در حفرات سنگ میزبان کانی‌سازی کرده اند (شکل 4-9).

شکل4- 9: کانی دیژنیت با بافت پرکننده فضای باز در سنگ میزبان به همراه منیتیت با آلتراسیون سوپرژن.

AF-17
این نمونه نیز مانند نمونه شماره 14 از واحد EO2 در معدن بزرگ برداشت شده است. تنها کانی فلزی تشکیل شده در این نمونه کریستال‌های منیتیت است که با اشکال اتومورف و ساب اتومورف در متن نمونه پراکنده‌اند. اندازه کریستال‌ها 5 تا 50 میکرون متغیر بوده ولی به ندرت تاحدود700 میکرون نیز رشد یافته‌اند. اغلب کریستال‌ها تحت آلتراسیون سوپرژن درحال جایگزینی توسط کانی هماتیت می¬باشند. میزان فراوانی منیتیت حدود 5 درصد تخمین زده می‌شود (شکل 4-10).

شکل4- 10: کریستال‌های منیتیت اتومورف و ساب اتومورف با آلتراسیون سوپرژن.
AF-26
این نمونه از واحد EO1 در معدن بزرگ برداشت شده است. در این مقطع یک سری پیریت¬های فرامبوئیدال دیده می¬شود که در داخل این پیریت¬ها مگنتیت¬های وجود دارد که به صورت اورتوماگمایی همزمان با تشکیل سنگ میزبان ایجاد
شده¬اند و جزء بلورهای سنگ محسوب می گردند. دانه‌های منیتیت به صورت پراکنده در سطح‌اند و برخی از آن¬ها مارتیتی شده‌اند. مگنتیت‌های مارتیتی شده اثراتی از مگنتیت اولیه در دارا می‌باشند در این مقطع بقایای منیتیت در مسیر کیلواژها به خوبی قابل مشاهده می¬باشد (شکل4-11).

شکل4- 11: :منیتیت مارتیتی شده با بافت اسکلتی.

AF-32
این نمونه نیز مانند نمونه‌های 9 و 10 از واحد E10 معدن بزرگ برداشت شده است. در این مقطع بلورهای کوچکی از کانی کالکوپیریت با بافت اکسولوشن با کانی بورنیت با بافت پرکننده فضای باز در یکی از شکاف‌های سنگ میزبان کانی‌سازی کرده است. کریستال‌های کوچک بورنیت حداکثر در اندازه 40 میکرون همراه با لکه‌ی کوچکی از دیژنیت در این شکاف به صورت مجموعه دیده می‌شوند. کریستال‌های بورنیت را در حفرات متن سنگ میزبان نیز به شکل لکه‌های کوچک و به مقدار بسیار کم مشاهده می‌کنیم. کانی فلزی اصلی در این نمونه کریستال‌های اتومورف و ساب اتومورف منیتیت بوده که اغلب در اندازه¬های 5 الی 40 میکرون در متن نمونه پراکنده‌اند. کریستال‌های رشد یافته تا حدود 300 میکرون به ندرت دیده شده است و میزان فراوانی این کانی به 5 درصد نیز می‌رسد (شکل 4-12).

شکل4- 12: نمایی از بافت اکسلوشن کالکوپیریت و بورنیت، همراه با مجموعه‌ای از دیژنیت و مگنتیت‌های با آلتراسیون ضعیف.
AF-33
نمونه شماره 33 از واحد E10 در بخش Ore zone که کانی‌سازی در معدن بزرگ در این واحد رخ داده است برداشت شد. در این مقطع سری از پیریت‌های فرامبوئیدال که در شرایط احیایی و PH بالا و به شکل کلوئیدال هستند دیده می‌شود که اصلاحا به آن¬ها ملنیکویت گفته می¬شود ( همان پیریت¬های اولیه هستند) . در کنار این پیریت‌ها، کالکوسیت به رنگ خاکستری مایل به آبی همراه با مقدار کمی کوولیت به صورت لایه‌ای در اطرافشان دیده می‌شود. در بعضی از قسمت¬های این مقطع کالکوسیت‌ها، پیریت‌ها را قطع کرده‌اند و سنگ میزبان آن¬ها به احتمال بسیار زیاد ولکانیکی
می¬باشد. علاوه بر پیریت‌های فرامبوئیدال سری دیگری از پیریت‌ها از نوع buble type وجود دارد (شکل 12-4). دانه‌های کالکوسیت در اطراف این مقطع به کوولیت تبدیل شده‌اند.
رگه رگچه¬های از کالکوسیت و کوولیت، پیریت¬های کلوفرم را قطع کرده¬اند. بلورهای کوچک کوولیت به مقدار نسبتا کم در این مقطع دیده می¬شود. کریستال¬های پیریت در حفرات متن نمونه در اندازه¬های ما بین 3 الی 50 میکرون و با شکل هندسی نامشخص کانی¬سازی کرده¬اند. در این مقطع کریستال¬های منیتیت با اشکال هندسی نامشخص و با آلتراسیون ضعیف در حدود 2 درصد نمونه را فراگرفته است (شکل 4-13)