارس‍ای‍ی‌ ه‍ای‌ م‍وج‍ود در ح‍م‍ل‌ و ن‍ق‍ل‌ ش‍ه‍ری‌ درت‍ه‍ران‌ و ش‍ه‍ره‍ای‌ دیگر ک‍ش‍ور را ن‍م‍ی‌ت‍وان‌ ب‍ا راه‌ ح‍ل‌ ه‍ا س‍ی‍اس‍ت‍ه‍ای‌ ص‍رف‍ا ت‍راف‍ی‍ک‍ی‌ و ح‍م‍ل‌ و ن‍ق‍ل‌ رف‍ع‌ ک‍رد. ل‍ذا اس‍ت‍ف‍اده‌ی‌ ه‍م‍زم‍ان‌ از س‍ی‍اس‍ت‍ه‍ای‌ ک‍وت‍اه‌ م‍دت‌ ب‍ه‍ب‍ود ظرف‍ی‍ت‌ و ک‍ارای‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ م‍وج‍ود و س‍ی‍اس‍ت‍ه‍ای‌ ب‍ل‍ن‍د م‍دت‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ت‍ق‍اض‍ای‌ س‍ف‍ر ض‍روری‌ اس‍ت. ‌ ت‍ح‍ق‍ق‌ ه‍دف‌ ب‍ل‍ن‍د م‍دت‌ ک‍اه‍ش‌ ت‍ق‍اض‍ای‌ س‍ف‍ر در ش‍ه‍ره‍ا، از طری‍ق‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ ه‍م‍زم‍ان‌ و ی‍ک‍پ‍ارچ‍ه‌ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ح‍م‍ل‌ و ن‍ق‍ل‌ و ن‍ح‍وه‌ی‌ ک‍ارب‍ری‌ زم‍ی‍ن‌، م‍ی‍س‍ر خ‍واه‍د ش‍د و ت‍وزی‍ع‌ ه‍وش‍م‍ن‍دان‍ه‌ و ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ی‌ ک‍ارب‍ری‌ ه‍ای‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ از زم‍ی‍ن‌ در ق‍ال‍ب‌ م‍ح‍ل‍ه‌ه‍ا و ن‍واح‍ی‌ خ‍ود ک‍ف‍ا و ق‍اب‍ل‌ دس‍ت‍رس‍ی‌ ب‍ا پ‍ای‌ پ‍ی‍اده‌ و ب‍ا دوچ‍رخ‍ه‌ و ان‍ج‍ام‌ اص‍لاح‍ات‌ لازم‌ ب‍رای‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ی‌ م‍وج‍ود و ت‍ک‍م‍ی‍ل‌ آن‌ ب‍ا ص‍رف‌ ک‍م‍ت‍ر زم‍ان‌ و طی‌ ک‍وت‍اه‍ت‍ری‍ن‌ م‍س‍ی‍ر از ن‍ت‍ای‍ج‌ ای‍ن‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ ه‍م‍زم‍ان‌ و ی‍ک‍پ‍ارچ‍ه‌ م‍ی‌ب‍اش‍د (مبشر، 1383).
احمد اسدی(1382) پژوهشی با عنوان نقش کاربریهای اراضی در ترافیک محدوده مرکزی شهر تبریز به ارتباط متقابل کاربری زمین و حمل و نقل اشاره نموده است، هدف پژوهش رسیدن به یک الگو و طرح جهت ساماندهی وضعیت کاربریهای اراضی و ترافیک شهر تبریز خصوصا بخش مرکزی از طریق جمع آوری آمار و اطلاعات و مطالعه دقیق علل و عوامل مشکلات به وجود آورنده ترافیک و عوامل تاثیر گذار و شناخت کمبودها و ارائه راه حلهای بهینه برای رفع این معضل بزرگ اجتماعی به منظور داشتن شهری سالم روان و پویا می باشد. نتیجه کلی این پژوهش آن است که به منظور بهینه شدن وضعیت ترافیک شهر تبریز و بخش مرکزی با اجرای طرح محدوده ممنوعه و جابجایی کاربریهای جاذب سفر و کاهش عوامل اصطکاک زا، افزایش پارکینگهای طبقاتی و کنترل صحیح ترافیک و نظارت مستمر، ایجاد و بهبود سیستم حمل و نقل عمومی کارا و با ظرفیت بالا ، ایجاد فرهنگ عمومی و ترافیکی، اصلاحات هندسی تقاطع‌های پیاده و سواره از طریق اعمال مدیریت واحد و منسجم و همه جانبه می توان به نتایج مثبتی دست یافت (اسدی، 1382)
عزیزیان در پژوهشی با عنوان ‏‫برنامه ریزی حمل و نقل شهری و ارتباط آن با کاربرد اراضی ( نمونه مورد ، میدان آرژانتین تهران ) به این نتیجه رسیده است که کاربری اراضی و حمل و نقل شهری دو جزء جداشدنی از سیستم عمومی ساختار شهر محسوب می‌شوند. الگوهای کاربری زمین از نوع مسکونی و غیر مسکونی و ساختار فضایی حاصل از ساز و کار رفتاری میان آن‌ها اساس و مبانی رفت و آمدهای شهری را تشکیل می‌دهند و هر اندازه این کاربری‌ها در سطح شهر و محلات صحیح‌تر مستقر شده باشد دسترسی به آن‌ها برای شهروندان سهل‌تر و ساده‌تر است و مشکلات حمل و نقل را نیز باعث نمی‌شود. بدیهی است برنامه ریزی یکپارچه سیستم حمل و نقل شهری و نحوه کاربری زمین در شهر می‌تواند با توزیع هوشمندانه و بهینه کاربری زمین ، در سطح شهر و محل استقرار فعالیت‌های اقتصادی، اشتغال ، تحصیل و خرید و دسترسی به خدمات مختلف در شهر به ترتیبی باشد که با کوتاه‌ترین مسیر و با صرف کم‌ترین زمان و انرژی در مقیاس پای پیاده در محله‌های مسکونی دست یافتنی باشد.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
محمد حسن معرف زاده (1381) در پژوهشی با عنوان کاربری‌ها و تأثیر آن بر روی ترافیک شهری در میدان هفت‌حوض نارمک انجام داده است که هدف این پژوهش یافتن عوامل ایجاد ترافیک سواره و پیاده، یافتن تأثیر کاربری‌ها بر ایجاد ترافیک میزان تأثیر هر یک از کاربری‌ها بر ترافیک پیداکرده راه‌حل‌هایی جهت داشتن ترافیکی روان و ایمن به‌ویژه جهت عابرین در مناطق تجاری می‌باشد. نتایج کلی نشان می‌دهد بین کاربری تجاری و سفرهای ایجادشده رابطه مستقیم قرار دارد. میکس زونینگ موجود در میدان باعث شده در بیشتر ساعات روز میدان سرویس‌دهی خوبی داشته باشد و ازدحام و ترافیک سنگین ناشی از ایجاد سفر ناشی از واحدهای تجاری در ساعات پیک خرید و ترافیک عبوری در همان ساعات می‌باشد.
صادقی (1380)، وی در مطالعه شهر گنبدکاووس به بررسی ارتباط کاربری اراضی با حمل‌ونقل پرداخته است و به دستاوردهایی ازجمله ضرورت برنامه‌ریزی هم‌زمان کاربری اراضی شهری و حمل‌ونقل بر اساس یک فرایند منطقی به دلایلی مانند شبکه حمل‌ونقل به‌عنوان یکی از اجزای اصلی ساختار شهر و… دست‌یافت (تقوایی و همکاران، 1391: 10).
تقوایی و همکاران پژوهشی در خصوص بررسی پراکنش کاربری‌های پزشکی و تأثیر آن بر روی ترافیک شهری (مطالعه موردی: مرکز شهر کرمانشاه) انجام داده است و به این نتیجه رسیده است که با توجه به اینکه کاربری موردنظر در حد فرا شهری عمل می‌نماید، به لحاظ ترافیکی از جذب سفر بالایی برخوردار است که نتیجتاً منجر به افزایش بار ترافیکی مرکز شهر کرمانشاه می‌شود (تقوایی و همکاران، 1391 : 12).
در پژوهش علی سلطانی و همکاران (1390) که تأثیر تنوع کاربری زمین بر تولید سفرهای درون‌شهری را در شهر شیراز موردبررسی قرار داده است ابتدا اطلاعات مربوط به رفتار ترافیکی و خصوصیات اجتماعی- اقتصادی 455 نفر از ساکنان چهار محدوده مسکونی شهر شیراز جمع‌آوری و رابطه بین عوامل مختلف با مقایسه تطبیقی به کمک روش‌های آماری تحلیل واریانس و همبستگی خطی تحلیل‌شده است (سلطانی و دیگران، 1390: 1).
نتایج پژوهش نشان داده است که تولید سفرهای درون‌شهری با متغیرهای اقتصادی- اجتماعی و تنوع کاربری‌ها رابطه دارد. با افزایش تنوع کاربری‌ها در سطح محلات مسکونی، نیاز ساکنین به مراجعه به حوزه فراتر از محدوده سکونتی خود کاهش می‌یابد. دسترسی به خدمات متنوع در سطوح محلی موجب کاهش حجم سفر در مسافت‌های طولانی می‌شود ولی حضور چنین خدماتی، خود مشوق افزایش حجم سفر در سطح محلی است. انتخاب مقصد سفر در درون یا بیرون محدوده سکونتی متأثر از ترکیب و ساختار خانوار است، به‌طوری‌که خانوارهای دارای افراد بزرگ‌سال، حجم بیشتری از سفرهای برون حوزه‌ای را نسبت به خانوارهای دارای فرزندان خردسال یا دانش‌آموز تجربه می‌کنند. برخورداری خانوار از اتومبیل باعث افزایش حجم سفر در دو محدوده درون‌حوزه‌ای و برون حوزه‌ای است. نهایتاً در این پژوهش مکان‌یابی فعالیت‌ها بر اساس سهولت دسترسی، توسعه کاربری‌ها مختلط و رعایت سلسله‌مراتب توزیع خدمات به‌منظور تعدیل ترافیک پیشنهادشده است (سلطانی و دیگران، 1390: 1).
در یک تحقیق صورت گرفته در سطح کلان‌شهر تهران، تأثیر دو کاربری تجاری و صنعتی بر تولید سفر موردبررسی قرار گرفت. در این خصوص، واحدهایی که مستقیم و غیرمستقیم در تولید ترافیک مؤثرند مورد شناسایی و دسته‌بندی قرار گرفتند . از میان 66 نوع فعالیت (کل)، 47 نوع آنها مستقیماً ترافیک زا تشخیص داده شد و همچنین 28 مورد کانون فعالیت که به‌صورت راسته ای(بورس) فعالیت می‌کنند مطالعه شد. درنهایت، پیشنهادها و راهکارهایی با در نظر گرفتن معیارهای مکان گزینی و طراحی هندسی معابر، همسو با طرح‌های بالادستی و الگوهای رفتاری مناسب، افزایش سطح خدمت‌رسانی و چگونگی نظارت بر تأسیس و ادامه فعالیت واحدهای تجاری و صنعتی ارائه‌شده است (سلطانی و دیگران، به نقل از Ramazanali,2010).
در مطالعه انجام‌شده توسط ضیائی و محسنیان، بازتاب‌های ترافیکی ناشی از صدور مجوز کاربری تجاری خطی در چند محور ارتباطی در کلان‌شهر مشهد با شبیه‌سازی احداث واحدها در محیط نرم‌افزاری EMME2 مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت . نتایج این مطالعه نشان داد که رشد ناگهانی و بدون برنامه‌ریزی کاربری‌های جاذب سفر همانند کاربری تجاری در کوتاه‌مدت و درازمدت عواقب ترافیکی گسترده‌ای برای شهر و شهروندان در پی دارد. کمبود پارکینگ و درنتیجه افزایش تقاضا برای پارکینگ حاشیه‌ای، بروز تصادفات و ایجاد اختلال در جریان‌های ترافیکی ازجمله این پیامدها هستند Zeyayee and Mohsenyian, 2010).
مهدیه اسدی و همکاران (1391) پژوهشی در خصوص ارتباط متقابل مدیریت کاربری زمین و وضعیت حمل‌ونقل و ترافیک شهری با نمونه موردی الماس شرق مشهد انجام داده¬اند. پرسش اصلی این تحقیق این بوده که آیا مرکز تجاری الماس شرق (به‌عنوان مرکزی فرعی) توانسته است شاخص‌های حمل‌ونقل و ترافیک د ر سطح کل شهر و به‌ویژه در محدوده مرکزی شهر را بهبود دهد؟. بررسی وضعیت مجتمع تجاری الماس شرق ازنظر شاخص‌های ترافیکی نشانگر آن بوده است که با سیستم یکپارچه مدیریت کاربری زمین و حمل‌ونقل و باهدف کاهش تقاضای سفر به بافت مرکزی شهر، تمرکززدایی از مرکز شهر، سازگاری با محیط‌زیست و حفاظت از آن، بهبود توسعه پایدار شهری و شاخص‌های ترافیکی، ارتباط داشته است. سپس در این تحقیق عنوان می¬شود که استراتژی مناسب در شهر مشهد تمرکززدایی کاربری‌های دارای حجم سفرسازی بالا از محدوده مرکزی و انتقال آنها به کانون‌های ثانوی، تنظیم کاربری‌ها و توسعه شبکه راه‌ها برای بهبود وضعیت حمل‌ونقل و ترافیک شهر مشهد می‌باشد. اما نکته حائز اهمیت در اجرای یک استراتژی در سیستم‌های مدیریت شهری، هزینه‌های لازم برای تدارک زیرساخت‌های مربوطه است. با توجه به هزینه بالای اجرای چنین استراتژی‌هایی و همچنین به علت محدودیت منابع مالی، محدودیت زمین و تأثیرات نامطلوب زیست‌محیطی، توسعه وسیع شبکه راه‌ها امکان‌پذیر نیست و به‌جای تأکید بر توسعه شبکه راه‌ها باید بر تنظیم کاربری‌ها با توجه به میزان سفر
سازی آن‌ها و تمرکززدایی کاربری‌های دارای حجم سفرسازی بالا از محدوده‌ی مرکزی و انتقال آنها به کانون¬های ثانوی تأکید داشت.
علی خاکساری (Khaksari, 2002) پژوهشی با عنوان “حمل¬ونقل پایدار: اولویتی برای منطقه تهران بزرگ ” انجام داده است. در این تحقیق عنوان‌شده تهران با بیش از 8 میلیون نفر جمعیت به‌شدت از هوای آلوده رنج می¬برد و سه عامل اصلی آلوده‌کننده هوای تهران معرفی‌شده است. وسایل نقلیه موتوری، کارخانجات و نیروگاه‌ها و نهایتاً منابع آلوده‌کننده سکونتی و تجاری به‌عنوان دلایل اصلی آلودگی تهران عنوان‌شده‌اند که در این میان وسایل نقلیه موتوری با 60-80 درصد بیشترین سهم را