مقالات و پایان نامه ها

مقاله با موضوع میراگر، سازه، ، میراگرها، میراگرهای، میرایی، اصطکاکی

زیرساختمان منتشر می شود. انرژی تزریق شده به سازه از همین طریق میرا می شود. این میرایی تابعی از ضریب الاستیک یانگ (خطی )؛ نسبت پواسون (U) و چگالی (P) زمین بوده و نیز به ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

مقاله در مورد ، سازه، میراگر، میراگرهای، متصل، زلزله، قاب

د که نیروی “فاز مخالف” میراگر را به ترازطبقه و در نتیجه به قاب سازه ای منتقل می کنند. هچنین میراگرهای جابجائی دو جهته از فنرها و میراگرهایی که بصورت عمود بر در دو جهت ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

مقاله درباره ، -، میراگرها، شتاب، سازه، میراگر، المان

از نوع میراگر اصطکاکی می باشد، از المان Plastic(Wen) استفاده شده است. میزان سختی آن نیز برابر سختی بادبند موجود در قاب و بار لغزشی بحرانی برابر پنج تا 10 درصد جرم ساختمان در نظر ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

مقاله درباره اپنسیس، ، برنامه، خطی، دستورات، کد، کاربر

شناسایی شده و تغییرات و اصلاحات با سرعت فوق العاده ای صورت می گیرد. نرم افزار مذکور در زمینه های مختلف مدلسازی و تحلیل سازه ها دائماً در حال پیشرفت است و به صورت باور ادامه مطلب…

By 92, ago